Χρήσιμα

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Δείγμα ατομικής σύμβασης εργασίας - Ποινικές ρήτρες και απειλές

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΦΥΛΑΚΙΣΗ

ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ!Οι εργοδότες, θέλουν να καταργήσουν το μισθό, θέλουν να εργαζόμαστε με 8,50 ευρώ μεικτές αποδοχές την ώρα, θέλουν να μην μας αμείβουν για τις ημέρες διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα που τα Κέντρα ξένων γλωσσών είναι κλειστά, όπως προβλέπει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Δ5/5500/4-11-83, ΦΕΚ 652/83 τ. B'), θέλουν να μην μας καταβάλουν επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών, θέλουν να πάψουν να μας αμείβουν για πραγματική εργασία (ενημέρωση γονέων κ.λπ.), θέλουν να υπερδιπλασιάσουν τον πραγματικό χρόνο προϋπηρεσίας και να μας μειώνουν ανάλογα τα επιδόματα προϋπηρεσίας.

Θέλουν να μας μειώσουν τις αποδοχές πάνω από 40-50% και στο τέλος της τριετίας περίπου 70%. Αυτά θέλουν οι εργοδότες του EUROPALSO.
Στο πρόσωπο της προέδρου και της γενικής γραμματέως του ψευδοσωματείου εργαζομένων στα κέντρα ξένων γλωσσών ν. Αττικής, το οποίο κατά γενικά ομολογία συνέστησαν οι εργοδότες με συγγενικά τους πρόσωπα, οι εργοδότες του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (EUROPALSO) βρήκαν τους κατάλληλους ανθρώπους προκειμένου να υλοποιήσουν τα δόλια σχέδιά τους με την επιβολή εργασιακού μεσαίωνα.

Εργοδότες, βασιζόμενοι στην παραπάνω εξευτελιστική σ.σ.ε, τώρα, μας απειλούν και με φυλάκιση, μας στερούν το δικαίωμα της εργασίας όπου και όταν εμείς νομίζουμε, μας αφαιρούν το δικαίωμα να ανοίγουμε ΚΞΓ εκεί όπου εμείς νομίζουμε και όποτε θέλουμε, μας απειλούν με ρήτρες, μας κατηγορούν ότι γινόμαστε υπεύθυνοι για μη επανεγγραφή μαθητών τους, δεν θέλουν να πληρώσουν ούτε λεπτό για υπερεργασία κ.ο.κ.

Απόδειξη των παραπάνω αποτελεί η παρακάτω ατομική σ.σ.ε. που συνάδελφος κλήθηκε να υπογράψει προκειμένου να εργαστεί.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΥΓΝΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ.

ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΣτην Αθήνα σήμερα την ............ 2010 μεταξύ του (της) ............................. {όνομα ιδιοκτήτη} ή {της Εταιρείας " ............ επωνυμία ................", που εδρεύει στ ............................, οδός ........................ αρ. ......., όπως νόμιμα εκπροσωπείται}, ιδιοκτήτης/τρια Κέντρου Ξένων Γλωσσών (ΚΞΓ), ο (η) οποίος (α) χάριν συντομίας στο παρόν θα αποκαλείται "εργοδότης" και του (της) ...................... κατοίκου ....................., οδός ...................... αρ. ..........., μρ ΑΔΤ .................. και ΑΦΜ ....................., ο (η) οποίος (α) χάριν συντομίας στο παρόν θα αποκαλείται "εργαζόμενος" συμγωνούμε τα εξής:1. Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους (εργοδότης) προσλαμβάνει στην επιχειρησή του (ΚΞΓ) το δεύτερο συμβαλλόμενο (εργαζόμενο), καθηγητή της ...................... γλώσσας προκειμένου αυτός να διδάξει στους μαθητές του Κέντρου Ξένων γλβσσών (ΚΞΓ) τη γλώσσα της ειδικότητας του. ** Τόπος παροχής της εργασίας του εργαζόμενου συμφωνείται να είναι το κέντρο ξένων γλωσσών του εργοδότη, όπου αυτό εδρεύει.

2. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους όρους της ισχύουσας Κλαδικής ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας "Καθηγητών κέντρων ξένων γλωσσών Ν. Αττικής" (ΠΚ 17/4/8.2010).

3. Η διάρκεια της συμβάσεως αυτής συμφωνείται να είναι ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα από ............. έως ................., οπότε και θα λυθεί αυτή αυτοδικαίως χωρίς υποχρέωση του εργοδότη για προειδοποίηση ή καταβολή αποζημιώσεωςμ σύμφωνα με όσα ισχύουν για τις Συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

4. ΑΠΟΔΟΧΕΣ

α) Ως αποδοχές του εργαζόμενου συμφωνείται ωρομίσθιο (μηνιαίος μισθός) εκ ποσού ........... Ευρώ και επί των οποίων υπολογίζεται οι πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις, (Φ.Μ.Υ., χαρτόσημο Ι.Κ.Α. κ.λ.π.).

β) Στις συμφωνούμενες ανωτέρω αποδοχές περιλαμβάνεται κάθε παρεμφερής εργασία που έχει σκοπό την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του καθηγητή (προετοιμασία του μαθήματος, διόρθωση γραπτών, ενημέρωση γονέων για την επίδοση τω μαθητών κλπ) για τις οποίες συμφωνείται ότι δεν οφείλεται περαιτέρω αμοιβή.

γ) Ρητά συμφωνείται ότι για τη λήξη των πάσης φύσεως παροχών που προβλέπονται από τις εφαμοστέες Σ.Σ.Ε. / Δ.Α. του κλάδου ή του επαγγέλματος και τις οποίες ο εργαζόμενος δηλώνει δια της παρούσης ότι δικαιούται θα πρέπει αυτός να προσκομίσει εντός χρονικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σύναψη της παρούσας στην επιχείρησης όλα τα απιτούμενα έγγραφα που τον νομιμοποιούν να λάβει την παροχή. Άλλως δε δικαιούται τη λήψη τους.

δ) Συμβατικά καθοριζόμενες αποδοχές που υπερβαίνουν τις κατώτερες νόμιμες όπως αυτές προβλέπονται στην ως άνω ισχύοθσα ΣΣΕ, θα δύναται να συμψηφίζει ο εργοδότης το υπερπλέον ποσό με τυχόν διακιούμενες από τον εργαζόμενο αμοιβές ή αποζηνιώσεις για πρόσθετη εργασία που θα παρασχεθεί από αυτό, οι οποίες τυγχάνουν - κατά νόμο - συμψηφιστέες (π.χ. Κυριακή / αργία, εξαιρετέα, εργασία καθ'ημέρα αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό), εργασία εκτός έδρας, Δώρα Εορτών κ.ο.κ.)

ε) Οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη παροχή ήθελε χορηγηθεί εξ ελευθεριότητας του εργοδότη, και όχι σε τακτική μηνιαία βάση, υπό μορφή BONUS, δεν αποτελεί τμήμα των αποδοχών και ούτε δίνει δικαίωμα αξίωσής της στο μέλλον, ενώ ο εργοδότης έχει το δικαίωμα και διατηρεί την εφύλαξη να καταργεί ή να μεταβάλλει ή να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς την άνω παροχή.

στ) Οι απδοχές καταβάλλονται τακτικά αμέσως μετά το τέλος του μήνα.

5. Το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας του εργαζόμενου καθορίζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην άνω ισχύουσα κλαδική Σ.Σ.Ε. εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά ως προς τα μη ρυθμιζόμενα από την παρούσα σύμβαση των κείμενων διατάξεων.

6. Συμφωνείται από σήμερα ότι η ετήσια άδεια αναψυχής, η διάρκεια της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους και της διατάξεις της κείμενης Εργατικής Νομοθεσίας, μπορεί να χορηγηθεί και διακεκιμμένα σε δύο ή τρία χρονικά διατήματα στον εργαζόμενο από τον εργοδότη.

7. Ο εργαζόμενος καθηγητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διδάσκει σύμφωνα με τους κανόνες της παιδαγωγικής και τις σύγχρονες κανόνες διδασκαλίας και να ακολουθεί πιστά το πρόγραμμα σπουδών και την εν γένει εκπαιδευτική πολιτική του ΚΞΓ.

8. Ο εργαζόμενος καθηγητής οφείλει να προσέρχεται στην εργασία του 10 λεπτά πριν την έναρξη του προγράμματος και γενικώς να βρίσκεται μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας κατά την έναρξη των μαθημάτων

9. Η απουσία του εργαζομένου επί ................. εργάσιμες ημέρες το μήνα αδικαιολόγητα ή χωρίς προηγούμενη συμφωνία με τον εργοδότη θεωρείται ως σπουδαίος λόγος λύσης της παρούσας συμβάσεως.

10. Ρητά συμφωνείται ότι, προκειμένου να μη θιγούν τα ζωτικά οικονομικά συμφέροντα του εργοδότη, ο καθηγητής αναλαμβάνει την υποχρέωση:

Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αυτής και επί ένα χρόνο μετά τη λήξη της

α) να μην ιδρύσει ο ίδιος ή σε συνεργασία με άλλα άτομα ΚΞΓ ή οικοδιδασκαλείο ούτε να συμμετάσχει σε εταιρεία στο όνομα της οποίας λειτουργεί ήδη ή θα λειτουργήσει νέο ΚΞΓ σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από το ΚΗΓ του εργοδότη.

β) Να μην απασχολείται ή διδάσκει σε ΚΞΓ στην ίδια περιοχή και σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από το ΚΞΓ του εργοδότη.

γ) Να μη προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα έχει ως αποτέλεσμα την αποχώρηση μαθητών του ΚΞΓ ή τη μη επανεγγραφή τους για τα επόμενα σχολικά έτη.

δ) Να μην διδάσκει στους μαθητές του ΚΞΓ στο σπίτι τους ή σε άλλο χώρο εκτός ΚΞΓ.

ε) Η επικοινωνία με γονείς και μαθητές θα γίνεται μόνο με γνώσει του εργοδότη.

11. Τα ανωτέρω συμφωνείται ότι αποτελούν αθέμιτο ανταγωνισμό κατά τον Ν. 146/1914 και τιμωρούνται με ποινικό κολασμο σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο.

12. Σε περίπτωση μη τήρησης από τον καθηγητή οποιουδήποτε εκ των όρων (α) (β) (γ) (δ) (ε) του προηγούμρνου άρθρου (10) συμφωνείται ως εύλογη ποινική ρήτρα πλεόν της αποζημειώσεως ηθικής βλάβης το ποσό των ............... Ευρώ για κάθε μαθητή αποχωρούντα ή μη επανεγγραφόμενο εξ αυτού του λόγου, επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων του εργοδότη για αποζημείωση (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο - 652 & 672 ΑΚ).

13. Ο εργοδότης επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωμα να λύσει νόμιμα τη σύμβαση αυτή πριν την ημερομηνία λήξεως της για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 672 Α.Κ.

14. Κάθε μεταβολή των όρων της παρούσης θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου.

15. Κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσης, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις, παρέχει το δικαίωμα στα συμβαλλόμενα μέρη να τη καταγγείλουν.

16. κατά τα λοπά θέματα που δεν ρυθμίζονται δια της παρούσης ισχύουν οι διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.

17. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των στοιχείων του εργαζομένου καθ'όλη τη διάρκεια της παρούσας και για μια πενταετία μετά, ενόψει των διατάξεων του ν. 2742/1997, προκειμένου να είναι δυνατή η εκπλήρωση των εργατικών, ασφαλιστικών κ.λ.π. προβλεπόμενων υπό του νόμου υποχρεώσεων.

18 Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ρητά ότι για κάθε διένεξη και διαφορά που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας αρμοδια για την επίλυσή τους είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας.Το παρόν έγινε σε δύο αντίτυπα και ο καθένας συμβαλλόμενος έλαβε από ένα σντίτυπο.Ο εργοδότης Ο εργαζόμενος

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Ο χορός των ψευδοσυμβάσεων καλά κρατεί

Το κίτρινο σωματείο και οι εργοδότες δεν αρκέστηκαν σε μια μόνο σ.σ.ε.
Συνήψαν νέα με ημερομηνία Πράξης Κατάθεσης 24/14.9.2010, που προβλέπει τα ίδια απαράδεκτα με την προηγούμενη και υπογράφηκε ανάμεσα στο ψευδοσωματείο και δύο άλλα εργοδοτικά σωματεία:
1. το Σωματείο Ιδιοκτητών Ξενόγλωσσων Φροντιστηρίων Ομήρου Δήμων Αττικής και Επαρχιών
2 το Σύλλογο Φροντιστών Ξένων Γλωσσών Σωματείου Όμηρος και Ανεξάρτητων.

Οι πόρτες έχουν ανοίξει διάπλατα στην αυθαιρεσία και απαιτούν πίεση από όλους ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ για να κλείσουν μα οι "ΑΣΚοί του Αιόλου" φυσάνε αλλού...

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Καθηγητής με 8,5 ευρώ την ώρα μεικτά!

Σύμβαση… εξαθλίωσης στα κέντρα ξένων γλωσσών

Πηγή: ΔΡΟΜΟΣ της αριστεράς
Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

Γραμμένο από ΣύνταξηΟι ιδιοκτήτες των κέντρων ξένων γλωσσών ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο με τη συλλογική σύμβαση που υπέγραψαν με το ονομαζόμενο Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ν. Αττικής. Καταργώντας τον μισθό, η σύμβαση αυτή αναγκάζει τους καθηγητές στα κέντρα ξένων γλωσσών να εργάζονται, αποκλειστικά, με την ώρα για το εξευτελιστικό ποσό των 8,5 ευρώ μεικτά, το οποίο το 2013 θα φθάσει τα 8,75!
Το σωματείο που έχει καταγγελθεί ότι πρόκειται για κατασκεύασμα των ίδιων των ιδιοκτητών, εδώ και λίγα χρόνια έχει ανατρέψει τις εργασιακές σχέσεις και τις συνθήκες εργασίας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση. Η διαδικασία της σύναψης αυτής της σύμβασης για τρία χρόνια με ωρομίσθιο που θυμίζει αμοιβές οικονομικών μεταναστών, με κατάργηση κατακτημένων από χρόνια αμοιβών, όπως η πληρωμή των ημερών που κλείνουν τα φροντιστήρια στις εορτές, τα επιδόματα για μεταπτυχιακούς τίτλους κ.ά. δείχνουν το λόγο σύστασης αυτού του ψευτοσωματείου.

Η μεθόδευση ξεκίνησε πριν από δυο χρόνια όταν, για πρώτη φορά, οι εργοδότες σύναψαν σύμβαση με το εν λόγω σωματείο και με τη συμβολή επώνυμων νομικών κατόρθωσαν να την επιβάλλουν ως υποχρεωτική για τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών της Αττικής, παρ’ ότι στον κλάδο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης υπογράφεται και σύμβαση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών (ΟΙΕΛΕ).

Για τη λειτουργία αυτού του σωματείου και τις μεθοδεύσεις που οδήγησαν στη σύστασή του έχουν υπάρξει σοβαρές καταγγελίες από σωματεία της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο Δρόμος έχει στην κατοχή του στοιχεία που αποδεικνύουν ότι μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών και των ψηφισάντων στις τελευταίες αρχαιρεσίες υπάρχουν συγγενείς πρώτου βαθμού επώνυμων ιδιοκτητών, μέλη που δηλώνουν την ίδια διεύθυνση κατοικίας ή ως διεύθυνση αυτή του κέντρου που εργάζονται, ενώ έχει καταγγελθεί ότι οι αρχαιρεσίες γίνονται με τη συνδρομή μπράβων. Με την επίμονη αυτή προσπάθεια των ιδιοκτητών το σωματείο-κατασκεύασμα εμφανίζει ως ψηφίσαντες περισσότερους από αυτούς που ψηφίζουν στο ιστορικό σωματείο του κλάδου το Σύλλογο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Ν. Αττικής «Βύρων» και άρα διεκδικεί την αντιπροσωπευτικότητα που ορίζει ο νόμος.
Όπως καταγγέλλει η Ενωτική Πρωτοβουλία του σωματείου «Βύρων», με τη σύμβαση αυτή οι αποδοχές των καθηγητών μειώνονται, συνολικά, κατά 40-50% και στο τέλος της τριετίας κατά 60-70%. Αλλάζει, δε, όλο το καθεστώς απασχόλησης, αφού οι καθηγητές δεν θα ασφαλίζονται για 8-9 μήνες που λειτουργούν τα κέντρα ξένων γλωσσών, αλλά μόνο για τις ώρες απασχόλησης, θα χάνουν χρήματα από τον υπολογισμό των τριετιών κ.λπ.
Το προκλητικό είναι ότι οι εργοδότες ιδιοκτήτες που ανήκουν στον σύλλογο Europalso και υπόγραψαν αυτή τη σύμβαση μειωμένης αξιοπρέπειας διαφημίζουν αυτές τις μέρες με πολυτελή φυλλάδια τη δήθεν ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχουν!

Περίεργη σιωπή
Περίεργη είναι και η απραξία της πλειοψηφίας του σωματείου «Βύρων», η οποία όχι μόνο δεν έχει παρέμβει στη διαδικασία σύναψης αυτής της σύμβασης, αλλά και αρνήθηκε, στην τελευταία συνέλευση του σωματείου την περασμένη Κυριακή, να συζητήσει τρόπους αντίδρασης.

Σημειωτέον ότι η πλειοψηφία πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, το οποίο σπεύδει να καταγγείλει μη αρεστές διοικήσεις σωματείων για συμβάσεις που υπογράφουν, όπως πρόσφατα τον Σύνδεσμο των Καθηγητών Φροντιστηρίων (ΣΕΦΚ). Κι ενώ στον «Βύρωνα» δεν ξεκίνησε καμιά διαδικασία υπογραφής ΣΣΕ, για τα κέντρα ξένων γλωσσών, τον περασμένο Ιούνιο, υπέβαλλε σχέδιο για ΣΣΕ όλης(!) της ιδιωτικής εκπαίδευσης, υπονομεύοντας τη δράση άλλων συλλόγων που δρουν στο χώρο και προβάλλοντας απαράδεκτες υποχωρήσεις έναντι της εργοδοσίας, το οποίο τελικά απέσυρε.

Γ.Κ.
Περισσότερα στοιχεία στο: http://enotikiprotovouliavyronas.blogspot.com/, όπου έχει αναρτηθεί και κείμενο συλλογής υπογραφών που απευθύνεται στο υπουργείο Εργασίας και καταγγέλλει την παραπάνω σύμβαση και το συγκεκριμένο σωματείο.

Πρώτα ο μαθητής. Αρκεί να μην έχει επιλέξει την Ιταλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα

16/09/2010 -


Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Ποπετσίδης Γιώργος, πρόεδρος ΔΣ
Μακεδονίας 6, Μοσχάτο 18345
Τηλ: 693 2770277 - Fax: 210 9576978
e-mail Συλλόγου: initalgr@gmail.com
site www.inital.gr

Πρώτα ο μαθητής. Αρκεί να μην έχει επιλέξει την Ιταλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα

Ανοιχτή επιστολή στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ

Το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού βρήκε πάλι, για τρίτη συνεχή χρονιά, τους μαθητές που έχουν επιλέξει την Ιταλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα να περιμένουν στο προαύλιο.

Η Ιταλική γλώσσα εισήχθη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το σχολικό έτος 2008-2009 και κάθε χρόνο αυξάνεται θεαματικά ο αριθμός των μαθητών που την επιλέγουν: για πρώτη φορά φέτος η Ιταλική θα διδάσκεται και στη Γ' γυμνασίου και, σύμφωνα με έρευνα του Συλλόγου μας, η Ιταλική γλώσσα διδάσκεται σε περισσότερες από το 30% των σχολικών μονάδων ανά την επικράτεια. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των μαθητών της Ιταλικής ανέρχεται πανελλαδικά στους 22.000 μαθητές στην Α' και Β' Γυμνασίου.

Τα οργανικά κενά του κλάδου ΠΕ 34 Ιταλικής που ανακοινώθηκαν για το σχολικό έτος 2010 - 2011 από τις Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ανέρχονται στα 60, ενώ οι διορισμοί των μονίμων καθηγητών Ιταλικής για το σχολικό έτος 2010 - 2011 είναι μόνο 8. Το σχολικό έτος 2009 -2010 διορίστηκαν 16 μόνιμοι καθηγητές Ιταλικής και το σχολικό έτος 2008 - 2009 διορίστηκαν 8 μόνιμοι καθηγητές Ιταλικής. Θεωρητικά μόνο 32 μόνιμοι καθηγητές Ιταλικής ανά την επικράτεια, θα κληθούν το σχολικό έτος 2010 - 2011 να φέρουν εις πέρας το εγχείρημα διδασκαλίας της Ιταλικής γλώσσας σε μερικές χιλιάδες μαθητές που την έχουν επιλέξει ως δεύτερη ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο, όταν το σχολικό έτος 2009 - 2010 εργάστηκαν ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι πάνω από 300 καθηγητές Ιταλικής και ενώ στο έμψυχο δυναμικό του κλάδου ΠΕ 34 Ιταλικής υπάρχουν πάνω από 700 καθηγητές Ιταλικής, οι οποίοι βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για να καλύψουν ανά πάσα στιγμή την αυξανόμενη ζήτηση της Ιταλικής γλώσσας. Τονίζουμε το Θεωρητικά, γιατί η δέσμευση του ΥΠΔΒΜΘ ήταν να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά με μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα λειτουργικά κενά με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους και μειωμένης απασχόλησης.

Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική: στις περισσότερες σχολικές μονάδες ανά την επικράτεια οι μαθητές που επέλεξαν την Ιταλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα περιμένουν στο προαύλιο να φτάσει ο καθηγητής της Ιταλικής γλώσσας ή, σε αρκετές περιπτώσεις, εξαναγκάζονται από τους Διευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων ν'αλλάξουν τη γλώσσα προτίμησης. Ειδικότερα, έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί Διευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων διαλύουν τα αρχικώς σχηματισμένα τμήματα Ιταλικών με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας και τοποθετούν τους μαθητές στα τμήματα των παλαιών ξένων γλωσσών επιλογής (Γαλλική, Γερμανική), για τα οποία στη πλειοψηφία των σχολικών μονάδων ανά την επικράτεια υπάρχει διαθέσιμος μόνιμος καθηγητής Γαλλικής και Γερμανικής. Σε μερικές περιπτώσεις ισχυρίζονται ψευδώς στους μαθητές ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι καθηγητές Ιταλικής, ή ότι το ΥΠΔΒΜΘ δεν αποστέλλει καθηγητές Ιταλικής, με αποτέλεσμα μαθητές στις Κυκλάδες ή στα Ιόνια νησιά, οι οποίοι για να απασχοληθούν στον τουριστικό τομέα χρειάζονται τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας, να εξαναγκάζονται να «επιλέξουν» μια δεύτερη ξένη γλώσσα που δεν επιθυμούν να μάθουν.

Από την άλλη, μερικές εκατοντάδες καθηγητές Ιταλικής, η πλειοψηφία των οποίων παραμένει ανενεργή στον Πίνακα Επιτυχόντων του Διαγωνισμού Εκπαιδευτικών του 2008, αναμένουν στο ακουστικό τους από το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου για να κληθούν ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένης απασχόλησης, όπως είχε δεσμευτεί η Υπουργός.

Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες του εγχειρήματος της Πολυγλωσσίας, διαπιστώνουμε την προχειρότητα με την οποία έχει σχεδιαστεί και προσφέρεται η δημόσια ξενόγλωσση εκπαίδευση και κανείς εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ 34 Ιταλικής δεν επιθυμεί ν' αντιπαρατεθεί με συναδέλφους καθηγητές άλλων ξενόγλωσσων ειδικοτήτων, με Διευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων ή με τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ.

Αναρωτιόμαστε με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεται η ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ το σύνθημα ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ και την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Δυστυχώς διαπιστώνουμε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δημόσια παρεχόμενη ξενόγλωσση εκπαίδευση, ότι: πρώτα ο μαθητής, αρκεί να «βολεύει» το εργασιακό καθεστώς του εκπαιδευτικού ειδικότητας, ο οποίος εξαναγκάζεται να μετατραπεί σε πωλητή για να συμπληρώσει το προβλεπόμενο εβδομαδιαίο ωράριο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας απαιτεί την άμεση κάλυψη όλων των οργανικών κενών με μόνιμους καθηγητές Ιταλικής και την άμεση πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών Ιταλικής πλήρους ωραρίου για την κάλυψη των λειτουργικών κενών, ώστε κανείς μαθητής να μην περιμένει στο προαύλιο.Για το ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας

Πρόεδρος Δ.Σ. Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Ποπετσίδης Βαγγέλης Κατσιφός

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών έχει γίνει ιδιωτική υπόθεση

Δέσποινα Μαυροματάκη*

Πηγή: http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=556983


Παρά τις επιταγές του Συντάγματος που σαφώς ορίζει ότι η παιδεία παρέχεται σε όλους τους πολίτες με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, παρά την ένταξη σε όλες τις βαθμίδες της εκπ/σης της διδασκαλίας περισσότερων από μίας ξένων γλωσσών, παρά το ότι από το 1995 η Ε.Ε έθεσε τη γλωσσομάθεια ως μια από τις προτεραιότητες της και θέσπισε σειρά από οδηγίες και προγράμματα για την υποστήριξη της εκμάθησης ξένων γλωσσών που συνυπέγραψε και η Ελλάδα, η Πολιτεία εξακολουθεί να μην καλύπτει την ανάγκη εκμάθησης ξένων γλωσσών μέσα από το Δημόσιο σχολείο.
Οι γονείς, στην αγωνία τους να προσφέρουν στα παιδιά τους όσο το δυνατόν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, με την προσδοκία ότι θα τα οδηγήσει σε υψηλότερο εισόδημα και θα τους εξασφαλίσει περισσότερες επιλογές και γρηγορότερη απορρόφηση στην αγορά εργασίας, καταφεύγουν στα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών κατέληξε να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του ιδιωτικού τομέα.

Όταν μιλούν οι αριθμοί

Ενώ στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ οι ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση δε ξεπερνούν το 24%του συνόλου των εκπαιδευτικών δαπανών, στη χώρα μας ξεπερνούν το 38%. Σύμφωνα με τα στοιχεία σε κάθε 100 ευρώ που δίνει το κράτος για την παιδεία, η οικογένεια καταβάλλει κατευθείαν από τον προϋπολογισμό της για το ίδιο θέμα περίπου 63 ευρώ!
Σε μια χώρα όπου το 91% της κοινωνίας θεωρεί ότι μια ξένη γλώσσα είναι σημαντική και το 80% πιστεύει ότι οι γνώση 2 τουλάχιστον ξένων γλωσσών είναι το απαραίτητο επαγγελματικό εργαλείο που αυξάνει τις προοπτικές απασχόλησης των νέων, η Πολιτεία.
Η μόρφωση των παιδιών μιας οικογένειας καταλήγει να είναι η ακριβότερη επένδυση της, με την εκμάθηση των ξένων γλωσσών να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εξόδων.
Τα στοιχεία των τελευταίων χρόνων δεν αφήνουν περιθώρια για αμφισβήτηση.
Τη σχολική χρονιά 1995-1996 λειτουργούσαν στη χώρα μας 5956 φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Σήμερα έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.
Από την επεξεργασία των στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύθηκαν το Μάρτιο του 2009 το συνολικό ποσό που δαπανούν οι γονείς των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών φτάνει στα 595,6 εκατομμύρια ευρώ.
Οι μαθητές των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών ξεπερνούν το 1.000.000. Στον αριθμό αυτό δε συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά των υψηλότερων οικονομικά στρωμάτων που παρακολουθούν ιδιαίτερα μαθήματα.
Τα δίδακτρα κυμαίνονται από 100 έως 250 ευρώ το μήνα ανάλογα με την τάξη, την περιοχή που βρίσκεται το φροντιστήριο, τη «φήμη» του και τις «επιτυχίες» του.
Στις δαπάνες αυτές θα πρέπει να συνυπολογιστούν το κόστος της αγοράς των βιβλίων, που είναι πολύ ακριβά, και της συμμετοχής στις εξετάσεις πτυχίων γλωσσομάθειας (από 60 έως 150 ευρώ ανάλογα με τη γλώσσα και το επίπεδο). Ακόμα και η προετοιμασία για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αποτελεί καθαρά υπόθεση των φροντιστηρίων αφού δεν υπάρχει καμία σύνδεσή του με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο σχολείο όπως θα έπρεπε να συμβαίνει και άλλωστε είναι και απαίτηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων καθηγητών, Επιστημονικών Συνδέσμων ξένων γλωσσών, μαθητών και γονέων.
Λόγω του έντονου ανταγωνισμού που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των φορέων πιστοποίησης έχει καθιερωθεί από κάποιους από αυτούς η επιστροφή περίπου του 1/3 των εξόδων στο φροντιστήριο στο οποίο φοιτά ο μαθητής.
Έτσι, από τον ετήσιο τζίρο στις εξετάσεις πιστοποίησης, που ξεπερνά τα 15.000.000 ευρώ ετησίως, τα 5.000.000 επιστρέφονται στα φροντιστήρια και όχι στους μαθητές όπως θα έπρεπε αφού αυτοί είναι που τα πληρώνουν. Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι τα έσοδα από τις διαδικασίες της πιστοποίησης είναι τεράστια και αυτό εξηγεί κατά κάποιο τρόπο και την αύξηση των σταδίων πιστοποίησης, σχεδόν ένα κάθε χρόνο χωρίς να είναι απαραίτητα όλα.
Μεγάλες αλυσίδες Κέντρων ξένων γλωσσών προσφέρουν πια δίδακτρα με πιστωτική κάρτα υπό τον όρο της τριετούς τουλάχιστον φοίτησης σε αυτά, προεισπράττοντας από την Τράπεζα το συνολικό ποσό της τριετίας.

Δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός έλεγχος από την Πολιτεία.

Το υψηλό κόστος όμως δεν εξασφαλίζει πάντοτε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, η οποία είναι κυρίως προσανατολισμένη στην εκμάθηση τεχνικών για την επιτυχία στις εξετάσεις και την απόκτηση του πολυπόθητου «χαρτιού».Το βάρος δεν δίνεται στη σωστή εκμάθηση της γλώσσας και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας και στην γνωριμία με έναν άλλο πολιτισμό και στη συνειδητοποίηση της πολιτισμικής πολυμορφίας, με ότι αυτό προσφέρει στη δημιουργία ολοκληρωμένων πολιτών, αλλά στο να μη δυσαρεστηθεί ο πελάτης, αφού τα φροντιστήρια είναι επιχειρήσεις και, ως τέτοιες, στοχεύουν πρώτιστα στο κέρδος.
Για να μην αναφερθούμε στις πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας των 24.330 καθηγητών που εργάζονται σε αυτά. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που απαιτεί ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι τη σχολική χρονιά 2008-2009 τα δίδακτρα ανέβηκαν έως και 30% την ίδια ώρα που οι μισθοί των εργαζόμενων εκπαιδευτικών μειώθηκαν κατά 32%.

Οι ευθύνες της Πολιτείας

Οι γονείς, δέσμιοι της αδιαφορίας και της ανικανότητας της Πολιτείας να εξασφαλίσει ικανοποιητική ξενόγλωσση εκπαίδευση, αναγκάζονται να πληρώνουν πανάκριβα αυτό που θα έπρεπε να προσφέρεται στα παιδιά τους δωρεάν σύμφωνα και με τις επιταγές του Συντάγματος.
Πληρώνουν διπλά την Δωρεάν Παιδεία, μια με τους φόρους και μια με τα δίδακτρα σε φροντιστήρια, προσπαθώντας να καλύψουν τις ανεπάρκειες του εκπαιδευτικού συστήματος.
Η ταξικότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος επιβεβαιώνεται περίτρανα στον τομέα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν διασφαλίζει σήμερα μια ποιοτικά αναβαθμισμένη διδασκαλία ξένων γλωσσών με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος της να μεταφέρεται στα φροντιστήρια και έτσι να ενισχύονται οι μορφωτικές και κοινωνικές ανισότητες. Η εκμάθηση και η πιστοποιημένη γνώση των ξένων γλωσσών (όσο και αν διαφωνεί κάποιος, το «χαρτί» εξακολουθεί να θεωρείται από την κοινωνία απαραίτητο εφόδιο και αποδεικτικό γνώσεων) είναι κυρίως προνόμιο των οικογενειών που έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις.
Η Πολιτεία αρκείται σε μεγαλόστομες υποσχέσεις και επικοινωνιακές εξαγγελίες για την πολυγλωσσία, την πολυπολιτισμικότητα, την εισαγωγή πολλών ξένων γλωσσών και τη δυνατότητα επιλογής από τους μαθητές ανάμεσα σε πολλές, χωρίς να παίρνει κανένα από τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκμάθησης των ξένων γλωσσών στο Δημόσιο σχολείο.
Αρνούμενη να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς ρίχνει εύκολα τα βάρη για την υποβάθμιση του σχολείου γενικότερα και της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς.
Φταίει η ʽΓαλλικούʼ, η ʽΑγγλικούʼ, η ʽΓερμανικούʼ. Και δε φταίνε η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, τα 30άρια τμήματα, οι μόνο δύο ώρες την εβδομάδα για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας όπως καθορίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα, η ασυνέχεια των αναλυτικών προγραμμάτων, η «έξωση» στην ουσία της β΄ ξένης γλώσσας από το Γενικό Λύκειο και την Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση, η έλλειψη κατάλληλων κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών. Τμήματα β΄ ξένης γλώσσας κυρίως, που κάνουν μάθημα σε αμφιθέατρα, γυμναστήρια, γραφεία καθηγητών ή περιφέρονται από αίθουσα σε αίθουσα του σχολείου ανάλογα με το ποιο τμήμα έχει γυμναστική. Καθηγητές που «τσακώνονται» για το μοναδικό κασετόφωνο ή CD player του σχολείου, το οποίο αρκετές φορές είναι χαλασμένο.
Και το αποκορύφωμα; Η Γερμανική γλώσσα εδώ και πέντε χρόνια, και οι Αγγλική και Γαλλική, από τη φετινή σχολική χρονιά, που αντικαταστάθηκαν τα βιβλία του εμπορίου με αυτά του ΟΕΔΒ, διδάσκονται χωρίς ακουστικό υλικό, το οποίο αν και έχει πληρωθεί δεν έχει ακόμα παραχθεί, με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για τη σωστή εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Την εποχή της τεχνολογίας, της μεγαλόστομης «ψηφιακής τάξης» και του πολύ-υπεσχημένου e-book οι μαθητές του ελληνικού Δημόσιου σχολείου, στο μάθημα της ξένης γλώσσας, δεν έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν ούτε μια κασέτα.

Και οι μαθητές πληρώνουν

Τελευταίο, σε αναφορά, όχι σε σημασία, μπαίνει το ζήτημα της εντατικοποίησης των σπουδών και της διαχείρισης του χρόνου των μαθητών. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών και η διαδικασία για τη πιστοποίησή τους δεν στοιχίζει μόνο πανάκριβα στους γονείς αλλά κυρίως κοστίζει ψυχικά στους μαθητές, οι οποίοι πιέζονται να αντεπεξέλθουν σε ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο καθημερινό πρόγραμμα. Ποιος αλήθεια και με ποια κριτήρια και ασφαλείς μετρήσεις θα αποτιμήσει το χαμένο ελεύθερο χρόνο των μαθητών, τη σπαταλημένη παιδικότητα και εφηβεία μέσα σε στενές αίθουσες και σε αγχωμένες διαδρομές από το σχολείο στο φροντιστήριο και στο άλλο φροντιστήριο και στο άλλο…;

Υπάρχει λύση;

Η διδασκαλία και η σωστή εκμάθηση των ξένων γλωσσών είναι υποχρέωση του κράτους προς τους μαθητές.
Απαιτείται ο ριζικός αναπροσανατολισμός της εκπαίδευσης στη χώρα μας και η ουσιαστική αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης που παρέχεται στα σχολεία. Απαιτούνται νέα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία, εξασφάλιση της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, κατάλληλος διδακτικός εξοπλισμός, σύσταση οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και κάλυψή τους με διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών, λειτουργία τμημάτων πραγματικά παράλληλης διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό τους 15 ανά τμήμα, αύξηση των ωρών διδασκαλίας, ουσιαστική σύνδεση της ξενόγλωσσης δημόσιας εκπαίδευσης με το Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Μόνο έτσι θα εξασφαλίζεται το αναγκαίο επίπεδο γλωσσομάθειας χωρίς να αναγκάζονται οι μαθητές να προσφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα. z

*Καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Π.Ε. (Apf fu), Γενική Γραμματέας ΣΤ΄ ΕΛΜΕ Αθήνας

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΤΟΠΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκε χθες 21.9.2010 και ώρα 14:30 συνάντηση εκπροσώπων του Συλλόγου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Αττικής «ο Βύρων» (πρώην Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Ξένων Γλωσσών Φροντιστηρίων και σχολών Ελλάδας «ο Βύρων») με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημοσθένη Δασκαλάκη.
Η πρόεδρος (ΑΣΚ-ΠΑΜΕ) και ο γενικός γραμματέας (ΑΣΚ-ΠΑΜΕ) του συλλόγου προσπάθησαν να αποκλείσουν από την συνάντηση αυτή παρευρισκόμενο εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ της Ενωτικής Πρωτοβουλίας.

Συζητήθηκαν όσα αναφέρονται σε υπόμνημα που είχε υποβληθεί την προηγούμενη ημέρα, Δευτέρα 20 Σεπτέμβρη (βλ. παρακάτω), υπόμνημα που συντάχθηκε χωρίς προηγουμένως να έχει συγκληθεί το Δ.Σ. του συλλόγου προκειμένου να συζητηθεί και να εγκριθεί, στη γνώριμη τακτική που μονίμως ακολουθεί η πλειοψηφία του ΔΣ του συλλόγου.

Το αποτέλεσμα της συνάντησης; Ουσιαστικά μηδέν. Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας κύριος Δασκαλάκης, περιορίστηκε σε ευχολόγια και στο ότι δεν θα κηρύξει υποχρεωτική την κατάπτυστη σ.σ.ε. του ψευδοσωματείου, πιστός στη γνωστή αδιέξοδη πολιτική της κυβέρνησης, πολιτική εφαρμογής του μνημονίου. Αυτή η πολιτική είναι που στηρίζει τον εργασιακό μεσαίωνα και ευνοεί την σύσταση κίτρινων σωματείων που οδηγούν στην κοινωνική και εργασιακή βαρβαρότητα.

Και ο αγώνας συνεχίζεται…

Παρακάτω παραθέτουμε ολόκληρο το υπόμνημα, οι διατυπώσεις του οποίου γεννούν πολλά ερωτηματικά...

"ΒΥΡΩΝΑΣ"
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
κα Κατσέλη Λούκα
Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κο Κουτρουμάνο Γεώργιο
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Νταλάρα Άννα
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κο Κεγκέρογλου Βασίλειο
Γενικό γραμματέα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κο Δασκαλάκη Δημοσθένη.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Αττικής κάνει διάβημα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκειμένου να σας εκθέσει ένα σοβαρότατο πρόβλημα του κλάδου, αυτό της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Έχει προηγηθεί συνάντησή μας με τον προηγούμενο Γραμματέα του Υπουργείου κο Ροβέρτο Σπυρόπουλο στις 11/6 μετά από αίτημα που καταθέσαμε στις 7/6 η οποία όμως απέβη άκαρπη.
Οι εργαζόμενοι στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών δέχονται από το 2004 μία - μέχρι τότε - πρωτοφανή επίθεση στα δικαιώματά τους. Οι εργοδότες μέσω του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών - EUrOPALSO "έστησαν" διασπαστικό σωματείο για τους εργαζόμενους, αποτελούμενο κατ'αρχάς από συγγενείς τους και συνάπτουν με αυτό Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που καταργεί θεμελιώδη δικαιώματά μας όπως η αναγνώριση προϋπηρεσίας, επιδόματα, δώρα, αργίες κλπ. κατακρεουργεί στην κυριολεξία τις απολαβές μας και μας αφήνει έρμαιο στην εργοδοτική αυθαιρεσίας και ασυδοσία.
Οργανώνουν μάλιστα και εκλογές στις οποίες "σέρνουν" τους εργαζόμενους εκβιαστικά και τρομοκρατώντας τους με μπράβους ενώ το γεγονός πως το σωματείο που έστησαν με την επωνυμία "Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής" δεν ανήκει σε καμία δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και υπάρχει μόνο ως σφραγίδα, δεν εμπόδισε ούτε τις μέχρι τώρα ηγεσίες του Υπουργείου να το αναγνωρίσουν παρ' ότι σύμφωνα με τον Ν. 1264/1982 είναι παράνομος διότι στρέφεται κατά των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Το αποκορύφωμα ήταν ότι τελικά η Σ.Σ.Ε. που υπεγράφη μεταξύ τους στις 28.8.2008 με 2ετή ισχύ (έληγε στις 21.8.2010) κηρύχτηκε υποχρεωτική από την πρώην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κα Σοφία Καλαντζάκου (Υ.Α. 8386666/4221/9.12.2008 ΦΕΚ Β 2558/19.12.2008). Στις αρχές Αυγούστου δε το ψευτο-σωματείο προχώρησε και σε υπογραφή νέας σ.σ.ε. μηδενικής αύξησης φυσικά, με πρωτάκουστους και ακόμα πιο απεχθείς όρους και μάλιστα με τριετή ισχύ (λήξει τον Αύγουστο του 2013) ! ! ! Χρειάζεται σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε και να καταγγείλουμε για μία ακόμη φορά την αποφασιστική συμβολή επιφανών δικηγόρων και μάλιστα με επίσημη συνδικαλιστική και πολιτική δράση, των κκ Δ. Βερβεσού - ο οποίος είναι συνδικαλιστής της ΠΑΣΚΕ στον Δ.Σ.Α. και ο ιθύνων νους και πρωτεργάτης των εργοδοτικών μεθοδεύσεων - και Αλ. Λυκουρέζου.
Η κατάσταση όμως πλέον δεν περιορίζεται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών όπου ο εργοδοτικός συνδικαλισμός έχει επιβάλλει μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Δυστυχώς παρόμοιες συνθήκες επικρατούν και στα Ιδιωτικά Σχολεία και Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όπου οι εργοδότες βρήκαν αρωγούς την πλειοψηφία της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ) και των συνδικαλιστικών της και υπογράφουν και σε αυτούς τους κλάδους σ.σ.ε. μηδενικών αυξήσεων ενώ ταυτόχρονα καταργούν μια σειρά κεκτημένων δικαιωμάτων των εργαζομένων χωρίς καμία απολύτως αντίδραση και με την απόλυτη σύμπνοια από τα Σωματεία που υπάγονται στην Ομοσπονδία σε επίπεδο Νομού Αττικής!
Ο Σύλλογος μας ιδρύθηκε το 1975 και είναι μέλος του Ε.Κ.Α. από την ίδια περίοδο. Κατ' αρχάς κάλυπτε τον χώρο των καθηγητών ξένων γλωσσών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών αλλά από το 2006, μετά από απόφαση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης, μετατράπηκε από ομοιοεπαγγελματικό σε κλαδικό Σωματείο και καλύπτει όλο τον χώρο της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Από την ημέρα της ίδρυσής του αγωνίζεται συνεχώς και με συνέπεια για τα συμφέροντα του κλάδου, κατακτώντας δικαιώματα για τους συναδέλφους μας, υπερασπίζοντας τα κεκτημένα μας αταλάντευτα μαζί με όλους τους εργαζόμενους που αγωνίζονται σε διεκδικούν το αναφαίρετο δικαίωμά μας στη ζωή και την εργασία.
Διαμαρτυρόμαστε έντονα για μία ακόμη φορά για την έως τώρα στάση του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο από την αρχή με λόγια και έργα όχι μόνο στήριξε τη δράση της EUROPALSO αλλά επίσης παραχώρησε και δια της νομίμου οδού στο ψευτοσωματείο το δικαίωμα υπογραφής Σ.Σ.Ε., κηρύσσοντάς την υποχρεωτική, ανοίγοντας τους ασκούς του Αιόλου για το σύνολο των εργαζομένων στην ιδιωτική Εκπαίδευση.

ΖΗΤΑΜΕ :
• Να κηρυχθεί οποιαδήποτε σύμβαση υπογράφει το «Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής» παράνομη.
• Να κατοχυρωθεί και πάλι η αντιπροσωπευτικότητα του Σωματείου μας για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) οι οποίες στη συνέχεια να κηρύσσονται υποχρεωτικές για το σύνολο των εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση στο Νομό Αττικής, όπως άλλωστε είναι και ο χώρος εργασίας και δράση των μελών του Σωματείου μας.
• Να προσμετράται ως συντάξιμος ο χρόνος ανεργίας.
• Επίδομα ανεργίας για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων που εργάζονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου, χωρίς προϋποθέσεις.
• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους εργαζόμενους, χωρίς προϋποθέσεις.
• Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.
• Συλλογική Σύμβαση εργασίας που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας, για το συμφέρον των εργαζομένων όχι των εργοδοτών.


Επαναλαμβάνουμε ότι τα μέτρα αυτά είναι το λιγότερο δυνατόν - και παρ' όλ 'αυτά αναγκαίο - που μπορεί να κάνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκειμένου να βελτιωθεί η δεινή θέση στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι στην ιδιωτική Εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης εκ μέρους της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου να λύσει το ζήτημα υπέρ των εργαζομένων και όχι των εργοδοτών
Αθήνα, 20/9/2010

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΥ.Γ. (1): Σε αναμονή συνάντησης με την ηγεσία του Υπουργείου ώστε να εκθέσουμε ξανά λεπτομερώς τα προβλήματα του κλάδου μας σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο του Σωματείου μας 210-8218982, και στα εξής κινητά τηλέφωνα:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Υ.Γ. (2): Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σας παραπέμπουμε στον φάκελο που είχαμε καταθέσει στο Υπουργείο κατά την προηγούμενη συνάντησή μας στις 11/6/2010 με τον πρώην Γενικό Γραμματέα κο Ροβέρτο Σπυρόπουλο.

Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 48 Β', Τ.Κ. 10433. Τηλ/ΦΑΧ: 210.82.18.982
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.vyronas.net . ΒΥΡΩΝΑΣ

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010

Συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εργασίας

Για την Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010 ορίστηκε συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου εργαζομένων στην ιδιωτική εκπαίδευση Ν. Αττικής - "Βύρων", ώρα 2 μ.μ. κατόπιν της σημερινής παράστασης διαμαρτυρίας, στην οποία κατατέθηκε υπόμνημα σχετικά με την κατάπτυστη ΣΣΕ που υπογράφηκε ανάμεσα στο ψευδοσωματείο Εργαζομένων στα κέντρα ξένων γλωσσών νομού Αττικής και τους εργοδότες.
Παρακαλούμε για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας.

Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ στο υπουργείο ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ २० ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ καθηγητών ξένων γλωσσών του Συλλόγου «Βύρωνας» καλεί όλους τους εργαζόμενους των Κέντρων Ξένων Γλωσσών να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος Εργαζομένων στην ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Αττικής "ο Βύρων" την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 11π.μ., έξω από το Υπουργείο Εργασίας στην οδό Πειραιώς 40.

Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

Καλά που υπάρχει και το κομματικό όργανο…

για να μαθαίνουμε τι κάνει ο σύλλογος!

Διαβάσαμε στο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ (9 Σεπτεμβρίου) ότι ο σύλλογος του Βύρωνα προέβη σε παράσταση διαμαρτυρίας στο 3ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά στις 3 Σεπτεμβρίου, στις 4 Σεπτεμβρίου εξόρμησε στην Λεόντειο της Νέας Σμύρνης και έπειτα στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης στο κέντρο της Αθήνας και στην "Λακωνική Σχολή" (8 Σεπτεμβρίου).

Πηγή: http://www1.rizospastis.gr/storyPlain.do?id=5828861&action=print

Και αλλού ότι «Οργώνουν» τα σχολεία από Δευτέρα…

Πηγή: http://www1.rizospastis.gr/storyPlain.do?id=5820962&action=print

Πριν προβούν στο «όργωμα» οι εκπρόσωποι της ΑΣΚ και του ΠΑΜΕ, πάντως, ΔΕΝ το είπαν σε κανένα μέλος του συλλόγου και ΑΦΟΥ τα «όργωσαν» δεν το ανακοίνωσαν καν στη Γενική Συνέλευση που έγινε μόλις λίγες μέρες μετά (12 Σεπτεμβρίου).

Γιατί τα μέλη του συλλόγου δεν γνωρίζουν τίποτα για αυτές τις κινήσεις του Βύρωνα;
Μήπως επειδή είναι ως επί το πλείστον «καθηγητές ξένων γλωσσών και όλα αυτά δεν τους αφορούν»; Ή δεν «θέλουν» τη βοήθεια των μελών τους;

Για να υπάρχει τέτοιος φόβος…

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010

Ισπανική υποχώρηση στις ξένες γλώσσες

Πηγή: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=90989


Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΔιαρκή υποβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, διαπιστώνουν οι σύνδεσμοι των εκπαιδευτικών του κλάδου.
Η φαινομενική ποικιλία που προσφέρεται τα τελευταία χρόνια στους μαθητές με την υποχρεωτική εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας (από την Δ' δημοτικού στο δημόσιο σχολείο και νωρίτερα στα ιδιωτικά) ακυρώνεται στην πράξη λόγω έλλειψης καθηγητών και υλικού.
«Οργιο συμπτύξεων τμημάτων», διαπιστώνουν οι καθηγητές γαλλικών και γερμανικών, «προκειμένου να εξοικονομηθούν ώρες διδασκαλίας καθηγητών από την δευτεροβάθμια και να συμπληρωθούν τα κενά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης».
Πολυπρόσωπα τμήματα
Οι σύνδεσμοι των εκπαιδευτικών κατήγγειλαν προ ημερών στο υπουργείο Παιδείας την πρακτική που εφαρμόζουν προϊστάμενοι Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και διευθυντές σχολείων, συμπτύσσοντας τα τμήματα της δεύτερης ξένης γλώσσας μέχρι να εξαντληθεί το όριο των 28-30 μαθητών ανά τάξη.
*Η συγκεκριμένη πρακτική, όμως, εφαρμόζεται και λόγω ανεπάρκειας των σχολικών κτιρίων: οι αίθουσες είναι λίγες και επιστρατεύονται ακόμη και οι βιβλιοθήκες για μάθημα. Εκεί αποδίδεται και η αδυναμία ουσιαστικής εισαγωγής στο γυμνάσιο από φέτος των ισπανικών (που επί 3 χρόνια διδάσκονταν πιλοτικά σε 5-12 σχολεία), όπως είχε συμβεί πέρσι με τα ιταλικά.
«Από τα ενημερωτικά φυλλάδια που μοιράστηκαν αυτές τις μέρες στους μαθητές της πρώτης γυμνασίου, μαθαίνουμε ότι δεν υπήρχε αναφορά στα ισπανικά», εξηγεί η Στέλλα Βαλσάμη, ταμίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων Ισπανικής Φιλολογίας.
«Οι διευθυντές είτε δεν ενημερώνουν είτε αποτρέπουν τους μαθητές, γιατί το 90% των σχολείων δεν έχουν αίθουσες ώστε να στεγάσουν άλλο τμήμα ξένης γλώσσας».
*Με τα ιταλικά (πέρσι διδάχτηκαν σε 344 σχολεία) οι καθηγητές διαπιστώνουν το «παράδοξο» να υπάρχουν ολόκληρες περιοχές χωρίς κανένα τμήμα, σαν να αδιαφορούν οι μαθητές. «Η Δυτική Αττική, για παράδειγμα, έχει αρκετά τμήματα, ενώ στη Νέα Σμύρνη και τη Γλυφάδα δεν έχουν σχεδόν κανένα. Η Βέροια καταγράφει τρομερή ζήτηση, ενώ η Κατερίνη καθόλου. Είναι ανεξήγητες τέτοιες διαφοροποιήσεις», υποστηρίζει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ιταλικής, Γ. Ποπετσίδης.
«Υποψιαζόμαστε -και το επιβεβαιώνουν κάποιοι διευθυντές με τους οποίους επικοινωνούμε- ότι υπάρχουν εντολές από ορισμένες διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε να μην ενημερώνονται οι μαθητές για το δικαίωμά τους να επιλέξουν τα ιταλικά, είτε να τους καλούν να αλλάξουν την επιλογή τους ανάλογα με τους καθηγητές που υπάρχουν», καταλήγει.
*Η διδασκαλία γαλλικών και γερμανικών, που μετρά περισσότερα χρόνια, κρίνεται επίσης προβληματική, για άλλους λόγους. Τα σχολικά προγράμματα περιλαμβάνουν δύο ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός και τα βιβλία που ετοιμάστηκαν προέβλεπαν τρεις.
*Στα γαλλικά από φέτος θα χρησιμοποιούνται βιβλία που εξέδωσε ο Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. «Επιμόρφωση γι' αυτά δεν υπήρξε, εκτός από μια δίωρη ενημέρωση που έκαναν από μόνοι τους κάποιοι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι. Και το βιβλίο καθηγητή δεν έχει σταλεί ακόμα στα σχολεία», επισημαίνει η Δέσποινα Μαυροματάκη, γενική γραμματέας του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΚΓΠΕ).
Διαπιστώνεται, επίσης, ότι πολλοί μαθητές στο γυμνάσιο επιλέγουν άλλη γλώσσα από εκείνη που είχαν διδαχτεί στο δημοτικό. Ετσι, η διδασκαλία αρχίζει από το μηδέν, ενώ τα βιβλία προϋποθέτουν προηγούμενες γνώσεις δύο ετών.
Ποιο πιστοποιητικό;
Ευλόγως, οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν ότι χρειάζονται ριζικές τομές προτού επιχειρηθεί η σύνδεση της σχολικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, όπως θα ήταν ο ευσεβής πόθος.
Αν υπάρχει κάτι αισιόδοξο για τη φετινή χρονιά, είναι ότι για πρώτη φορά οι μαθητές λυκείου δεν θα πληρώσουν από την τσέπη τους για το βιβλία ασκήσεων της δεύτερης ξένης γλώσσας. Ηταν μια υπόσχεση που τους δόθηκε μετά τις περσινές καταλήψεις. Στο γυμνάσιο και στο δημοτικό αυτό κατακτήθηκε νωρίτερα. Το σχετικό κόστος αναλαμβάνουν οι σχολικές επιτροπές.
*Στα ιδιωτικά σχολεία η επιβάρυνση σε χρόνο και χρήμα για τους μαθητές και τις οικογένειές τους είναι πολύ μεγαλύτερη. Εκτός από τις δύο υποχρεωτικές ώρες με βάση το ενιαίο σχολικό βιβλίο, γίνονται επιπλέον φροντιστηριακές ώρες με εκπαιδευτικό υλικό ανεξάρτητων εκδοτών, όπως στα φροντιστήρια. «Παρ' όλ' αυτά, ακόμη κι εκεί τα τελευταία χρόνια συρρικνώνεται το κόστος, με το στρίμωγμα των μαθητών σε τμήματα 30-35 μαθητών και την επιλογή ωρομίσθιων καθηγητών», τονίζει η Κατερίνα Τσιχλή, γραμματέας του ΣΚΓΠΕ. Κατά συνέπεια, «ακόμη και σε σχολεία που άλλοτε εξασφάλιζαν επάρκεια γνώσης μιας ξένης γλώσσας», οι μαθητές τελικά κάνουν ιδιαίτερα ή πάνε και σε φροντιστήρια.


boubouka@enet.gr

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΙΚΑ των εργαζομένων στα φροντιστήρια

Με τον ν.2335/1995 (ΦΕΚ 185/6.9.95 τ.Α.), που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης στο άρθρο 2 παρ.3, οι εργαζόμενοι στα φροντιστήρια υπάγονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ και επιβάλλονται πρόστιμα στους εργοδότες που παραβαίνουν τη διάταξη αυτή.


Εγκύκλιος Ι.Κ.Α.: 80/16.10.1995

Αναδρομική ασφάλιση των καθηγητών φροντιστηρίων εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, ιδιωτικών τεχνικών επαγγελματικών σχολών, εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών.
Ρύθμιση οφειλομένων εισφορών περιόδου από 1.8.1990 μέχρι 31.7.1994 σε δόσεις.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.2335/95 (ΦΕΚ 185Α) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Γενικά - Υπαγωγή στην Ασφάλιση του ΙΚΑ

Οπως γνωρίζετε, οι καθηγητές που παραδίδουν μαθήματα σε ιδιωτικά φροντιστήρια εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, σε ιδιωτικές τεχνικές επαγγελματικές σχολές, σε εργαστήρια ελεύθερων σπουδών και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), σε ωδεία και σχολές χορού υπάγονται για την απασχόλησή τους αυτή στην ασφάλιση του ΙΚΑ, γιατί οι συνθήκες εργασίας τους είναι αυτές της εξαρτημένης εργασίας, με την έννοια ότι κατά την εκτέλεσή της τελούν υπό την επιτήρηση, καθοδήγηση και
τον έλεγχο του εργοδότη και είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συγκεκριμένο τόπο και με καθορισμένο ωράριο εργασίας. Η ανωτέρω ασφάλιση χωρεί αδιακρίτως του τρόπου αμοιβής τους (μηνιαίος μισθός, ημερομίσθιο, ωρομίσθιο κ.λπ.) και του παραστατικού πληρωμής τους (δελτίο παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) και ανεξαρτήτως της απασχόλησής τους σε περισσότερους
του ενός εργοδότες, αρκεί να μην είναι σε περισσότερους από τρείς (3) την ίδια ημέρα. Επίσης, εφόσον πρόκειται για παλιούς ασφαλισμένους, η ασφάλιση αυτή χωρεί ανεξαρτήτως της τυχόν υπαγωγής τους και σε άλλο Ειδικό Ταμείο Ασφάλισης λόγω παράλληλης απασχόλησής τους προς άλλο εργοδότη ή λόγω ιδιότητας.

2. Ασφάλιση στο ΤΕΒΕ αντί στο ΙΚΑ - Ασφαλιστική τακτοποίηση στο ΙΚΑ Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα, οι καθηγητές των ιδιωτικών φροντιστηρίων εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, ιδιωτικών τεχνικών επαγγελματικών σχολών κ.λπ. έπρεπε να έχουν ασφαλιστεί στο ΙΚΑ. Πολλοί όμως από αυτούς, για τη συγκεκριμένη εργασία, είχαν ασφαλιστεί, εκ παραδρομής, σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και συγκεκριμένα στο ΤΕΒΕ.
Προς τακτοποίηση της ασφάλισης των ανωτέρω καθηγητών στο ΙΚΑ, το τελευταίο διενήργησε σχετικούς ελέγχους και καταλόγισε εισφορές για την ασφαλιστική τακτοποίησή τους με ανώτατο όριο αυτό της 10ετίας που παραγράφεται το δικαίωμά του για είσπραξη κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 7 του ΑΝ.Ν.1846/1951,
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 44 παρ. 2 του Ν.2698/53.

3. Ρυθμίσεις που προβλέπει ο νόμος
Με την ανωτέρω αναδρομική ασφάλιση, προέκυψε επιβάρυνση για τους εργοδότες ιδιοκτήτες φροντιστηρίων κ.λπ. τόσο από κύριες εισφορές όσο και από πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, όσοι από τους ανωτέρω καθηγητές είχαν ασφαλιστεί στο ΤΕΒΕ μέχρι 31.7.94, αντί του ΙΚΑ, όπως θα ήταν ορθό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα παραμείνουν ασφαλισμένοι στο ΤΕΒΕ για το διάστημα μέχρι 31.7.90 και από 1.8.90 και μετά θα ασφαλιστούν κανονικά στο ΙΚΑ.
Το σύνολο των ασφ/κών εισφορών για το χρονικό διάστημα 1.8.90/31.7.94 θα καταβληθεί κατά τα ισχύοντα στη νομοθεσία του ΙΚΑ σε 48 μηνιαίες δόσεις, χωρίς πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις π.χ. ΠΕΠΕΕ, κ.λπ. Η πρώτη δόση κατόπιν
υποβολής σχετικής αίτησης θα καταβληθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της σχετικής καταλογιστικής πράξης. Οι εισφορές που έχουν ήδη βεβαιωθεί για την ανωτέρω περίοδο θα ρυθμισθούν και αυτές σε 48 μηνιαίες δόσεις, η πρώτη των οποίων πρέπει να καταβληθεί μέχρι 31.12.95 ώστε να δοθεί
χρόνος να ενημερωθούν οι εργοδότες με την παρούσα εγκύκλιο και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τις υπηρεσίες μας.
Η μη καταβολή τριών συνεχών δόσεις συνεπάγεται την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης που προβλέπει η παρούσα διάταξη. Στην περίπτωση αυτή, καθίσταται άμεσα απαιτητό το σύνολο της εναπομένουσας οφειλής με τα αναλογούντα κατά την ημερομηνία εξόφλησης οίκοθεν πρόσθετα τέλη, τα οποία δεν υπολογίζονται από τη χρον. περίοδο που αφορούν οι εισφορές, αλλά από την ημερομηνία απώλειας του δικαιώματος.
Εξυπακούεται ότι η εκπρόθεσμη καταβολή δύο δόσεων δεν συνεπάγεται την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης για τον εργοδότη και η είσπραξη των εκπρόθεσμων αυτών δόσεων θα γίνεται χωρίς Π.Τ.

4. Ενέργειες Τμημάτων Εσόδων
Στις εν λόγω επιχειρήσεις θα διενεργηθεί έλεγχος και θα καταλογισθούν εισφορές από 1.8.`90-31`.7.94, με ξεχωριστή ΠΕΕ, για την ασφ/κή τακτοποίηση των καθηγητών που ήταν ασφ/νοι στο ΤΕΒΕ κατά τα ανωτέρω. Για τις οφειλές που τυχόν θα προκύψουν από 1.8.`94-30`.9.95, κατά παρέκκλιση των
ισυχόντων δηλ. της καταβολής των τρεχουσών εισφορών ως απαραίτητης προϋπόθεσης της ρύθμισης, λόγω του μεγάλου χρον. διαστήματος θα συνταχθεί χωριστή ΠΕΕ, ώστε να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. `112-116` του Κ.Α. ΙΚΑ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των δόσεων της ρύθμισης του νόμου είναι η καταβολή των εισφορών περιόδου απασχόλησης από 1.10.95 και εξής καθώς και των δόσεων που τυχόν θα καθοριστούν σύμφωνα με το άρθρο `112-116` του Κ.Α. ΙΚΑ για εισφορές περιόδου 1.8.`94-30`.9.95. Οι ΠΕΕ που έχουν συνταχθεί ήδη, για την ασφ/κή τακτοποίηση των εν λόγω ασφ/νων (καθηγητές ασφ/νοι στο ΤΕΒΕ) και αφορούν χρονική περίοδο μέχρι 31.7.90 θα ακυρωθούν, καθώς επίσης θα ακυρωθούν και οι τυχόν συνταχθείσες ΠΕΠΕΕ. Εάν έχουν
εξοφληθεί οι ανωτέρω πράξεις (χρον. περιόδου μέχρι 31.7.90), που θα ακυρωθούν κατά τα ανωτέρω, το προς επιστροφή ποσό θα συμψηφισθεί με τις υπάρχουσες μέχρι την ημέρα του συμψηφισμού οφειλές της επιχ/σης.

5. Βεβαιώσεις Ασφ/κής Ενημερότητας
Στους εργοδότες που έχουν υπαχθεί στην εν λόγω ρύθμιση και είναι ενήμεροι, θα δίδονται βεβαιώσεις για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο κ.λπ. (άρθρο 39 Ν.2065/92), για δανειοδότηση από τις Τράπεζες (άρθρο 4 Ν.1239/82) κατά το σχετικό υπόδειγμα Νο 3Α εγκ. 65/95, καθώς και τα λοιπά είδη βεβαιώσεων.
Στην περίπτωση που υφίσταται και ρύθμιση με τις διατάξεις των αρ. `112-116` του Κ.Α. του ΙΚΑ, εάν ο εργοδότης είναι ενήμερος και με τις δύο ρυθμίσεις, χορηγείται βεβαίωση οφειλής (Υπόδ. 2 εγκ. 65/95) με το ποσό της οφειλής που έχει ρυθμιστεί με τον Κ.Α. του ΙΚΑ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για είσπραξη
χρημάτων από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και βεβαίωση ασφ/κής ενημερότητας (Υπόδ. 3 εγκ. 65/95) για δανειοδότηση από τις Τράπεζες. Ειδικά για τις περιοχές που έχει ανασταλεί η καταβολή εισφορών και θα γίνει ρύθμιση με ειδικές διατάξεις (πλημμυροπαθείς, σεισμοπαθείς, περιοχής Κοζάνης,
Αιγίου κ.λπ.), η δε πρώτη δόση της παρούσης ρύθμισης θα καταβληθεί μετά το πέρας της αναστολής, οι δύο ρυθμίσεις θα εξετάζονται χωριστά για τη χορήγηση βεβαίωσης. Π.χ. αν ο εργοδότης είναι ενήμερος και με τις δύο, δίδεται βεβαίωση
ασφ/κής ενημερότητας (Υπόδ. 3Α εγκ. 65/95 συμπληρωμένο με τις σχετικές διατάξεις). Αντίθετα, αν είναι ενήμερος μόνο με τη μία, ενώ δεν έχει απωλέσει το δικαίωμα της άλλης, δίδεται βεβαίωση οφειλής (Υπόδ. 2 εγκ. 65/95) με το ποσό
της οφειλής της ρύθμισης που δεν είναι ενήμερος.
Απαραίτητη προϋπόθεση της διατήρησης του δικαιώματος της παρούσας ρύθμισης, είναι πέραν της καταβολής των τρεχουσών εισφορών, η μη απώλεια του δικαιώματος οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης.

6. Αναγκαστικά Μέτρα - Ποινική Δίωξη
Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στην ρύθμιση της κοινοποιούμενης διάταξης και θα είναι ενήμεροι με τους όρους αυτής, ισχύουν τ' ακόλουθα:
1. Δεν θα υποβάλλονται κατ' αυτών μηνυτήριες αναφορές για παράβαση του ΑΝ 86/67 και εάν έχουν υποβληθεί, οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα συναινούν στην αναβολή αυτών.
2. Αναστέλλεται η λήψη όλων των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, (κατάσχεση, υποθήκη, πλειστηριασμός, προσωποκράτηση, απαγόρευση εξόδου από την χώρα).
Οι επιβληθείσες όμως κατασχέσεις και υποθήκες δεν αίρονται, αλλά παραμένουν ως διασφαλιστικό μέτρο.
Αντίθετα, το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα (άρ. 21 παρ. 7 Ν.1902/90) αίρεται, εάν έχει ήδη επιβληθεί κατά οφειλετών που έχουν υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση και εφόσον είναι ενήμεροι με τους όρους αυτής.
3. Επισημαίνουμε ότι, οι παραπάνω αναστολές παύουν, εφόσον ο υπόχρεος εργοδότης
δεν καταβάλλει τρείς συνολικά δόσεις.Εγκ.ΥΠ.Οικ.1131011/πολ.1297/22.11.95, Ν.2084/92

Οι καθηγητές ιδιωτικών φροντιστηρίων εκπαίδευσης ξένων γλωσσών , εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών , ΙΕΚ τεχνικών επαγγελματικών σχολών , ωδείων και σχολών χορού , ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ , ανεξάρτητα αν συνεργάζονται ως επιτηδευματίες ή έχουν πολλαπλή ασφάλιση ΙΚΑ

Πηγή: http://www.sefk.gr/selides/ipoxreotikiiasfalisistoika.HTM

Τιμές - φωτιά σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία

Η αγορά των σχολικών βοηθημάτων για την νέα σχολική χρονιά εκτιμάται πως θα επιβαρύνει τον οικογενειακό προυπολογισμό από 40-200 ευρώ


ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
(αναδημοσίευση: Αγγελιοφόρος-on-line)


«Επειδή είναι λίγο αδύναμος στα μαθηματικά», «γιατί όλες οι συμμαθήτριές της τα χρησιμοποιούν και διευκολύνονται στα μαθήματα», «μας τα ζήτησε το φροντιστήριο ξένων γλωσσών». Ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη πραγματικής ανάγκης, κάθε χρόνο στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς πολλοί γονείς ξοδεύουν εκατοντάδες ευρώ, προκειμένου να προμηθευτούν τα σχολικά βοηθήματα και τα ξενόγλωσσα βιβλία για τα φροντιστήρια των παιδιών τους.

Τα ράφια με τα σχολικά βοηθήματα -για κάθε μάθημα σε κάθε τάξη δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου- καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο χώρο σε κεντρικό βιβλιοπωλείο της Θεσσαλονίκης. Μπροστά από αυτά, δεκάδες γονείς, μόνοι ή μαζί με τα παιδιά τους, ξεφυλλίζουν τα βιβλία προσπαθώντας με αγωνία να καταλήξουν σε αυτό που θα τα βοηθήσει να καλύψουν τα κενά τους και να βελτιώσουν την απόδοσή τους στις σχολικές αίθουσες.

«Αυτά που φεύγουν πιο πολύ είναι τα σχολικά εγχειρίδια για τα βασικά μαθήματα (γλώσσα, μαθηματικά, κ.λπ.), τα οποία προσφέρουν επιπλέον πληροφοριακό υλικό, ασκήσεις και λύσεις», εξηγεί στον «Α» ο διευθυντής του βιβλιοπωλείου, Απόστολος Βαρβέρης. Μικρότερη ζήτηση, αλλά όχι μηδαμινή, γνωρίζουν τα βοηθήματα για τα δευτερεύοντα σχολικά μαθήματα, ενώ το κόστος του κάθε βιβλίου βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το είδος του μαθήματος.

Το κόστος για τα βοηθήματα στα βασικά μαθήματα των τάξεων του δημοτικού υπολογίζεται στα 40 ευρώ, ενώ, αν κάποιος γονιός επιλέξει ολόκληρο το «πακέτο», θα χρειαστεί να καταβάλει έως και 90 ευρώ. Βαθιά το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν και οι γονείς των μαθητών του γυμνασίου, με τον τελικό λογαριασμό στο ταμείο του βιβλιοπωλείου να γράφει περί τα 100 ευρώ για το σύνολο σχεδόν των μαθημάτων. Από τα 100 ευρώ ξεκινάει η «λυπητερή» μόνο για τα μαθήματα της κάθε κατεύθυνσης του λυκείου, ενώ το κόστος για το πακέτο όλων των μαθημάτων μπορεί να αγγίξει και τα 200 ευρώ.

«Φωτιά» τα ξενόγλωσσα

«Χρυσάφι» αναγκάζονται να πληρώνουν οι γονείς και τα ξενόγλωσσα βιβλία, στα οποία οι τιμές είναι φιξαρισμένες από τους εισαγωγείς και οι οικονομικές λύσεις σπανίζουν. «Εξάλλου, οι περισσότεροι έρχονται με έτοιμη λίστα και κατευθύνονται απευθείας στα βιβλία των εκδοτικών οίκων με τα οποία συνεργάζονται τα φροντιστήρια των ξένων γλωσσών. Αυτή η καθοδηγούμενη πώληση έχει ως αποτέλεσμα οι τιμές να παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και να καθορίζονται σε εξοργιστικό βαθμό από την πίεση των εισαγωγέων», αναφέρει ο κ. Βαρβέρης.

Πιο συγκεκριμένα, το κόστος κάθε ξενόγλωσσου βιβλίου -ακόμη και όσων θεωρούνται ελλιπή ως προς την ύλη- κυμαίνεται στα 25-30 ευρώ, με το συνολικό λογαριασμό να ξεπερνά σε πολλές περιπτώσεις τα 150 ευρώ.

«Ακριβά αλλά...»

Μητέρα ενός μαθητή της ε' δημοτικού, η Κατερίνα Στρατού δαπανά κάθε χρόνο περίπου 70-80 ευρώ για την αγορά σχολικών βοηθημάτων. Συνυπολογίζοντας και το κόστος των ξενόγλωσσων βιβλίων βγάζει ένα λογαριασμό 200 ευρώ. «Είναι ακριβά, αλλά τι να κάνεις όταν το παιδί σου χρειάζεται επιπλέον βοήθεια σε κάποια μαθήματα;», αναρωτιέται η ίδια.

Τα ξενόγλωσσα βιβλία είναι αυτά που επιβαρύνουν περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό της Κερασούλας Κουκοτίδου, μητέρας ενός μαθητή που φοιτά στη γ' γυμνασίου. «Ξοδεύω περίπου 150 ευρώ και κάθε χρόνο οι τιμές αυξάνονται. Είναι μεγάλο το ποσό, αλλά οι γνώσεις της ξένης γλώσσας είναι απαραίτητες. Επίσης κάθε φορά που ο γιος μου αντιμετωπίζει δυσκολίες σε κάποιο σχολικό μάθημα αγοράζουμε το αντίστοιχο βοήθημα», παραδέχεται η κ. Κουκοτίδου.

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Οι ξενόγλωσσοι εκπαιδευτικοί δεν είναι τα παιδιά για όλες τις δουλειές

15/09/2010

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί των ξένων γλωσσών να μετατρέπονται σε παιδιά για όλες τις δουλειές αναλαμβάνοντας άσχετες με το αντικείμενο τους εργασίες και καθήκοντα που ανήκουν κανονικά στους ανωτέρους τους ή σε άλλους συναδέλφους με το πρόσχημα της υπεραριθμίας και της μη συμπλήρωσης ωραρίου. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί και το γεγονός πως καλούνται να διδάξουν σε τρία και τέσσερα σχολεία, απομακρυσμένα πολλές φορές το ένα από το άλλο, και να γεμίσουν ό,τι κενό βρεθεί όπου βρεθεί. Ουδείς υπεύθυνος ενδιαφέρεται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι ξενόγλωσσοι συνάδελφοι εργάζονται, ούτε για την ποιότητα του μαθήματος υπό τις δεδομένες συνθήκες. Το μόνο που φαίνεται να ενδιαφέρει τις διοικήσεις είναι το πώς θα βουλώσουν τις τρύπες που η ασύνετη πολιτική τους στο θέμα της ξένόγλωσσης εκπαίδευσης δημιούργησε χρησιμοποιώντας την συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτικών ως τάπα, κάτι που είναι όχι μόνο άδικο, αλλά και προσβλητικό.

Κάτι που επίσης παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και σημείωσε ιδιαίτερη έξαρση την φετινή χρονιά είναι οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια παρά την θέληση τους. Κάποια κρυφά επιστημονικά δεδομένα προφανώς που γνωρίζουν μόνο οι Έλληνες υπουργοί, αλλά όλος ο υπόλοιπος κόσμος αγνοεί, τους είπε πως ο καθηγητής μπορεί να διδάσκει σε οποιαδήποτε βαθμίδα χωρίς κανένα πρόβλημα, πως η Β/θμια απαιτεί τις ίδιες γνώσεις, τις ίδιες ικανότητες, την ίδια εκπαίδευση, το ίδιο υλικό με την Α/θμια, οπότε τί ποιό λογικό από το να διδάσκεις συγχρόνως στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο και να είσαι το ίδιο ποιοτικός και αποδοτικός; Τί ποιό λογικό, σύμφωνα με την διοίκηση, ενώ έδωσες εξετάσεις στην ύλη της Β/θμιας και ενώ προσελήφθης για να διδάξεις σε αυτή την βαθμίδα να βρίσκεσαι ξαφνικά να κάνεις μάθημα στο Δημοτικό χωρίς να έχεις ζητήσει ποτέ κάτι τέτοιο; Το αυτονόητο είναι πως όταν δεν επιθυμείς να διδάξεις σε άλλη βαθμίδα σημαίνει πως δεν αισθάνεσαι ότι εκεί μπορείς να αποδώσεις, κάτι που είναι απόλυτα λογικό. Άλλοι εκπαιδευτικοί αισθάνονται πιο αποδοτικοί στην Α/θμια, άλλοι στην Β/θμια. Άλλωστε η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την κάθε βαθμίδα είναι διαφορετική, καθώς διαφέρει το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε. Άλλο παιδιά, άλλο έφηβοι. Για τους υπόλοιπους. Για το Υπουργείο βέβαια είναι όλα και όλοι το ίδιο.

Αν προσθέσουμε στα προηγούμενα και τα απαράδεκτα ξενόγλωσσα βιβλία του Γυμνασίου θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε πως το Υπουργείο Παιδείας κάνει ό,τι μπορεί για να διαλύσει την δημόσια ξενόγλωσση εκπαίδευση βάζοντας συνεχώς εμπόδια στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Αρχικά μείωσε τις ώρες στο Γυμνάσιο θέτοντας μεγάλο αριθμό συναδέλφων εκτός σχολείου, υποβάθμισε τους ξενόγλωσσους σε γραμματείς και περιπλανώμενους Ιουδαίους, επέβαλε την διδασκαλία ακατάλληλων εγχειριδίων και συνεχίζει ακάθεκτο. Η προσθήκη της ξένης γλώσσας στο Δημοτικό δεν βοήθησε σε τίποτα, καθώς η ξενόγλωσση εκπαίδευση παραμένει ανοργάνωτη σε όλες τις βαθμίδες. Οι εξαγγελίες του Υπουργείου περί προώθησης της πολυγλωσσίας, περί παιγνιώδους διδασκαλίας στην Α και Β Δημοτικού (στα 25άρια τμήματα;) και περί δυνατότητας προετοιμασίας για πιστοποίηση γνώσεων στο σχολείο μόνο γέλιο προκαλούν, όταν δεν προκαλούν οργή για τα ψέματα που ακούμε.

Η υποβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και η έλλειψη οργάνωσης που την διέπει έχει ως αποτέλεσμα τις υπεραριθμίες και τη μη συμπληρωση ωραρίου, κάτι για το οποίο ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο το Υπουργείο. Δεδομένου του πλεονάζοντος αριθμού των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών, όπως μας λέει, αντί να προχωρήσει σε ρυθμίσεις που θα ανέβαζαν το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, θα αναβάθμιζαν τον ρόλο των ξενόγλωσσων συναδέλφων στο σχολείο και θα λειτουργούσαν υπέρ του μαθητή, όπως π.χ. επίπεδα γνώσεων, παράλληλη διδασκαλία σε ένα μόνο τμήμα και αύξηση ωρών, προτιμάει να προχωράει σε μπακαλίστικες λογικές τύπου «πάρε τρεις ώρες εκεί, πέντε εδώ και άλλες τόσες παραπέρα και συμπλήρωσε κάθε Δευτέρα στο γραφείο να βγάζεις φωτοτυπίες. Αν δεν θες έχει και κενά στον διπλανό νομό».

Αυτό εννοούσε η Υπουργός με την ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού; Αυτή είναι η πολιτική της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην χώρα μας; Η απάντηση είναι πως αυτό είναι το απόλυτο ΑΙΣΧΟΣ. Οι Σύλλογοι και οι ξενόγλωσσοι εκπαιδευτικοί πρέπει να αντιδράσουμε και να διεκδικήσουμε την θέση που αρμόζει σε εμάς και το μάθημα μας μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν είμαστε τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, δεν είμαστε τα παιδιά για όλες τις δουλειές. Είμαστε εκπαιδευτικοί, είμαστε επιστήμονες, είμαστε ο συνδετικός κρίκος του σχολείου με την Ευρώπη και τον έξω κόσμο. Πάνω από όλα είμαστε άνθρωποι και όχι πιόνια.


Ελένη Παπαδοπούλου, ekpaideftikos@yahoo.gr
(αναδημοσίευση από το alfavita)

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

Μια Γενική Συνέλευση... για να μην ξαναγίνει γενική συνέλευση!

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010 … με τις κινητοποιήσεις κατά του μνημονίου και της αντιλαϊκής πολιτικής στη ΔΕΘ σε εξέλιξη, με την ανεργία να χτυπά αλύπητα τους ήδη υποαπασχολούμενους εργαζόμενους καθηγητές στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, που έχουν τις χαμηλότερες αποδοχές απ’ όλους τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, με το ψευδοσωματείο εργαζομένων στα ΚΞΓ ν. Αττικής -που συστήθηκε από εργοδότες- να έχει υπογράψει, όπως αναμενόταν, νέα Σ.Σ.Ε. από την 3η του περασμένου Αυγούστου, η πλειοψηφούσα παράταξη της Α.Σ.Κ. στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση «Βύρωνας» ασχολήθηκε κομπορρημονώντας κυρίως με την προβολή του ΠΑΜΕ δίχως να κάνει την παραμικρή νύξη στα παραπάνω. Η ΑΣΚ και πάλι αγνόησε εγωλατρικά τη δράση του ψευδοσωματείου που εξακολουθεί να κατέχει νομότυπα τη δικαιοδοσία να καθορίζει το εργασιακό καθεστώς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και, εντέλει, να επιβάλλει ανενόχλητο τις βουλήσεις του EUROPALSO. Αυτή της η στάση γέννησε ερωτήματα…

- γιατί δεν υλοποίησε την απόφαση του ΔΣ της 22.7.2010 να παρέμβει βάσει νόμου προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά, αλλά και να εμποδίσει εμπράκτως τη σύναψη και δεύτερης νέας ΣΣΕ του ψευδο«σωματείου εργαζομένων στα κέντρα ξένων γλωσσών Νομού Αττικής», αλλά συλλήβδην και εκ προοιμίου απορρίπτει οποιαδήποτε πρόταση για κάθε δυνατή νομική ενέργεια που θα αποσκοπούσε στην ακύρωση και καταδίκη των πρακτικών του ψευδοσωματείου προβάλλοντας την άποψη ότι οι δικαστικές διεκδικήσεις ΜΟΝΟΝ σε μπελάδες βάζουν τους εργαζόμενους;

- γιατί δεν ξεκίνησε εγκαίρως καμιά διαδικασία υπογραφής Σ.Σ.Ε. για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του Νομού Αττικής, αλλά καταψήφισε σχετική πρόταση στο παραπάνω Δ.Σ.;

- γιατί υποβάλλει σχέδιο Σ.Σ.Ε. (18.6.2010) για όλους τους κλάδους και εργαζόμενους στην ιδιωτική εκπαίδευση, θέλοντας να επικαλύψει αυταρχικά όλους τους ομοιοεπαγγελματικούς συλλόγους ιδιωτικών εκπαιδευτικών με απίστευτες παραχωρήσεις στην εργοδοσία και στη συνέχεια το εξαφανίζει;

- γιατί «ανακρίνει» τα νέα μέλη, όταν αυτά είναι καθηγητές ξένων γλωσσών, που έρχονται να εγγραφούν στο σύλλογο, αν δεν ανήκουν στο δικό της πολιτικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα, περιχαρακωμένη στην πλειοψηφία της, απαξιοί να ενημερώσει τη Γ.Σ. για τις νέες εγγραφές μελών προκειμένου να ψηφιστεί η έγκρισή τους, όπως ορίζει το καταστατικό και να δηλώσει τον απαιτούμενο αριθμό παρόντων μελών στη συνέλευση που απαιτείται για την απαρτία της; Κοντολογίς, γιατί δεν τηρεί την πρέπουσα διαφάνεια στο μητρώο μελών;

- γιατί λοιδορεί και συκοφαντεί παλαιά ή νέα μέλη του συλλόγου, τα οποία, χωρίς να ανήκουν σε καμία από τις δύο υπάρχουσες παρατάξεις, έχουν το θάρρος να πουν τη γνώμη τους, γραπτά ή προφορικά, όταν αυτή διαφέρει από τη δική της;

- γιατί εμμένει να εκτοξεύει αήθεις κατηγορίες στην Ενωτική Πρωτοβουλία περί κομματικών ευθυνών, ενώ γνωρίζει ότι η παράταξή μας είναι μια ακηδεμόνευτη και μη κομματικοποιημένη παράταξη που δημιουργήθηκε μόλις πριν 10 μήνες;

- γιατί εξακολουθεί να κατηγορεί το αδελφό ταξικό σωματείο των καθηγητών στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης (ΣΕΦΚ) που κατάφερε να συνάψει Σ.Σ.Ε.;

- γιατί στον προγραμματισμό δράσης για το τρέχον έτος «πέρασε» τεχνηέντως απόφαση, προκειμένου το ΔΣ -την πλειοψηφία του οποίου έχει - να λαμβάνει αποφάσεις σε «έκτακτες» περιπτώσεις ώστε να ΜΗΝ χρειάζεται να συγκαλείται ΓΣ συνεχώς (!), όπως χαρακτηριστικά εισηγήθηκε;

- γιατί ενώ διατρανώνει σε όλους τους τόνους ότι κόπτεται για τη συγκρότηση ενός ισχυρού ταξικού μετώπου των εργαζομένων απέρριψε συλλήβδην σειρά προτάσεων της Ενωτικής Πρωτοβουλίας για δυναμικές κινητοποιήσεις που θα ενισχύσουν το μέτωπο των εργαζομένων καθηγητών στα ΚΞΓ κατά της λυσσαλέας επίθεσης που δέχονται ιδιαίτερα στην Αττική, από τους ιδιοκτήτες και τα τσιράκια τους;

Παρακαλούμε δεχτείτε τα συγχαρητήρια του εκπαιδευτικού κόσμου που αναρωτιέται τι σχέση μπορεί να έχει με τα παραπάνω.

* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * **
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Καθηγητών Ξένων Γλωσσών
Συλλόγου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Ν. Αττικής «Βύρων»
enotiki.vyronas@gmail.com
http://enotikiprotovouliavyronas.blogspot.com/

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΔΡΑΣΗ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΟ: Ενωτική Πρωτοβουλία του Συλλόγου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Ν. Αττικής «Βύρων», 3ης Σεπτεμβρίου 48β, 10433 Αθήνα.

enotiki.vyronas@gmail.com

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Πολιτικά Κόμματα, Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, Εργατικό Κέντρο Αθήνας, Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ). Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, (ΔΟΕ), Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, Πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων, Έντυπο και Ηλεκτρονικό τύπο.

Θέμα: «Το εργασιακό καθεστώς των καθηγητών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών»

Τόσο το δευτεροβάθμιο σωματείο «Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος» (ΟΙΕΛΕ) όσο και το ιστορικό πρωτοβάθμιο σωματείο «Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Ξένων Γλωσσών Φροντιστηρίων και Σχολών Ελλάδας “ο Βύρων”» (από το 2006 «Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Ν. Αττικής “Βύρων”», στοχεύοντας στη «διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των εργαζόμενων» (Νόμος 1264/1982 περί «συνδικαλιστικών Οργανώσεων»), συνυπέγραφαν, αδιαλείπτως, από το 1975 συλλογικές συμβάσεις εργασίας με εργοδοτικές οργανώσεις των κέντρων (φροντιστηρίων) ξένων γλωσσών μέχρι πρόσφατα, οι οποίες ρύθμιζαν το εργασιακό καθεστώς των καθηγητών κέντρων ξένων γλωσσών στο Νομό Αττικής και σε όλη τη χώρα.

Το 2004 μερίδα των εργοδοτών των Φροντιστηρίων (Κέντρων) Ξένων Γλωσσών αποσπάστηκε από την εργοδοτική «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ» (PALSO) και δημιούργησαν τον «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ», το γνωστό EUROPALSO. Τότε, κατά κοινή ομολογία, παιδιά, σύζυγοι και λοιποί συγγενείς εργοδοτών μελών του EUROPALSO δημιούργησαν το διασπαστικό κλαδικό «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ». Το κλαδικό αυτό πρωτοβάθμιο σωματείο δεν συμμετέχει σε καμία δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, αλλά ούτε και ποτέ έχει συμμετάσχει σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις προστασίας και διεκδίκησης των εργατικών συμφερόντων. Από κοινού οι δύο αυτές διασπαστικές οργανώσεις (ΕUROPALSO και ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) προχώρησαν σε υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας οι οποίες απορύθμισαν το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων καθηγητών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και υπονόμευσαν το επαγγελματικό τους μέλλον. Στις 9.12.2008, μετά από αίτηση του παραπάνω ψευδο-σωματείου, η τότε ηγεσία του Υπουργείου Απασχόλησης, κήρυξε υποχρεωτική την τελευταία μεθοδευμένη Σ.Σ.Ε. (Υ.Α. 838666/4221/9.12.2008, ΦΕΚ Β 2558/19.12.2008). Ωστόσο, όπως απερίφραστα ομολογούν οι εργοδότες του Π.Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ. (περιοδικό EUROPALSO news, Μάρτιος 2010), ήταν το δικό τους Δ.Σ. που πέτυχε η παραπάνω σύμβαση να κηρυχτεί υποχρεωτική για τη διετία 2008-2010, μετά μάλιστα και τις σχετικές παρεμβάσεις των δικηγόρων τους κ.κ. Αλ. Λυκουρέζου, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και Δημ. Βερβεσού, νυν Αντιπροέδρου του Δ.Σ.Α. Ο τελευταίος, για λογαριασμό των εργοδοτών, έφτασε σε σημείο να βάλλει κατά προηγούμενης απόφασης που όριζε ως υποχρεωτική τη σύμβαση που υπογράφει η ΟΙΕΛΕ.

Πέρα από τη μεγάλη μείωση στην κατώτερη ωρομίσθια αμοιβή, οι εργοδότες και το «σωματείο» τους ακυρώνουν απολαβές που αντιστοιχούν σε μηνιαίο μισθό και πλήρη ασφάλιση (για τις προβλεπόμενες τουλάχιστον 18 ώρες απασχόλησης), ακυρώνουν επαγγελματικά προσόντα, όπως μεταπτυχιακό και διδακτορικό, καθώς και τα σχετικά επιδόματα, αυξάνουν δραματικά την προϋπηρεσία για την καταβολή του επιδόματος πολυετίας, μην αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα των 8-9μηνιαίων συμβάσεων ορισμένου χρόνου από έτος σε έτος, ακυρώνουν την από δεκαετίες κατοχυρωμένη πληρωμή των καθηγητών για τις αργίες και τις μέρες διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα, δεν προστατεύουν ουδόλως την μητρότητα και την εγκυμοσύνη. Μειώνουν απροκάλυπτα τις αποδοχές των εργαζομένων καθηγητών, ακόμα και πάνω από 40%. Παράλληλα οι εργοδότες άρχισαν έναν λυσσαλέο δικαστικό αγώνα από το 2007 (μετά την μετατροπή του Σωματείου του Βύρωνα σε «κλαδικό») προκειμένου να αναδείξουν το κίτρινο σωματείο σαν την πλέον αντιπροσωπευτική εργατική οργάνωση στο πεδίο ισχύος της σύμβασης. Έκτοτε, κάθε φορά που το σωματείο μας οργανώνει εκλογές, ταυτόχρονα οργανώνει εκλογές και το εργοδοτικό σωματείο, οι οποίες διεξάγονται με περιφρούρηση μπράβων, με αποκλεισμούς, με προκατασκευασμένες λίστες παραπλανημένων και τρομοκρατημένων εργαζομένων, και στις οποίες, βεβαίως, είναι εγγεγραμμένα συγγενικά πρόσωπα εργοδοτών. Αποκλειστικός τους στόχος είναι να συγκεντρώσουν με κάθε τρόπο και μέθοδο μεγαλύτερο αριθμό ψηφισάντων από το ιστορικό μας σωματείο.

Είναι φανερό ότι οι παραπάνω τακτικές υποβαθμίζουν περαιτέρω την ξενόγλωσση εκπαίδευση και βάλλουν τόσο κατά των καθηγητών, όσο και κατά των μαθητών και των γονέων τους, που αναζητούν ποιοτική μόρφωση για τα παιδιά τους. Γι’ αυτό και:

ΚΑΛΟΥΜΕ

• τους συλλογικούς φορείς της κοινωνίας
• τους εκπαιδευτικούς

να καταδικάσουν εμπράκτως τη σύμπραξη και μεθόδευση του κίτρινου συνδικαλισμού, ώστε να προστατευτεί η εργασία, ο μόχθος και το έργο εκατοντάδων εκπαιδευτικών των ξένων γλωσσών στα 2034 Κέντρα Ξένων Γλωσσών στην Αθήνα-Πειραιά και στα 7138 του Συνόλου της χώρας (Πηγή: ΥΠΕΠΘ, 2007).

Φορείς και πολίτες που υπογράφουμε το παραπάνω κείμενο, εκφράζουμε την ανησυχία μας για τα τεκταινόμενα στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, καταγγέλλουμε τις ενέργειες του ελεγχόμενου από εργοδοτικά συμφέροντα «Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ν. Αττικής», καλούμε την πολιτεία, την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς να λάβουν σαφή θέση και να καταδικάσουν εμπράκτως τις παραπάνω ενέργειες κηρύττοντας υποχρεωτική τη συλλογική σύμβαση εργασίας που έχει υπογράψει η Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. με εργοδοτικές οργανώσεις (Σ.Σ.Ε 18.12.2009, Π.Κ. Υπ. Εργ. 61/28.12.2009 και Διαιτητική Απόφαση 58/2009, Π.Κ. Υπ. Εργ. 36/31.12.2009), ως τη μοναδική που διαφυλάσσει στο ελάχιστο τα εργασιακά, οικονομικά, ασφαλιστικά και κοινωνικά συμφέροντα των εργαζομένων καθηγητών.

Η Κυβέρνηση οφείλει να πάρει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να θέσει τέλος στις πρωτοφανείς μεθοδεύσεις των εργοδοτών: 1) να μην κηρύξει ποτέ ξανά ως υποχρεωτική Σ.Σ.Ε. που έχει υπογράψει το δήθεν «Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής», 2) οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας δεν πρέπει ποτέ ξανά στο μέλλον να αποδεχτούν Σ.Σ.Ε. υπογεγραμμένες από το παραπάνω «σωματείο».

ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
enotiki.vyronas@gmail.com

Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Συλλογική σύμβαση εργοδοτικών συμφερόντων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αττικής

Η κυριακάτικη εφημερίδα "Η ΕΠΟΧΗ" στις 12/9/2010 γράφει:

Η Ενωτική Πρωτοβουλία Καθηγητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών του Συλλόγου Εργαζομένων στην ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Αττικής "ο Βύρων" καταγγέλει τη συλλογική σύμβαση εργασίας τριετούς διάρκειας που υπογράφηκε για τους εργαζόμενους στα Κέντρα Κένων Γλωσσών του νομού Αττικής (Π.Κ. 17/4-8-2010). Η σύμβαση αυτή καταργεί τον μισθό του καθηγητή και ορίζει ωρομίσθιο που κινείται στα 8,50 ευρώ. Εκτός αυτού από τη σύμβαση προκύπτει ότι όποτε τα φροντιστήρια είναι κλειστά (Χριστούγεννα, Πάσχα) οι καθηγητές δεν θα πληρώνονται ενώ καταργούνται και τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών. Έτσι οι αποδοχές των καθηγητών μειώνονται άμεσα κατά 40-50% και στο τέλος της τριετίας κατά 60-70%. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ενωτικής Πρωτοβουλίας "Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών" (Europalso) με εκπροσώπους την Αλίκη Δενδρινού-Καρυστινού (πρόεδρο) και τον Γιώργο Ζηκόπουλο (γενικό γραμματέα) και το "ψευδο-Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής" με εκπροσώπους την Άρτεμη Κυπριώτου (πρόεδρο) και την Ευγενία Φουρναράκη (γενική γραμματέα), συνυπέγραψαν τον περασμένο Αύγουστο απευθείας συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία είναι προϊόν συναλλαγής και όχι ελεύθερων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους εργοδότες και το δήθεν κλαδικό εργατικό σωματείο που συνέστησαν οι ίδιοι με σκοπό να εξευτελίσουν και να συνθλίψουν τους συνάδελφους εκπαιδευτικούς... Οι παραπάνω φορείς στοχεύουν να υποβαθμίσουν την εργασία σε βάρος των καθηγητών, των μαθητών και των γονέων τους, να εξευτελίσουν το παιδαγωγικό έργο των καθηγητών και τελικά να εμπαίζουν ολόκληρη την κοινωνία. Αποτελούν μέρος του προβλήματος που λέγεται κυβερνητική πολιτική και μνημόνιο... Το γνήσιο εργατικό κίνημα δεν θα επιτρέψει στο ψευδοσωματείο τους, που τάχα εκπροσωπεί τους εργαζόμενους, να εξαθλιώσει τους καθηγητές ξένων γλωσσών. Οι πράξεις τους θα γυρίσουν μπούμερανγκ και σε αυτούς και στους εντολείς τους. Οι καθηγητές πρέπει κάποια στιγμή να ακούσουν με ψηλά το κεφάλι την ευχή των μαθητών τους: "καλή σχολική χρονιά, δάσκαλε!"

