Χρήσιμα

Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022

Εργασιακός Οδηγός για Καθηγητές Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων

Όλες οι συναδέλφισσες και όλοι οι συνάδελφοι  θα πρέπει να γνωρίζουμε τα εργασιακά δικαιώματά μας για να μην πέφτουμε θύματα εκμετάλλευσης από ασύδοτους επιχειρηματίες. Η μη τήρηση  των παρακάτω επιφέρει έως και αυτεπάγγελτο διοικητικό έλεγχο και πρόστιμα στις επιχειρήσεις που παρανομούν με βάση τις προβλέψεις του εναπομείναντος εργατικού δικαίου και τις ρυθμίσεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας όπως, για παράδειγμα, αποτυπώνονται στο άρθρο 42 του νόμου 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/29-01-2017).

1. Σύμβαση Εργασίας

Η σύμβαση  στην οποία συμφωνούμε μπορεί να είναι είτε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου, είτε αορίστου χρόνου. Η σύμβαση εργασίας καταρτίζεται πριν την έναρξή της. Ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη υπογράφει  και παίρνει αντίγραφο, αφού πρώτα ελέγξει την νομιμότητα  και την ορθότητα των αναγραφόμενων. Ευνοϊκότεροι όροι από τον καθοριζόμενο κατώτατο μισθό και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι νόμιμοι και πρέπει να είναι διαρκής επιδίωξη όλων μας.

Ιδιαίτερα οι  εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες πρέπει να ελέγχουν τα εξής αληθή  και υποχρεωτικά στοιχεία:

1) Tην ημερομηνία έναρξης και λήξης  της σύμβασης ορισμένου χρόνου. Αν  η σύμβαση εργασίας είναι αορίστου χρόνου πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία έναρξής της.

2) Την ειδικότητα.

3) Το ωράριο  εργασίας.

4)  Τον μηνιαίο μισθό ή το ωρομίσθιο.

Είναι γνωστό ότι στον κλάδο μας οι εργοδότες σαμποτάρουν την υπογραφή αξιοπρεπούς Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ). Για την βελτίωση των θεσμικών και οικονομικών ζητημάτων μας και την υπογραφή ΣΣΕ πρέπει να αγωνιστεί ολόκληρος ο κλάδος

Οι νεώτεροι συνάδελφοι μπορούν να δουν, με βάση την τελευταία γνήσια ΣΣΕ (Δ.Α 5/2011) των καθηγητών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών όλης της χώρας, τον παρακάτω πίνακα με το κατώτερο ωρομίσθιο (9,63 ) και τις σχετικές προσαυξήσεις (τριετίες με βάση την εργασιακή πραγματικότητα, επίδομα γάμου, ακαδημαϊκών προσόντων) το οποίο ίσχυε έως των έλευση της Τρόικας στη χώρα και τις αντιδημοκρατικές πρακτικές των εργοδοτικών ενώσεων να επιβάλουν ωρομίσθιο 3,52 €! 

Ο αγώνας των εργαζομένων απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία κατάφερε να θέσει ορισμένους όρους περιορισμού της ασυδοσίας σε νομοθετικό επίπεδο κατά την διάρκεια της προηγούμενης κυβέρνησης, ώστε να συγκρατηθεί κάπως ο ευτελισμός της εργασίας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ενώ ο κλάδος διεκδικεί την υπογραφή ΣΣΕ, αναλυτικά τι ισχύει  σήμερα: 

2. Νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους απασχόλησης

Σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ. 3 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α’ 150/6-09-2016«Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα» (άρθρο 30, ν. 4415/2016). Σύμφωνα με εφαρμοστική εγκύκλιο του νόμου, η υπέρβαση του παραπάνω νομίμου ωραρίου, αμείβεται ως υπερωριακή απασχόληση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Διάρκεια διδακτικής ώρας

Σύμφωνα με το άρθρο 202 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70/7-05-2019) «1. Στο τέλος του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής: “4. Η διδακτική ώρα για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών αντιστοιχεί σε χρονική διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας.”». 

4. Μισθός/ Ωρομίσθιο από 1/05/2022. 

Ο κατώτατος μικτός μηνιαίος μισθός για το νόμιμο πλήρες διδακτικό ωράριο των 21 διδακτικών ωρών την εβδομάδα - ελλείψει Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε κέντρα ξένων γλωσσών και φροντιστήρια –  είναι αυτός που ισχύει από 1/05/2022 στον ιδιωτικό τομέα: 713,00 €

Σύμφωνα με σχετική Απόφαση του υπουργείου Εργασίας και εγκυκλίους του ΕΚΦΑ, ο υπολογισμός του ωρομισθίου των καθηγητών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο: [6/21/25 Χ νόμιμου ή συμφωνημένου μισθού].

Το ωρομίσθιο των εργαζομένων στα φροντιστήρια και στα κέντρα ξένων γλωσσών για κάθε διδακτική ώρα διάρκειας 45 λεπτών, από 1/05/2022 δε μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερος από 8,15 € [(6/21/25)Χ713=8,15]. 

Στον κατώτερο μικτό μισθό και ωρομίσθιο προστίθεται το επίδομα γάμου* (10%) και οι συμπληρωμένες, έως στις 14/03/2012, 3ετίες. Όσοι συμπληρώνουν 3ετίες μετά την ημερομηνία αυτή δεν δικαιούνται προσαυξήσεις, αφού με μνημονιακό νόμο του 2012 η εξέλιξη των 3ετιών «πάγωσε» μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10%!

5. Αναλυτικά ο κατώτατος Μισθός & το Ωρομίσθιο από 1/05/2022 

Για άγαμους/ες που δεν έχουν συμπληρώσει καμία τριετία έως και τον Φεβρουάριο του 2012, ο κατώτατος μικτός μισθός διαμορφώνεται στα 713,00 € (μικτό ωρομίσθιο 8,15 €) και για  έγγαμους/ες  784,30 € (ωρομίσθιο 8,96 €)

Για άγαμους/ες με μία (1) τριετία έως και τον Φεβρουάριο του 2012, ο μικτός μισθός διαμορφώνεται στα  784 € (μικτό ωρομίσθιο 8,97 €) και για έγγαμους/ες με μία (1) τριετία 855,60 €  (ωρομίσθιο 9,78 €).

Για άγαμους/ες με δύο (2) τριετίες έως και τον Φεβρουάριο του 2012, ο κατώτατος μικτός μισθός διαμορφώνεται στα 855,60 € (μικτό ωρομίσθιο 9,78 €) και για έγγαμους/ες με δύο (2) τριετίες 926,90 € (ωρομίσθιο 10,59 €).

 Για άγαμους/ες με τρεις (3) τριετίες έως και τον Φεβρουάριο του 2012, ο κατώτατος μικτός μισθός διαμορφώνεται στα 926,20 € (μικτό ωρομίσθιο 10,60 €) και για έγγαμους/ες με τρεις (3) τριετίες 998,20 € (ωρομίσθιο 11,40 €).

* Το επίδομα γάμου κατοχυρώνεται μέσα από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση (ΕΓΣΣΕ) Εργασίας, οι όροι της οποίας παγίως ανανεώνονται κάθε χρόνο. Η προσαύξηση του επιδόματος γάμου εξακολουθεί να ισχύει.

6. Ημέρες Διακοπών και Αργιών

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 219434/Α5 «Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β΄ 4212/27-12-2016) καθορίζονται ως εξής:

Α. Διακοπών:

I) Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και τη 2η Ιανουαρίου

II) Πάσχα, από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη μετά το Πάσχα

Β. Αργιών:

I) Όλες τις Κυριακές

II) Τις θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος

III) Τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου

IV) Τη 17η Νοεμβρίου

V) Την ημέρα των Θεοφανίων

VI) Την Καθαρά Δευτέρα

VII) Την 1η Μαΐου

VIII) Την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών, λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής

VIIII) Τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών τα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών παραμένουν κλειστά. Δύναται τις ημέρες αργιών και διακοπών να λειτουργούν οι γραμματείες φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.

7. Υποχρεωτική αμοιβή ημερών διακοπών και αργιών

Σύμφωνα με το άρθρο 4445/2016 (ΦΕΚ Α΄ 236/19-12-2016) «Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής: “2. Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονταιΣε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία”».

8. Άδεια και επίδομα αδείας - Δώρα Χριστουγέννων & Πάσχα

Οι εργαζόμενοι που συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται άδεια με αποδοχές (αποζημίωση άδειας) και επίδομα άδειας, ακόμα και αν απολυθούν ή αποχωρήσουν οικειοθελώς ή λήξει η σύμβασή τους.

Επίσης όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό, με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο δικαιούνται από τους εργοδότες τους επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα. Το δώρο του Χριστουγέννων καταβάλλεται υποχρεωτικά στις 21 Δεκεμβρίου κάθε έτουςυπολογίζεται για τη χρονική περίοδο εργασίας από 1ης Μαΐου  έως 31ης Δεκεμβρίου και το δώρο Πάσχα που καταβάλλεται στους δικαιούχους υποχρεωτικά έως και την Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους, υπολογίζεται για τη χρονική περίοδο εργασίας από 1ης Μαΐου  έως 31ης Δεκεμβρίου.

9. Υποχρεωτική Ασφάλιση

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 34/2018 του ΕΦΚΑ οι καθηγητές που εργάζονται με το πλήρες εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο εργασία των 21 ωρών ασφαλίζονται με  είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα που εργάζονται. Αν απασχολούνται κάτω του πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου των 21 ωρών τα ένσημα κατανέμονται ανάλογα των ημερών της φυσικής τους παρουσίας και το τεκμαρτό ημερομίσθιο:

«Όπως είναι γνωστό, οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις του τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ όπως προβλέπεται από τα αρ. 8 παρ. 2, αρ. 25 παρ. 4,5,7,8,9 του Α.Ν. 1846/51 και του αρ. 18 του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως ισχύουν – εγκ. τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 44/1975, αρ. 39 του Ν. 1892/90 – εγκ. τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 95/1992, συνυπολογίζοντας πάντοτε, τον τρόπο αμοιβής (μισθός, ημερομίσθιο), το μειωμένο ωράριο απασχόλησης, τις ημέρες εργασίας, το σύστημα λειτουργίας της επιχ/σης. Κατά συνέπεια θα πρέπει να γίνεται σύγκριση του ημερήσιου μισθού με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά (από την 01/10/08 έως και σήμερα: 11,06 €)».

10. Δυνατότητα εργασίας σε ιδιωτικά σχολεία, κέντρα ξένων γλωσσών και φροντιστήρια

Με την παρ. 2 του άρθρου 203 του νόμου 1610/2019 προστέθηκε περίπτωση α’ στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 682/1977, η οποία ρυθμίζει τα εξής:

«α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που έχουν σύμβαση εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) με μειωμένο διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως, μπορούν να διδάσκουν σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών, το οποίο ανήκει σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την ιδιωτική σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν. Παράλληλα, κάθε εκπαιδευτικός που εργάζεται σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών, μπορεί να εργάζεται και σε ιδιωτική σχολική μονάδαη οποία ανήκει σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, συνάπτοντας σύμβαση εργασίας με διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως».


Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

Το EUROPALSO απαιτεί πολυάριθμη και ανειδίκευτη εφεδρεία

Η χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας σε κατόχους πιστοποιητικών γλωσσομάθειας θεσμοθετήθηκε πριν από 83 ολόκληρα χρόνια, με τον αναγκαστικό νόμο 25/1940 (Α’ 245) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων – Φροντιστηρίων και Οικοτροφείων», και ίσχυσε έως τις 16-3-2014 και μεταβατικά όσων εκκρεμούσαν οι αιτήσεις έως τις 8-2-2017 (Υ.Α. 6117/Α5/2017 - ΦΕΚ 324/Β/8-2-2017 και σχετικές τροποποιήσεις: Υ.Α. 77728/Ν1/11-5-2017 - ΦΕΚ 1773/τΒ/23-5-2017, Y.A.85011/N1/29-5-2019  - ΦΕΚ 2008/τΒ/31-5-2019) υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, που διοργανώθηκαν εξ ανάγκης από Πανεπιστήμια της ημεδαπής

Μάλιστα  η ΓΣ του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ με αριθ. 424/22-9-2016 είχε αποφασίσει ότι ήταν αντίθετο προς τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας σε κατόχους πιστοποιητικών γλωσσομάθειας επιπέδου C2 και, ως εκ τούτου, αρνήθηκε να αναλάβει την επιμόρφωσή τους. 

Την προπολεμική εποχή που θεσμοθετήθηκε η επάρκεια διδασκαλίας δεν είχε ακόμα ιδρυθεί κανένα Πανεπιστημιακό Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας και παρεμφερή.

Το αίτημα της κατάργησης της επάρκειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια/κέντρα ξένων γλωσσών σε κατόχους απλών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας επιπέδου C2 (τα λάμβαναν μαθητές σχολείων ή και ακόμα άτομα που δεν είχαν αποφοιτήσει ούτε από το Λύκειο) σιγά - σιγά ωρίμασε  και τέθηκε, τις τελευταίες δεκαετίες, επιτακτικά και δικαιολογημένα, από τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών (για παράδειγμα η Απόφαση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, 1-7-2016. Εδώ) και από τους δεκάδες χιλιάδες αποφοίτους των πανεπιστημιακών Τμημάτων και τα επιστημονικά σωματεία τους. 

Δόθηκε τέλος σε έναν αναχρονιστικό θεσμό ο οποίος λειτουργούσε, από ένα σημείο και έπειτα, υπονομευτικά έναντι της αναγκαίας και απαραίτητης πανεπιστημιακής κατάρτισης την οποία πρέπει να έχει ένας σύγχρονος καθηγητής. Λειτούργησε σε βάρος της ποιότητας της διδασκαλίας και των μαθητών.

Πρόσφατα (6-07-2022) η ηγεσία της εργοδοτικής ένωσης «Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών»- EUROPALSO,  γνωστή για τις αντιδημοκρατικές πρακτικές της,  απαίτησε από το υπουργείου Παιδείας να θεσμοθετήσει την επαναφορά της επάρκειας στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Με λίγα λόγια ζήτησε να επιστρέψουμε στην προπολεμική εποχή, στα 1940! Δεν είναι πρώτη φορά που το ζήτησε - είχε αντιταχθεί από την αρχή στην κατάργηση - για παράδειγμα το είχε ζητήσει και τον Σεπτέμβριο του 2011 . 

Προκειμένου «να χρυσώσει το χάπι» η εργοδοτική ένωση προπαγανδιστικά ζήτησε οι κάτοχοι των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας C2 να λαμβάνουν την επάρκεια με προϋπόθεση την παρακολούθηση επί πληρωμής επιμορφωτικού προγράμματος το οποίο θα οδηγεί σε απόκτηση πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας..

Είναι στα αλήθεια επιχείρημα σοβαρό, τον 21ο αιώνα, να υποστηρίζει κάποιος ότι όποιος δεν πέρασε ούτε έξω από ένα Τμήμα Ξένης Γλώσσα και Φιλολογίας ή σχετικών Σπουδών με μερικές ώρες σεμιναρίων να μπορεί να αποκτήσει την ικανότητα να διδάσκει, σε ανήλικους και ενήλικες μαθητές, το απαιτητικό μάθημα της Ξένης Γλώσσας και Πολιτισμού; 

Όμως το μόνο που  ενδιαφέρει τον «Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών» είναι  η Κυβέρνηση της ΝΔ να δημιουργήσει μια πληθώρα ανειδίκευτη εργατική εφεδρεία ώστε με μεγενθυμένη ανεργία να συνεχίζεται η καταβολή εξευτελιστικών ωρομίσθιων σε ένα αναλώσιμο και ανακυκλώσιμο προσωπικό.

Πρόκειται για την ίδια εργοδοτική ένωση η οποία σύστησε, υπό τον έλεγχό της, ένα δήθεν εργατικό σωματείων με συγγενικά πρόσωπα ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών και με αντιδημοκρατικές πρακτικές απαίτησε οι εργαζόμενοι να αμείβονται με ωρομίσθιο 3,52 ευρώ μεικτά (!) και ακύρωσε όλα τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα των καθηγητών.

Ευτυχώς ο αγώνας των εργαζομένων κατάφερε να επιβάλλει ορισμένους όρους περιορισμού της ασυδοσίας σε νομοθετικό επίπεδο κατά την διάρκεια της προηγούμενης Κυβέρνησης και κάπως τα πράγματα συγκρατήθηκαν.  

Η εργοδοτική ένωση ισχυρίζεται ότι «μετά την κατάργηση της επάρκειας δεν υπάρχουν καθηγητές λόγω του ότι: Οι πτυχιούχοι ξενόγλωσσων τμημάτων φιλολογίας των πανεπιστημίων προσβλέπουν και απορροφώνται πλέον στη δημόσια εκπαίδευση και στα νηπιαγωγεία», ότι «Εφέτος ειδικά επιδεινώθηκε το φαινόμενο λόγω των μαζικών προσλήψεων στη Δημόσια Εκπαίδευση» και ότι «Καθηγητές-πτυχιούχοι που εργάζονται ήδη στα Κέντρα μας, εγκαταλείπουν αιφνιδίως το πόστο τους και μάλιστα εν μέσω του ακαδημαϊκού έτους, επειδή διορίζονται στο δημόσιο. Αυτό το μαζικό κύμα φυγής διδακτικού προσωπικού από τα ΚΞΓ έχει διαταράξει την λειτουργία των Κέντρων μας λόγω αδυναμίας αναπλήρωσής τους».

Πρόκειται για αθλιότητες και fake news. Η πραγματικότητα λέει ότι υπάρχει πληθώρα καθηγητών και όσοι εξ αυτών εγκαταλείπουν το επάγγελμα το κάνουν εξαιτίας των άθλιων συνθηκών εργασίας και αμοιβών με τις οποίες είναι αδύνατον κάποιος να επιβιώσει αν δεν κάνει δεύτερη εργασία.                         

Τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗΣ για το 2018 αποκαλύπτουν έναν πραγματικό εργασιακό βούρκο. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών εργάζεται με μερική απασχόληση: Οι  24.594 από τους 27.146. Το μεγαλύτερο μέρος εργάζεται με αποδοχές αφρικανικής χώρας, σε συνάρτηση με το περιορισμένο ωράριο απασχόλησής τους. Για παράδειγμα για το έτος 2018 από τους 27.146 εργαζόμενους, 6.456 έλαβαν μηνιαίες αποδοχές από 100 έως 200 ευρώ, 5.946 έλαβαν μηνιαίες αποδοχές μικρότερες των 100 ευρώ, 4.656 έλαβαν μηνιαίες αποδοχές από 200 έως 300 ευρώ, 3.566 έλαβαν μηνιαίες αποδοχές από 300 έως 400 ευρώ κ.ο.κ. Οι αμοιβές δηλαδή των εργαζομένων στα κέντρα ξένων γλωσσών υπολείπονται κατά πολύ των ετήσιων ελάχιστων δαπανών διαβίωσης. 

Οι επιχειρηματίες  αρνούνται να υπογράψουν γνήσια Σ.Σ.Ε με τα εργατικά σωματεία. Αρνούνται να απασχολούν τους δεκάδες χιλιάδες καθηγητές με συμβάσεις αορίστου χρόνου, να μην τους αφήνουν ανέργους κάθε φορά που λήγει η σύμβαση ορισμένου χρόνου. Η μεγάλη πλειοψηφία αρνείται να  καταβάλει στους καθηγητές αξιοπρεπείς μισθούς, τουλάχιστον ίσους  με τους μισθούς των καθηγητών του δημοσίου. Βασιλεύει  η υποαπασχόληση, η υποασφάλιση και η καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Αν αυτά τα φαινόμενα εξέλειπαν είναι βέβαιο  ότι θα βρισκόταν πάντοτε καταρτισμένο και ποιοτικό προσωπικό...

Μήπως άραγε θα ήταν χρησιμότερο όσοι επιχειρηματίες δεν μπορούν να λειτουργούν κξν ως κανονικές εκπαιδευτικές μονάδες, με αποκλειστικά καταρτισμένο προσωπικό αποφοίτων Πανεπιστημίων και με σεβασμό απέναντι στον εργαζόμενο, να επένδυαν τα κεφάλαια τους σε κάποιον άλλον επιχειρηματικό χώρο;

Ποιος σοβαρός εκπαιδευτικός κλάδος θα πρότεινε, τον 21ο αιώνα, οι καθηγητές ξένων γλωσσών και φιλολογιών να μην είναι απόφοιτοι των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών; Μπορεί κάποιος να εργάζεται ως Γιατρός, Μαθηματικός, Φυσικός, Νηπιαγωγός, Δικηγόρος κ.ο.κ. αν δεν είναι απόφοιτος Πανεπιστημίου;  

Μήπως να πρότειναν στην υπουργό Παιδείας τη θέσπιση και χορήγηση πιστοποιητικών «ιατρομάθειας», «μαθηματικομάθειας», «αρχαιομάθειας» κ.ο.κ., ώστε με μερικές ώρες σεμινάρια οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να διδάσκουν Ιατρική, Μαθηματικά, Αρχαία κ.ο.κ.;

Αν είναι αλήθεια ότι οι επιχειρηματίες της ιδιωτικής εκπαίδευσης δεν βρίσκουν προσωπικό γιατί δεν προτείνουν μεγαλύτερο αριθμό εισαγωγής αποφοίτων στα ΑΕΙ; Αν οι συνθήκες εργασίας ήταν αξιοπρεπείς στα κξγ  και η προσφορά θέσεων εργασίας μεγάλη γιατί μειώνεται η προτίμηση των υποψηφίων για τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών; 

Σε κάθε περίπτωση η διδασκαλίας των ξένων γλωσσών θα πρέπει να είναι  υπόθεση την αποφοίτων των Πανεπιστημίων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των εργατικών και επιστημονικών σωματείων των εργαζομένων και όχι των οργανωμένων επιχειρηματικών συμφερόντων που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το κέρδος  και η δημιουργία  μιας  πληθώρας υπάκουης μάζας ειλώτων.

Η κοινωνία έχει ανάγκη από ένα σύστημα ξενόγλωσσης εκπαίδευσης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σπουδαστών με ένα προσωπικό καταρτισμένο, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που να αμείβεται αξιοπρεπώς. 

Επιπλέον, το αίτημα της αναγνώριση του εκπαιδευτικού  ρόλου της προϋπηρεσίας των καθηγητών στα κέντρα ξένων γλωσσών και στα φροντιστήρια είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για την Κοινωνία απέναντι στον εργασιακό μεσαίωνα

Από τα παρακάτω Ελληνικά Τμήματα (αναγράφεται και το έτος που  ιδρύθηκαν - παλαιότερα σε περιπτώσεις  με άλλη νομική μορφή - ενώ όλα πλέον είναι αυτόνομα πανεπιστημιακά Τμήματα) και από τα ισότιμα του Εξωτερικού αποφοιτούν εκατοντάδες άτομα κάθε χρόνο που  επαρκούν και περισσεύουν για να εργαστούν ως καθηγητές ξένων γλωσσών στη δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση:

● Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία: 1951-1952 - Ιταλική Γλώσσα και Φιλολογία: 1960-1961 - Γαλλική Γλώσσας και Φιλολογία: 1954-1955 - Γερμανική Γλώσσας και Φιλολογίας: 1960-1961.

● Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο  Αθηνών

Αγγλικής Γλώσσα και Φιλολογίας: 1951-1952 - Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 1954-1955 - Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 1960-1961  - Γενικό Τμήμα Ξένων Πολιτισμών της Φιλοσοφικής (με την Ισπανική και την Ιταλική): 1999-2010, το οποίο μετεξελίχθηκε σε Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογία: 2010-2011  και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ: 2010-2011

●Επίσης επάρκεια χορηγούν τα παρακάτω Τμήματα απευθείας ή με προϋπόθεση την παρακολούθηση Προγράμματος διδακτικής των ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS 

Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ: 2007-2008 Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ: 2004-2005  - Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ: 2000-2001 - Προγράμματα Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ: 2009-2010 - Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου: 1985 - Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: 1996-1997.

Σάββατο 30 Ιουλίου 2022

Επίθεση στα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών

H κυβερνητική πολιτική  με την συνεχή  μείωση των προσφερόμενων θέσεων και την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής επιχειρεί να εκκενώσει τα περισσότερα τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών και τα υπόλοιπα παρεμφερή Τμήματα.

Το νέο σχολικό έτος οι πανεπιστημιακοί καθηγητές σε αρκετά Τμήματα  θα βρουν μισοάδεια αμφιθέατρα.

Το μνημονιακό σχέδιο  καταργήσεων ή συγχωνεύσεων πανεπιστημιακών Τμημάτων φαίνεται ότι θα επιχειρηθεί να εφαρμοστεί στις μέρες μας


Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022

Απέλυσαν μαθηματικό μετά από 25 χρόνια δουλειάς


Μετά από 25 χρόνια δουλειάς (από το 1997) η διεύθυνση του ιδιωτικού σχολείου «Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή» θυμήθηκε να απολύσει τον συνάδελφο μαθηματικό Βασίλη Λιόση o οποίος έχει πρωτοστατήσει στη δημιουργία του συνδικαλιστικού παραρτήματος στο σχολείο του, υπερασπίστηκε με σθένος τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων του και έχει διατελέσεις επί σειρά ετών μέλος των ΔΣ ΣΙΕΛ και ΟΙΕΛΕ. 

Η απόλυση για ιδεολογικούς και πολιτικούς λόγους, είναι απότοκο του αντεργατικού  Ν. 4713/2020, γνωστού και ως Νόμου Κεραμέως.

Πρόκειται για έναν νόμο που περιορίζει την εκπαιδευτική αυτονομία, στοχεύει στην αποσάθρωση της δημόσιας εκπαίδευσης, μετατρέπει τα ιδιωτικά σχολεία σε εκπαιδευτικά super-market έκδοσης τίτλων σπουδών κατά παραγγελία των γονέων-«πελατών» και σε σύγχρονα εργατικά κάτεργα ελεύθερων απολύσεων και ευτελούς  εργατικού κόστους.

Αναλυτική ανακοίνωση εξέδωσε η ΟΙΕΛΕ. 

Πριν μερικές μέρες (1/07/2022) η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας  κατατήγγειλε καταιγίδα απολύσεων στα ιδιωτικά σχολεία και «ανακύκλωση» νέων εκπαιδευτικών για μείωση εργασιακού κόστους και ανέφερε ότι «μόνο την τελευταία εβδομάδα έχουν έρθει σε γνώση της Ομοσπονδίας σχεδόν 100 απολύσεις!»