Χρήσιμα

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΣτις 27 Ιουλίου 2016, κατατέθηκε από το υπουργείο Παιδείας σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». Εδώ όλος ο νόμος.
 
Στο άρθρο 28 του Σ/Ν, ρυθμίζονται όροι εργασίας για τους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς στα ιδιωτικά σχολεία, και σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ και την αιτιολογική έκθεση του νόμου, μπαίνει τέλος στο νόμο Αρβανιτόπουλου, που επέτρεπε τις αναιτιολόγητες απολύσεις.

Η μόνη αναφορά στους όρους εργασίας/ λειτουργίας στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΚΞΓ) και τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης (ΦΜΕ) βρίσκεται στο άρθρο 34, παρ. 3 του Σ/Ν, σύμφωνα με την οποία. «Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι ημέρες διακοπών και αργιών όλων των δομών, ιδιωτικών και δημοσίων, της μη τυπικής εκπαίδευσης».

Ωστόσο, όπως δημοσιεύεται σήμερα 2/8/2016 στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, κατατέθηκε τροπολογία στο προαναφερθέν νομοσχέδιο που αφορά τα ΚΞΓ και τα ΦΜΕ και που ορίζει την κατάθεση των ωρολογίων προγραμμάτων διδασκαλίας και των συμβάσεων εργασίας των καθηγητών, θέματα πληρωμής των αργιών, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας.
Σύμφωνα με την προτεινόμενη τροπολογία,

«1. α) Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών καταθέτουν αμελλητί στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

αα)το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, από όπου να προκύπτει ο αριθμός των τμημάτων και των μαθητών του κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος και ο διδάσκων /καθηγητής κάθε διδακτικής ώρας,

ββ) αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας που συνάπτουν με τους διδάσκοντες / καθηγητές, ώστε οι διευθύνσεις εκπαίδευσης να κάνουν έλεγχο των τυπικών προσόντων των διδασκόντων ή καθηγητών.

β)Οι οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης αποστέλλουν υποχρεωτικά το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων στις οικείες διευθύνσεις του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και στις οικείες διευθύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

γ) Με απόφαση υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος κατάθεσης και αποστολής του αναλυτικού εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων και των αντιγράφων των συμβάσεων εργασίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησης τους κατά τις Κυριακές και τις διακοπές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα».

Οι ρυθμίσεις που αφορούν τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα ιδιωτικά σχολεία όπως προσδιορίζονται στο Σ/Ν είναι οι παρακάτω:

«Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Κατά τη λήξη της διετίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση αορίστου χρόνου. 

3.  Η σύμβαση αορίστου χρόνου είναι δυνατόν να καταγγελθεί μόνο για τους παρακάτω λόγους:

α) Εάν ο εργοδότης επικαλείται και αποδεικνύει επαρκώς αιτιολογημένη διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη-εκπαιδευτικού. 

β) Κατάργηση σχολείων.

γ) Κατάργηση τάξεων και τμημάτων τάξεων. Στην περίπτωση αυτή είναι επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έχουν τη μικρότερη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση και μηδενίζεται το ωράριό τους. Από τις απολύσεις αυτές εξαιρούνται οι διδάσκοντες που είναι και ιδιοκτήτες των σχολείων.

δ) Συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας των εκπαιδευτικών.

ε) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απολύονται  από τον ιδιοκτήτη του  σχολείου  στο οποίο υπηρετούν λόγω:

αα) σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας που διαπιστώνεται από την οικεία κατά τόπο πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του Δημοσίου και, ύστερα από ένσταση του ενδιαφερομένου,  από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή του Δημοσίου,

ββ) συμπλήρωσης του  χρόνου υπηρεσίας που θεμελιώνει δικαίωμα προς λήψη πλήρους σύνταξης  από φορέα ασφάλισης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Σε αυτή την περίπτωση, η λύση της σχέσης εργασίας επέρχεται κατά την λήξη του διδακτικού έτους,

γγ) επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απόλυσης  από το οικείο πειθαρχικό  συμβούλιο,

δδ) ανεπάρκειας ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η οποία διαπιστώνεται από το οικείο  υπηρεσιακό συμβούλιο και στηρίζεται σε δύο τουλάχιστον υπηρεσιακές εκθέσεις που συντάσσονται από τον αρμόδιο  Διευθυντή Εκπαίδευσης και αφορούν δύο τουλάχιστον συνεχόμενα διδακτικά έτη».

Θα επανέλθουμε σύντομα με κείμενο ανάλυσης του νομοσχεδίου και της τροπολογίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου