Χρήσιμα

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Συγκρότηση της Ελεγκτικής Επιτροπής

Σήμερα Πέμπτη, 27/12/2011, συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Αττικής «Ο ΒΥΡΩΝ» που πρόκυψε με την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών στις 18 Δεκεμβρίου 2011. Την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζουν δύο (2) μέλη που εξελέγησαν με το ψηφοδέλτιο της πλειοψηφίας ΑΣΚ-ΠΑΜΕ και για πρώτη φορά ένα (1) μέλος με το ψηφοδέλτιο της Ενωτικής Πρωτοβουλίας καθηγητών ξένων γλωσσών.

Η συγκρότηση σε σώμα της ΕΕ πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση που απεύθυνε το μέλος της Ενωτικής Πρωτοβουλίας λόγω της αμέλειας που επέδειξε η ΑΣΚ-ΠΑΜΕ.

Κατά την συνεδρίαση εξελέγη ομόφωνα η νέα πρόεδρος του σώματος και τηρήθηκαν πρακτικά όχι στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών της ΕΕ αλλά σε μία σελίδα χαρτιού, αφού όπως ενημέρωσε η πρόεδρος της νέας ΕΕ «βιβλίο πρακτικών ΕΕ δεν υφίσταται».

Η ΕΕ αποφάσισε να πραγματοποιήσει την τακτική της συνεδρίαση, που θα αφορά στον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της προηγούμενης περιόδου όπως ορίζει το καταστατικό, στα γραφεία του Συλλόγου, την 30η Ιανουαρίου 2011, στις 10:00 π.μ.

Πληροφορούμε τους συναδέλφους ότι οι αρμοδιότητες και οι λειτουργίες της ΕΕ καθορίζονται από τα παρακάτω άρθρα του καταστατικού του Συλλόγου:

Άρθρο 26ο
Ελεγκτική Επιτροπή

Τον έλεγχο του Δ.Σ. του Συλλόγου ως προς την οικονομική διαχείριση της Οργάνωσης ασκεί Ελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από (3) τακτικά και (3) αναπληρωματικά μέλη, και που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση από κοινό ψηφοδέλτιο με το Δ.Σ. για 2ετή θητεία και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος.

Άρθρο 27ο

1.Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συγκροτούνται σε Σώμα στα Γραφεία του Συλλόγου με μυστική ψηφοφορία σε τρεις το πολύ μέρες από την εκλογή τους και ύστερα από πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Αν αυτός αμελήσει η σύγκληση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο μέλος που εκλέχτηκε για την Ελεγκτική Επιτροπή.
2. Το μέλος της Ε.Ε. που αποχωρεί για οποιοδήποτε λόγο αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου. Αν πρόκειται για μεμονωμένο υποψήφιο η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε. Αν πρόκειται για αποχώρηση του προέδρου γίνεται ανασυγκρότηση σε σώμα της Ε.Ε. μετά την αναπλήρωση. Το εδάφιο β' της παρ. 1 του άρθρου 22 εφαρμόζεται και στην περίπτωση της αναπλήρωσης των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται στην Αθήνα, στα Γραφεία του Συλλόγου: α) Τακτικά δύο φορές το χρόνο, τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο, για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, β) Έκτακτα όταν καλείται από το Δ.Σ. και γ) Όταν καλείται από τα 2 μέλη της.
4. Η τακτική συνεδρίαση της Ε.Ε. γίνεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, στην οποία αναγράφονται και τα θέματα της συζήτησης, και η οποία ανακοινώνεται στα μέλη της τουλάχιστον 5 μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Για επείγοντα θέματα δεν είναι αναγκαία η 5ήμερη προειδοποίηση.
5. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τουλάχιστον 2 από τα μέλη της μαζί με τον Πρόεδρο απαραίτητα, εκτός αν αυτός εμποδίζεται ή αρνείται, οπότε υπάρχει απαρτία με 2 οποιαδήποτε μέλη. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών της Ε.Ε.


Άρθρο 28ο

1. Αρμοδιότητα της Ε.Ε. είναι ο έλεγχος ως προς την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου.

2. Ο Διαχειριστικός έλεγχος γίνεται κάθε Ιανουάριο και Ιούνιο και - εφόσον απαιτείται - με πρόσληψη λογιστή, αναφέρεται σε όλα τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο και συντάσσονται ειδικές εκθέσεις και παρουσιάζονται στη Γενική Συνέλευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου