Χρήσιμα

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

9 χρόνια από τον Δεκέμβρη του 2008

Από την πορεία στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου.


Η Πρωτοβουλία Εργαζομένων & Ανέργων στην ιδιωτική εκπαίδευση 

συμμετείχε στην πορεία της 6ης Δεκέμβρη

αναδημοσίευση από 

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την προστασία των εργαζομένων από την αδήλωτη υπερωριακή εργασία.


Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την προστασία των εργαζομένων από την αδήλωτη υπερωριακή εργασία.

Για την αποφυγή του φαινομένου ένας εργαζόμενος να δηλώνεται ότι προσφέρει υπερωριακή απασχόληση μόνο κατά την περίπτωση που διενεργείται έλεγχος από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ψηφίστηκε το άρθρο 36 (αναμένεται η δημοσίευση στο ΦΕΚ) που αφορά στην υποχρέωση καταχώρησης στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας «ΕΡΓΑΝΗ» της υπερωριακής απασχόλησης και της αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου πριν την ανάληψη της υπηρεσίας.

 Άρθρο 36
Καταχώριση αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ»
 Η παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
 «1.α. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡ- ΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζοµένων, το αργότερο έως και την ηµέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζοµένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόµιµη κατά την ισχύουσα νοµοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγµατοποίησής της. β. Αν διαπιστωθεί από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζομένου ή υπερωριακή του απασχόληση χωρίς αυτή να έχει γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω πριν την έναρξη πραγµατοποίησής της, επιβάλλονται µε πράξη του αρµόδιου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011. γ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. δ. Η παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) καταργείται και οι υπόλοιπες παράγραφοι του άρθρου α- ναριθµούνται αντίστοιχα. ε. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης γ΄.»

Συνάδελφοι συναδέλφισσες
Μην αφήνετε την εργοδοτική ασυδοσία ανεξέλεγκτη. 
Υπερασπιστείτε τα δικαιώματά σας.
Καταγγείλετε τις παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

 (15512) - Τηλεφωνική γραμμή
Καταγγελιών από την Επιθεώρηση Εργασίας
Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) λειτουργεί η Τηλεφωνική γραμμή (15512) από τις 9πμ έως 5μμ στο πλαίσιο του Αυτοτελούς Γραφείου Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών (άρθρο 11 Ν. 3996/2011). Η ανωτέρω τηλεφωνική γραμμή την παρούσα περίοδο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υποβολή καταγγελιών επώνυμων ή ανώνυμων σχετικά με παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και της αδήλωτης εργασίας. Ειδικότερα για παραβάσεις:
1. των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας της σχετικής ιδίως με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παροχές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών ομάδων εργαζομένων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία), καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζόμενων,
2. των όρων κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων εργασίας,
3. των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας της σχετικής με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση,
4. των διατάξεων σχετικά με τη νομιμότητα της απασχόλησης των εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών και
5. της νομοθεσίας για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας.


Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Kαλή αγωνιστική σχολική χρονιά!

Εμείς οι εργαζόμενες/εργαζόμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση [Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης (ΦΜΕ), Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΚΞΓ), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), Κέντρα διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), Κέντρα Μελέτης (ΚΜ) κ.ά.] ανήκουμε σε έναν εργασιακό κλάδο που ανέκαθεν αντιμετώπιζε την ανελέητη επίθεση της εργοδοσίας. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που χαρακτηρίζονται από γενικευμένη εργασιακή ανασφάλεια, αλλά και εξαιτίας και της κατάργησης δια νόμου των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) και λοιπών δικαιωμάτων, πολλοί/πολλές από εμάς έχουμε υποχρεωθεί σε αμοιβές πείνας, μη καταβολή προβλεπόμενων ενσήμων, πολύμηνη καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων, μαύρη–ανασφάλιστη εργασία.
Επιπλέον κάθε χρόνο αναγκαζόμαστε να στηθούμε στην ουρά στον ΟΑΕΔ για να κάνουμε αίτηση για το επίδομα ανεργίας και όλη τη χρονιά δουλεύουμε με το άγχος της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ενσήμων. Όλα αυτά υπό τον εκβιασμό των ατομικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου και την απειλή της μη επαναπρόσληψης σε περίπτωση που αντιδράσουμε στην κάθε μορφής εργοδοτική αυθαιρεσία.
Πολλές και πολλοί αναρωτιούνται: Έχουν οι εργαζόμενες/εργαζόμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση δικαιώματα; Η απάντηση είναι NAI:
  • Με το άρθρο 30 του νόμου 4415/2016 του Υπουργείου Παιδείας και την εγκύκλιο 41919/909/4/11/2016 του Υπουργείου Εργασίας θεσμοθετείται
α) πλήρες ωράριο εργασίας για τα ΚΞΓ και ΦΜΕ στις 21 ώρες εβδομαδιαίως με απόδοση 25 ενσήμων το μήνα,
β) κατώτατο μεικτό ωρομίσθιο 6,70 ευρώ, λιγότερο από το οποίο οι εργοδότες απαγορεύεται να πληρώνουν.
  • Σύμφωνα με τo άρθρο 80 του νόμου 4445/2016κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών, δεν εργαζόμαστε, αλλά πληρωνόμαστε τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο καθορισμένο ωράριο εργασίας.
Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και μετά τη θέσπιση των παραπάνω μέτρων, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι εργοδότες που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία και αρνούνται να μας καταβάλουν όσα δικαιούμαστε. Επίσης, τα συγκεκριμένα μέτρα αφορούν μόνο τις καθηγήτριες και τους καθηγητές σε ΦΜΕ και ΚΞΓ και όχι τους/τις εκπαιδευτικούς στις υπόλοιπες δομές της ιδιωτικής εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια, Κέντρα Μελέτης, κ.ά.) ή το μη εκπαιδευτικό προσωπικό.
Επειδή οι δυσμενείς εργασιακές συνθήκες αφορούν όλες/όλους τις/τους εργαζόμενες/εργαζομένους του κλάδου μας, ανεξαρτήτως ειδικότητας και χώρου εργασίας, είναι αναγκαιότητα η δημιουργία ενός κλαδικού σωματείου στην ιδιωτική εκπαίδευση που θα στέκεται έμπρακτα στο πλευρό όλων των εργαζομένων και των ανέργων του κλάδου προκειμένου να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τη συντονισμένη εργοδοτική επίθεση και να αγωνιστούμε από κοινού για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς μας. Κοινός μας στόχος θα πρέπει να είναι ίδιοι αξιοπρεπείς όροι εργασίας σε όλους τους χώρους δουλειάς, συμβάσεις αορίστου χρόνου και  υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που να ικανοποιεί τους όρους διαβίωσής μας.
Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε ότι οι εργοδότες δεν βρίσκονται στην ίδια μεριά με εμάς, να πάψουμε να σκύβουμε το κεφάλι μπροστά στο φόβο ότι θα χάσουμε τη δουλειά μας και να ξεφύγουμε από τη αντίληψη: «δουλίτσα να υπάρχει». Η συνεχιζόμενη μείωση μισθών και συντάξεων και η ιδιωτικοποίηση παιδείας και υγείας εξανεμίζουν οποιοδήποτε περιθώριο ατομικών λύσεων επιβίωσης και μόνο η συλλογική ταξική αντίσταση μπορεί να βάλει φρένο στην καταστροφή της ζωής μας. Καλούμε όλες και όλους τις/τους εργαζόμενες/εργαζομένους και τις/ τους άνεργες/ανέργους στην ιδιωτική εκπαίδευση να συζητήσουμε για τη δημιουργία ενός κλαδικού σωματείου που θα παλεύει ανεξάρτητα και αντιιεραρχικά για τα δικαιώματα, τα ταξικά συμφέροντα και την αξιοπρέπειά μας.

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ = (2 Χ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ) / 25


Επίδομα αδείας και αποζημίωση αδείας 

Οι εργαζόμενοι που συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται άδεια με αποδοχές (αποζημίωση άδειας) και επίδομα άδειας, ακόμα και αν απολυθούν ή αποχωρήσουν οικειοθελώς ή λήξει η σύμβασή τους. 

Έτσι, κάθε μισθωτός (έμμισθος ή ημερομίσθιος-ωρομίσθιος) δικαιούται να λάβει ολόκληρη ή μέρος (ποσοστό) της ετήσιας κανονικής του άδειας, με αποδοχές, αναλόγως του χρόνου εργασίας του, από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι την 31/12 του διανυόμενου έτους, το οποίο ενδέχεται να είναι και έτος πρόσληψης. 

Στην αριστερή στήλη μπορείτε να βρείτε πληροφόρηση για αποζημίωση και επίδομα αδείας.

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ

Δηλώνουμε ότι οποιαδήποτε υποχώρηση της κυβέρνησης από τις διατάξεις του νόμου Φίλη θα αποτελεί χάρισμα στα εργοδοτικά συμφέροντα και θα βρει απέναντί της δεκάδες χιλιάδες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΣ ΟΙΕΛΕ ΚΑΙ ΣΙΕΛ: Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΙΛΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Η ΟΙΕΛΕ θεωρεί ότι αποτελεί μείζον πολιτικό και ηθικό ζήτημα για την κυβέρνηση η εφαρμογή ως έχει, χωρίς καμία αλλαγή, του Ν. 4415/2016, ενός νόμου που αποκατέστησε τη συνταγματική νομιμότητα στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και του κοινωνικού αγαθού της Παιδείας, που επανέφερε την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων στο Υπουργείο Παιδείας και που επέβαλε ρυθμίσεις εργασιακής ομαλότητας και διαφάνειας στο χώρο των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, όπου για πολλά χρόνια επικρατούσαν μεσαιωνικές συνθήκες μαύρης εργασίας, εργασιακής υπερεκμετάλλευσης και φοροδιαφυγής. Η ψήφιση του νόμου αυτού ήταν προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού.  Αποτελεί κοινή παραδοχή, δε, ότι ο Ν. 4415/2016 είναι ο μόνος ξεκάθαρα φιλεργατικός νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση την τελευταία διετία κόντρα σε κατεστημένα και παρασιτικά πολιτικοοικονομικά συμφέροντα.
Δηλώνουμε ότι οποιαδήποτε υποχώρηση της κυβέρνησης  από τις διατάξεις του νόμου Φίλη θα αποτελεί χάρισμα στα εργοδοτικά συμφέροντα και θα βρει απέναντί της δεκάδες χιλιάδες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Θεωρούμε αδιανόητο να υπάρξει κυβερνητική απόφαση που θα «ευλογήσει» τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που κέρδιζαν από το 2012 οι σχολάρχες ετησίως εις βάρος των εργαζόμενων και των ταμείων του κράτους, που θα «εξαγνίσει» τους παράνομους τίτλους σπουδών που εκδίδουν ιδιωτικά σχολεία, που θα επαναφέρει το όργιο αυθαιρεσίας, αδήλωτης εργασίας, φοροδιαφυγής και αμοιβών γαλέρας στα Φροντιστήρια και στα ΚΞΓ.
Θεωρούμε ότι, σε περίπτωση που υπάρξει αλλοίωση της φιλοσοφίας του Ν. 4415/2016, θα προβούμε σε κάθε πολιτικό και ένδικο μέσο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ώστε να εξεταστεί, εάν τα ιδιωτικά σχολεία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα έκδοσης ισότιμων με τα δημόσια τίτλων σπουδών.
Η ΟΙΕΛΕ άνοιξε σήμερα τη συζήτηση στο Υπουργείο Παιδείας για το ζήτημα της δυνατότητας έκδοσης ισότιμων τίτλων σπουδών από τα ιδιωτικά σχολεία και θεωρεί πως αποτελεί πλέον ώριμο αίτημα ο διαχωρισμός των ιδιωτικών σχολείων σε δύο κατηγορίες, των μη κρατικών-εποπτευόμενων από την πολιτεία και των «ανεξάρτητων» σχολείων που αποτελούν αμιγείς επιχειρήσεις και δεν μπορούν να εκδίδουν ισότιμους με τα δημόσια τίτλους σπουδών, όπως ακριβώς ισχύει σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ


Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό, με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο δικαιούνται από τους εργοδότες τους επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Το ποσό του Δώρου Πάσχα καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών είχε διάρκεια ολόκληρη την χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ης Απριλίου.

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται στους δικαιούχους την Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους. Νοείται βέβαια ότι δεν υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλλει το δώρο νωρίτερα απ' αυτή την ημερομηνία.

Α) Το επίδομα εορτών Πάσχα είναι ίσο με το μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβομένους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβομένους με ημερομίσθιο. Επιπλέον συνυπολογίζεται και αναλογία επιδόματος που βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό του Δώρου με τον συντελεστή 0,04166.


Β) Για τους ωρομισθίους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (το σύνολο σχεδόν των καθηγητών στα ξενόγλωσσα φροντιστήρια) το Δώρο Πάσχα είναι ίσο με 2 ημερομίσθια ανά 13 πραγματοποιηθέντα, συν την αναλογία επιδόματος που βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό του Δώρου με τον συντελεστή 0,04166. 

Δείτε παραδείγματα στην αριστερή στήλη της σελίδας μας.

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

ΑΧΟΝ & AΞΩΝ: Εκπαίδευση στην καταδολίευση δανειστών

ΑΧΟΝ & AΞΩΝ: Εκπαίδευση στην καταδολίευση δανειστών


Η μεταφορά περιουσιακών στοιχείων και του ενεργητικού από μία εταιρεία σε μία νεοσυσταθείσα ίδιων οικονομικών συμφερόντων είναι μία πρακτική προκειμένου η παλαιότερη εταιρεία να κλείνει ή να εμφανίζεται παθογόνα ώστε να μην καταβάλλει οικονομικές οφειλές που έχει συσσωρεύσει στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων, στην εφορία αλλά και σε εργαζόμενους με αποτέλεσμα τον αδήλωτο πλουτισμό των επιχειρηματιών σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.
Η πρακτική των διάδοχων εταιρειών που αποσκοπεί στην εξαφάνιση και απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων εφαρμόζεται με την ανοχή των κυβερνήσεων. Κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν λαμβάνεται.
Το παραπάνω ζήτημα λαμβάνει ιδιαίτερες διαστάσεις όταν συμβαίνει στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης.
Μετά από σχετική μήνυσης το 3ο Μονομελές Πλημ/κείο Αθηνών επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών για καταδολίευση δανειστών στον Πέτρο Πετρίδη (εδώ βίντεο βραβευσής του και σπαρταριστή ομιλία του: https://www.youtube.com/watch?v=4ysY_JTUYvQ), πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΧΟΝ Α.Ε. (συστήθηκε το 1995) και αναπτύσσεται με το σύστημα Δικαιόχρησης ως Διεθνές Δίκτυο Σπουδών Ξένες Γλώσσες-Πληροφορική, τέως πρόεδρο του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος.
Την ίδια ποινή και για το ίδιο αδίκημα επέβαλε και στην κόρη του Σουλτάνα (Τάνια) Πετρίδου διαχειρίστριας και νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας Franchise ΑΞΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ που ιδρύθηκε το 2006:
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html…
Η ΑΧΟΝ Α.Ε. μεταβίβασε για το ευτελές ποσό των 5.000 ευρώ το ουσιαστικό περιουσιακό της στοιχείο, το εμπορικό της σήμα με το οποίο έγινε γνωστή, στη AΞΩΝ ΕΠΕ, δηλαδή στον «άλλον εαυτό της». Αυτό έγινε την στιγμή που η ΑΧΟΝ Α.Ε. χρωστάει σε εργαζόμενους, σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και την στιγμή που πρώην μέλος του ΔΣ, υπεύθυνος οικονομικών και μέτοχός των "ΑΧΟΝ" και "AΞΩΝ" είχε ζητήσει την κατάσχεση του σήματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι βασικός μέτοχος της ΑΞΩΝ ΕΠΕ είναι η Κυπριακή Offshore εταιρεία “Complex Holding Ltd” συμφερόντων του Πέτρου Πετρίδη!
Εργαζόμενοι αναζητούν τις πραγματικές έδρες των εταιρειών προκειμένου να πληρωθούν και να εκτελέσουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις! Η ΑΧΟΝ στέλνει τους πιστωτές και τους οφειλέτες σε διαφορετικές διευθύνσεις!!!

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

ΠΟΙΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΕΩΣ ΣΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕΤΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΙΔΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΧΟΝ


 ΠΟΙΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΕΩΣ ΣΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕΤΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΙΔΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΧΟΝ
Το 3ο Μονομελές Πλημ/κείο Αθηνών στη χθεσινή του συνεδρίαση (Απ. 15142/8-2-2017)
 επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών για το αδίκημα της καταδολίευσης δανειστών στον Πέτρο Πετρίδη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΧΟΝ Α.Ε., που αναπτύσσεται με το σύστημα Franchise ως ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΧΟΝ ξένες γλώσσες-πληροφορική και τέως πρόεδρο του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος. Η ίδια ακριβώς ποινή για το ίδιο αδίκημα επεβλήθη και στην κόρη του Σουλτάνα (Τάνια) Πετρίδη διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας FRANCHISE ΑΞΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ.
Η ΑΧΟΝ Α.Ε., φορέας μαύρης και απλήρωτης εργασίας, με συσσωρευμένες οικονομικές υποχρεώσεις προς το δημόσιο, αρνούμενη να συμμορφωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που την υποχρεώνει να καταβάλει δεδουλευμένες αποδοχές  σε πρώην εργαζόμενο, μεταβιβάζει το ενεργητικό της και απαλλοτριώνει όλα τα περιουσιακά της στοιχεία.  Λίγες μέρες μετά την κοινοποίηση στην έδρα της εταιρείας της επιταγής αποπληρωμής του εργαζομένου η ΑΧΟΝ Α.Ε. μεταβίβασε το μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό της στοιχείο,  το εμπορικό της σήμα με το οποίο έγινε γνωστή, στην ΑΞΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ με το ευτελές ποσό των 5.000 ευρώ.  Η ΑΞΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2006 με ουσιαστικά τους ίδιους εμπορικούς σκοπούς με την ΑΧΟΝ Α.Ε. και με μεγαλομέτοχο την Κυπριακή Offshore εταιρεία “Complex Holding Ltd” και μικρότερους μετόχους   μέλη που συναντιούνται και στα ΔΣ της ΑΧΟΝ Α.Ε.:

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

"Μάθημα αντιφασισμού"

"Μάθημα αντιφασισμού" από μία επικηρυγμένη δασκάλα


ΠΗΓΗ: http://www.alfavita.gr/

Συγκινεί το μήνυμα της δασκάλας Ελένης Καραγιάννη από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook και διδάσκει ανθρωπιά και αλληλεγγύη στους πιο δύσκολους καιρούς.
«Αυτό το κείμενο όπως και όλα τα άλλα, αναρτήθηκε στην ανοικτή, δημόσια και ελεύθερη σελίδα μου σε αυτόν εδώ το χώρο, με πολύ θάρρος και παρρησία. Την τελευταία φορά που έγραψα για την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων δέχθηκα “προειδοποιήσεις”. Είμαι επικηρυγμένη βλέπετε στις σελίδες της Χρυσής Αυγής και στις σελίδες της “σοβαρής” Χρυσής Αυγής.
Αλλά δυστυχώς δεν φοβάμαι. Δυστυχώς. Για αυτο θα συνεχίσω να μιλάω. Ξέρω. Δεν επιτρέπεται αυτήν την εποχή.
Ιδιαίτερα σε γυναίκες. Όμως θα το κάνω.
»Δεν μπορώ να μην το κάνω. Γιατί θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου και η ψυχή μου θα με ρωτήσει: “Μίλησες ; Υπερασπίστηκες τον αδύναμο;”
»Σήμερα ήμουν μάρτυρας σε μια από τις πιο θλιβερές εικόνες της ζωή μου. Προπηλακισμοί. Χαστούκια. Μπουνιές. Βρισιές. Ουρλιαχτά. Υστερίες. Τεντωμένα πρόσωπα. Υψωμένες γροθιές. Μέσα και έξω από τον ιερό χώρο ενός σχολείου.
»Γιατί;
»Για να μην έρθουν στην απογευματινή βάρδια ενός δημόσιου ελληνικού σχολείου κάπου 20-25 παιδιά του πολέμου. Παιδιά που έχουν επιβιώσει από οβίδες, από μισαλλοδοξία, από φανατισμό, από πείνα, από δίψα, από το κρύο, από τη θάλασσα. Παιδιά τραυματισμένα στη ψυχή και στο σώμα.
»Παιδιά . Παιδιά. Παιδιά γαμώτο. Παιδιά.
»Δεν θα πω πολλά όμως για τον Υπόδικο. Παρά μόνο πως ούτε επιθετικότητα ήταν αυτο που έκανε. Ούτε καν βία. Ήταν ένα χορευτικό. Μια περφόρμανς. Ένα σκετς. Αγανακτισμένος έσπρωχνε την πόρτα του σχολείου για να μπει τελικά μέσα, να κάνει μια στροφή σα να χόρευε ζεϊμπέκικο και στη συνέχεια να αποχωρήσει. Το ξύλο στις δασκάλες και στους δασκάλους το έριξαν οι συνοδοί του.
»Ολα αυτά που σας περιγράφω έγιναν μπροστά στα μάτια κάποιων παιδιών που δεν είχαν προλάβει να αποχωρήσουν από το σχολείο. Έκλαιγαν αυτά τα παιδιά. Είδαν τον Κύριο και την Κυρία τους, τους δασκάλους τους, να τρώνε σφαλιάρες και σπρωξίματα.
»Γιατί;
»Πως θα παρηγορήσουμε αυτά τα παιδιά.;
Ποιος θα τους εξηγήσει; Τι να τους εξηγήσει;
Για αυτά τα παιδιά δεν γίνεται όλο αυτο; Για να τα προστατεύσουμε;.
Γιατί έπρεπε να γίνει όλο αυτο;
»Το υπόλοιπο μήνυμά μου αφορά στους γονείς του σχολείου. Και κάθε σχολείου. Ιδιαίτερα εκείνους που ήμασταν μαζί στη συζήτηση. Ξέρω πως το σχόλιό μου θα φτάσει στα χέρια τους. Θέλω να τους πω πως δεν έχω θυμό γι αυτους. Έχω θυμό μόνο σε όσους εκμεταλλεύονται τα συναισθήματά τους.
»Γιατί τα ξέρω τα συναισθήματά τους. Ήμουν κοντά τους τα τελευταία 19 χρόνια. Ήμουν κοντά τους όταν έχασαν τη δουλειά τους. Όταν μαζί με τους άλλους συναδέρφους μαζέψαμε λίγα χρήματα για να τους πληρώσουμε το κομμένο ρεύμα. Ήμουν εκεί κοντά στην μητέρα που κακοποιήθηκε από έναν βάναυσο σύζυγο και με άφησε να της κρατήσω το χέρι. Ήμουν κοντά τους στην αγωνία τους για τον μέλλον το δικό τους και των παιδιών τους. Δεν θα τους κατηγορήσω. Γιατί τους κατανοώ. Ξέρω.
»Ειλικρινά ξέρω τις δυσκολίες , τις αγωνίες και τον πόνο της ψυχής τους. Και το λέω χωρίς ίχνος ειρωνείας. Ξέρω το βάρος του να μεγαλώνεις παιδιά σε αυτές τις δύσκολες εποχές της χολέρας. Της φτώχειας. Της ψυχικής ανέχειας. Ξέρω. Ήμουν εκεί όταν εκμυστηρεύτηκαν τις αγωνίες τους. Πήρα τα παιδιά τους αγκαλιά όταν μάτωναν τα γόνατά τους στο προαύλιο και ζητούσαν τη μαμά. Μέχρι να έρθει η μαμά, ήμουν εγώ εκεί για εκείνα. Χωρίς φόβο τα πήρα αγκαλιά όταν έβραζαν από πυρετό.
»Πολλές φορές κόλλησα τις ασθένειές τους. Τις γρίπες τους. Τα δερματικά τους. Τα παράσιτά τους. Ναι. Τα Ελληνάκια έχουν από ολα αυτα. Αλλά δεν σταμάτησα ούτε στιγμή να είμαι εκεί σαν δεύτερη Μητέρα για αυτα. Τα αγαπάω τα παιδιά τους. Μάλιστα τα πιο μικρά, μερικές φορές μπερδεύονται και με φώναζαν μαμά. Αλήθεια. Το κάνουν αυτο οι πολύ μικροί μαθητές.
»Και θα συνεχίσω να τα αγαπάω και να διαθέτω την αγκαλιά μου και την ψυχή μου για αυτά. Γιατί έχω επιλέξει να είμαι Δασκάλα. Είναι δύσκολο να είσαι δάσκαλος. Γιατί βλέπεις να κυλάει η ιστορία μπροστά σου και πολλές φορές είναι πέρα από τις δυνάμεις σου να αλλάξεις το ελάχιστο.Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Έτσι νόμιζα. Έτσι ήθελαν να με κάνουν να νομίζω . Ότι είμαι θύμα. Ότι δεν μπορώ να αλλάξω πολλά. Είναι ψέμα όμως. Μπορώ να αλλάξω τη μοίρα μου. Μπορώ να αλλάξω τη μοίρα των μαθητών μου. Μπορώ να συμβάλω λίγο. Ένα μικρο βηματάκι προς μια πιο ανθρώπινη ζωή.
»Πιο ανθρώπινη ζωή.
»Και γι αυτόν τον λόγο θα συνεχίζω να αγκαλιάζω τα παιδιά τους όταν έχουν πυρετό και να βρίσκομαι δίπλα στις μητέρες αυτές όταν θα θέλουν υποστήριξη. Θα το κάνω..Με όλη μου την καρδιά.
»Θα το κάνω όμως και για τα παιδιά των προσφύγων .
»Δεν υπάρχει ούτε μια περίπτωση να μην το κάνω και για τα παιδιά των προσφύγων.
Ξέρετε γιατί;
Για ένα μόνο λόγο.
Για να αλλάξω τον κόσμο. Αυτό με ενδιαφέρει μόνο.
Δυστυχώς αυτο με ενδιαφέρει μόνο.
Γιατί ο Δαρβίνος είπε, πως τα είδη που δείχνουν Συμπόνοια στα αδύναμα μέλη της αγέλης, είναι τα είδη που επιβιώνουν. Είναι τα είδη που κατακτούν το κόσμο. Τα δυνατά είδη. Αυτά τα είδη στο βασίλειο της φύσης επιβιώνουν. Όχι τα βίαια. Όχι εκείνα που αφήνουν πίσω στο πέρασμά τους και έξω από την αγέλη τον αδύναμο. Αλλά αυτά που κάνουν χώρο.
Χώρο.
Θα ήθελα να είμαστε μαζί σε αυτό το Μεγάλο και Ιερό σκοπό. Μια αγκαλιά. Για να αλλάξουμε τον κόσμο. Για να γίνουμε λίγο πιο δυνατοί και λίγο πιο θωρακισμένοι και προετοιμασμένοι για τα επόμενα δύσκολα χρόνια που έρχονται. Σε αυτές τις φήμες πολέμου και σε αυτο το χωνευτήρι ψυχών που έχει καταντήσει ο κόσμος θέλω ειλικρινά να είμαστε μαζί και να αγκαλιάσουμε τους αδύναμους.
Για να αλλάξουμε τον κόσμο.
Θα έρθετε;
Ελένη Καραγιάννη
Εκπαιδευτικός εικαστικής αγωγής
Συντονίστρια Εκπαίδευσης Σχιστού».

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Απαράδεκτη υπαναχώρηση η περικοπή διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΚΞΓ)


Σύμφωνα με απόφαση του υπ. Παιδείας (ΦΕΚ, τ. Β΄, 4212/27 ΔΕΚ 2016), οι ημέρες διακοπών εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα των ΚΞΓ συρρικνώνονται. Δεν είναι πλέον οι ίδιες που ισχύουν στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, αλλά θα είναι ομογενοποιημένες με εκείνες των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης (ΦΜΕ):
Μετά την  φιλεργατική απόφαση του Υπ. Παιδείας ( θεσμοθέτηση της αμοιβής κατά τη διάρκεια των ημερών διακοπών και αργιών και την έκδοση εγκυκλίου που καθορίζει τις ημέρες αργιών  04.11.2016 Αρ. Πρωτ. 41919/909) http://enotikiprotovouliavyronas.blogspot.gr/2016/11/30.html
αρνητική έκπληξη προκαλεί η υπαναχώρηση και η περικοπή διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα στα ΚΞΓ.
Καμία εκπαιδευτική ή άλλη ανάγκη δεν δικαιολογεί την αιφνίδια αλλαγή πλεύσης.
Αντίθετα οι αντίστοιχες  εκπαιδευτικές διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα στα ΦΜΕ θα μπορούσαν να εξομοιωθούν με αυτές της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Το χουντικό ΦΕΚ του 1973  με την τότε
Υπουργική Απόφαση στην οποία
 ουσιαστικά παραπέμπει η νέα Υπουργική απόφαση
 για τις ημέρες Αργίων και Διακοπών
των Κέντρων (Φροντιστηρίων) Ξένων Γλωσσών
 που κατάργησε την προηγούμενη του 1983.
Στα ΚΞΓ πολύ περισσότερο μιας και  πάντα ακολουθούσαν τις αργίες και διακοπές του δημόσιου σχολείου. Η συγκεκριμένη απόφαση απορρύθμιση της λειτουργίας των ΚΞΓ προκαλεί και θίγει  τους εργαζόμενους και τους γονείς.
Η λανθασμένη υπουργική Απόφαση συρρίκνωσης των εκπαιδευτικών διακοπών εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα για τα Κέντρα (Φροντιστήρια) Ξένων Γλωσσών, παραπέμπει ιστορικά -είναι ουσιαστικά ίδιες - με την σχετική χουντική υπουργική απόφαση του 1973 (ΦΕΚ, τ. Β', 1132/28-11-1973), δηλαδή 43 χρόνια πίσω…

 Το υπ. Παιδείας πρέπει να επανεξετάσει την θέση του και να διορθώσει την παντελώς  απαράδεκτη απόφασή του για τα ΚΞΓ ή μήπως τελικά ορισμένοι "φωστήρες" επεξεργάζονται την μείωση των εκπαιδευτικών διακοπών των μαθητών των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και στην ιδιωτική  και στη δημόσια εκπαίδευση;