Σύμβαση ντροπής

Η κυριακάτικη εφημερίδα "ΠΡΙΝ" (11-9-2010) γράφει:


Σύμβαση ντροπής


Το ψευδο-σωματείο που συνέστησαν οι εργοδότες στα κέντρα ξένων γλωσσών Νομού Αττικής έκανε πάλι το "θαύμα" του... Υπέγραψε με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (Europalso) στις 3/8/2010 απευθείας νέα συλλογική σύμβαση εργασίας τριετούς διάρκειας, με μοναδικό στόχο τη σύνθλιψη των αμοιβών των καθηγητών. Με τη σύμβαση αυτή στην ουσία καταργείται ο μισθός του καθηγητή και εξαναγκάζεται να δουλεύει με την ώρα! Από 1/9/2010 μέχρι 31/8/2011 προβλέπουν την εξευτελιστική ωρομίσθια αμοιβή 8,50 ευρώ μεικτά, για τον επόμενο χρόνο 8,60 ευρώ μεικτά και για τον μεθεπόμενο το ποσό των 8,75 ευρώ! Επιπλέον η "παρέα" αυτή κανονίζει να μην πληρώνονται οι καθηγητές για τις ημέρες διακοπών που τα φροντιστήρια είναι κλειστά, υπερδιπλασιάζει το χρόνο υπολογισμού των τριετιών, καταργεί ακόμα και τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών. "Συνολικά μειώνουν τις αποδοχές των καθηγητών περίπου κατά 40-50% και στο τέλος της τριετίας κατά 60-70%. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν αξιοπρεπείς καθηγητές, αλλά "φιλιππινέζες" με πτυχία και τίτλους σπουδών" καταγγέλλει η Ενωτική Πρωτοβουλία Καθηγητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών "ο Βύρων".

Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Καλή σχολική χρονιά, δάσκαλε του κέντρου ξένων γλωσσών

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Αθήνα 8 Σεπτεμβρίου 2010

Ο "Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών" (Europalso) με εκπροσώπους την Αλίκη Δενδρινού-Καρυστινού (πρόεδρο) και τον Γιώργο Ζηκόπουλου (γενικό γραμματέα) και το "ψευδο-Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής" με εκπροσώπους την Άρτεμη Κυπριώτου (πρόεδρο) και την Ευγενία Φουρναράκη (γενική γραμματέα), συνυπέγραψαν στις 3.8.2010 απευθείας νέα συλλογική σύμβαση εργασίας τριετούς διάρκειας για τους εργαζόμενους στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του νομού Αττικής (Π.Κ. 17/4-8-2010).

Η παραπάνω σύμβαση εργασίας είναι προϊόν συναλλαγής και όχι ελεύθερων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους εργοδότες και το δήθεν κλαδικό εργατικό σωματείο που συνέστησαν οι ίδιοι με σκοπό να εξευτελίσουν και να συνθλίψουν τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Είναι γνωστό σε όλο το κίνημα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών κάθε πολιτικού ρεύματος ότι το εν λόγω σωματείο εργαζομένων συστήθηκε από τέκνα, συζύγους και άλλους συγγενείς της εργοδοσίας, ότι οργανώνουν εκλογές με μπράβους, εκβιασμούς, προκατασκευασμένες λίστες και ότι έχει πλασματικά εγγεγραμμένα μέλη.

Η παραπάνω «παρέα» με την σύμβαση αυτή καταργεί τον μισθό του καθηγητή και τον αναγκάζει να εργάζεται αποκλειστικά με την ώρα. Από 1-9-2010 μέχρι 31-8-2011 προβλέπουν την εξευτελιστική ωρομίσθια αμοιβή 8.50 ευρώ μεικτά, για το διάστημα 1-9-2011 μέχρι 31-8-2012 8,60 ευρώ μεικτά και για το διάστημα 01-09-2012 μέχρι 31-08-2013 το ποσό των 8,75 ευρώ! Κανονίζουν να μην πληρώνουν τους καθηγητές για τις ημέρες διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα που τα φροντιστήρια είναι κλειστά, όπως προβλέπει σχετική υπουργική απόφαση. Υπερδιπλασιάζουν τον χρόνο υπολογισμού των τριετιών, καταργούν ακόμα και τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Συνολικά μειώνουν τις αποδοχές των καθηγητών περίπου κατά 40%-50% και στο τέλος της τριετίας κατά 60-70%. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να διδάσκουν στους μαθητές τους αξιοπρεπείς καθηγητές, αλλά "φιλιππινέζες" με πτυχία και τίτλους σπουδών. Οι ίδιοι αρέσκονται να σπαταλούν χιλιάδες ευρώ σε διαφημίσεις και σε πολυτελή φυλλάδια που αναδεικνύουν την δήθεν ποιότητα σπουδών που προσφέρουν! Εμείς δουλεύουμε, εμείς γνωρίζουμε!

Η φερόμενη σαν πρόεδρος του ψευδοσωματείου Άρτεμις Κυπριώτου, η οποία απαιτεί οι καθηγητές να δουλεύουν με μεσαιωνικούς όρους εργασίας, φέρεται να ασκεί το επάγγελμα της ταμία και, άγνωστο φυσικά, με τι ύψος απολαβών!

Οι παραπάνω φορείς στοχεύουν να υποβαθμίσουν την εργασία σε βάρος των καθηγητών, των μαθητών και των γονέων τους• να εξευτελίσουν το παιδαγωγικό έργο των καθηγητών και τελικά να εμπαίζουν ολόκληρη την κοινωνία. Αποτελούν μέρος του προβλήματος που λέγεται κυβερνητική πολιτική και μνημόνιο.

Στην προσπάθεια υπονόμευσης του μέλλοντος των καθηγητών των κέντρων ξένων γλωσσών, είναι γνωστό, ότι εκτός από τους παραπάνω, την εργοδοσία υποστηρίζει ο συνδικαλιστής της ΠΑΣΚΕ και αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτριος Βερβεσός, αλλά και ο πρώην βουλευτής της Ν.Δ. και μεγαλοδικηγόρος, Αλέξανδρος Λυκουρέζος.

Οι εργαζόμενοι καθηγητές, οι γονείς και οι μαθητές πρέπει να θέσουν τέλος σε αυτήν την κατάσταση. Οι καθηγητές δεν πρέπει να γίνουν έρμαια των διαθέσεων των φορέων των επιχειρηματικών συμφερόντων, νομικών παραγόντων καθώς και των ανθρώπων της εργοδοσίας που εμφανίζονται σαν εκπρόσωποι εργαζομένων ενώ βρίσκονται σε εντεταλμένη υπηρεσία. Οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να υποκύψουν στη πολιτική της κυβέρνησης που ευνοεί τα συμφέροντα μιας κλίκας ανθρώπων στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα με την πολιτική της διαλύει παντελώς την δημόσια εκπαίδευση.

Οι εργαζόμενοι καθηγητές δεν θα υποκύψουν στις διαθέσεις καμιάς Κυπριώτου ή Φουρναράκη. Οι "κυρίες" αυτές στέκονται απέναντι στους εργαζόμενους καθηγητές. Το γνήσιο εργατικό κίνημα δεν θα επιτρέψει στο ψευδοσωματείο τους που τάχα εκπροσωπεί τους εργαζόμενους να εξαθλιώσει τους καθηγητές ξένων γλωσσών. Οι πράξεις τους θα γυρίσουν μπούμερανγκ και σε αυτούς και στους εντολείς τους.

Οι καθηγητές πρέπει κάποια στιγμή να ακούσουν με ψηλά το κεφάλι την ευχή των μαθητών τους: "καλή σχολική χρονιά, δάσκαλε!"

Ενωτική Πρωτοβουλία
Καθηγητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών του Συλλόγου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Αττικής "ο Βύρων"
enotiki.vyronas@gmail.com

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Δράση του Συλλόγου χωρίς... τον Σύλλογο!

Όπως μας ενημερώνει η εφημερίδα Ριζοσπάστης, την Παρασκευή, 10 Σεπτέμβρη 2010, σελ. 22, έγινε "παρέμβαση χτες του σωματείου «Ο Βύρων» και του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών" κατά της εργοδοτικής αυθαιρεσίας "στο ιδιωτικό σχολείο «Κωστέας - Γείτονας»".
Μόνο που στη δράση "ξέχασαν" να καλέσουν τους ίδιους τους εργαζόμενους και τα μέλη του συλλόγου...

(για το πλήρες κείμενο δείτε
http://www1.rizospastis.gr/page.do?publDate=10/9/2010&id=12523&pageNo=22&direction=-1)

Είναι φανερό πως η "ανάγκη να δυναμώσει η συσπείρωση των εργαζομένων στην ιδιωτική εκπαίδευση" που ευαγγελίζεται η πλειοψηφούσα ΑΣΚ, αφορά και ενδιαφέρει μόνο τη μειοψηφία.

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙς १० ΣΤΟ Ε.Κ.Α.

Σύμφωνα με απόφαση του προηγούμενου ΔΣ θα διεξαχθεί Γενική Συνέλευση του "Βύρωνα" την Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010, στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών -3ης Σεπτεμβρίου 48 Β,
104 33 -Αθήνα, Τηλ. ++210-88 36 917-919, ++210-88 41 818-819, στις 10 το πρωί.

Η ΓΣ συγκαλείται παρά το αίτημα της Ενωτικής Πρωτοβουλίας περί αναβολής της λόγω της σύμπτωσης των ημερομηνιών με τις κινητοποιήσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

Οι συμβάσεις, ο ΟΜΕΔ και η ταξική στάση

Δευτέρα, 23 Αύγουστος 2010

Ένα σχόλιο του Ριζοσπάστη ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση.

Η φετινή μάχη των συλλογικών συμβάσεων (που δεν δόθηκε), η νομοθετική παρέμβαση Λοβέρδου που περιόρισε δραστικά τις δυνατότητες της μεσολάβησης και της διαιτησίας, η σπουδή της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ να υπογράψει τριετή σύμβαση με τους εργοδότες με αυξήσεις από μηδενικές έως στα όρια του... ευρωπληθωρισμού, έχουν δημιουργήσει ένα εντελώς ανατρεπτικό τοπίο στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στη δράση των συνδικάτων. Αυτή η πραγματικότητα φαίνεται ότι δεν απασχολεί όσους έχουν λυμένες τις δυσκολίες της ταξικής πάλης με αξιώματα του τύπου: ταξικές διοικήσεις, ταξικές δυνάμεις, πας μη ΠΑΜΕ... βάρβαρος.

Αφορμή για τα παραπάνω μας έδωσε ένα αιχμηρό σχόλιο του Ριζοσπάστη (17/8) κατά του Συλλόγου Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών, αλλά και η απάντηση του ΣΕΦΚ. Ο σχολιογράφος επιτίθεται στην πλειοψηφία της διοίκησης του συλλόγου κατηγορώντας την ότι «υπέγραψε σύμβαση πλήρως εναρμονισμένη με το Μνημόνιο και με την κατάπτυστη σύμβαση μείωσης μισθών που υπέγραψε η ΓΣΕΕ με τον ΣΕΒ». Η σφοδρότητα του σχολίου υπογραμμίζεται και από χαρακτηρισμούς: αριστεριστές, δήθεν επαναστάτες, δήθεν αγωνιστές, δήθεν πολέμιοι του ΔΝΤ, που αν μη τι άλλο μαρτυρούν ένδεια επιχειρημάτων και τουλάχιστον έλλειψη ψυχραιμίας.
Ένα πρώτο ερώτημα που θα έθετε κάθε καλοπροαίρετος αναγνώστης στο σχολιογράφο θα ήταν να μας υποδείξει συμβάσεις που έχουν υπογράψει συνδικάτα όπου την πλειοψηφία έχουν δυνάμεις του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ.
Ένα δεύτερο ερώτημα είναι ποια είναι η τακτική που προτείνει στο συνδικαλιστικό κίνημα το ΠΑΜΕ από εδώ και πέρα για το θέμα των συμβάσεων, γιατί εμείς έχουμε μείνει στην περίφημη συνάντηση του ΠΑΜΕ με τον ΣΕΒ, η οποία δεν νομίζουμε να έχει αποδώσει κάποια σύμβαση μέχρι σήμερα.

Μια μάχη που δεν δίνεται
Εδώ και χρόνια η μάχη των συλλογικών συμβάσεων έχει υποβαθμιστεί πλήρως. Οι χιλιάδες των διμερών συμβάσεων που υπογράφονταν τη δεκαετία του ’80 και λίγο αργότερα μέσα από αγωνιστικές διεκδικήσεις και πραγματικά συλλογικές διαδικασίες, έχουν υποκατασταθεί από την προσφυγή στο (σημαντικό κατά τα άλλα) θεσμό της μεσολάβησης και της διαιτησίας. Με απόμαζικοποιημένες συλλογικές διαδικασίες και αποφεύγοντας συζητήσεις για συμβάσεις που να καλύπτουν πραγματικά εργασιακά προβλήματα, αλλά και νέες μορφές εργασίας, είναι μια βολική διέξοδος η πρόταση του μεσολαβητή, που συνήθως κινείται στα όρια της εισοδηματικής πολιτικής της εκάστοτε κυβέρνησης. Η αντικειμενική δυσκολία που δημιουργούν οι γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που υπογράφει εδώ και πολλά χρόνια η ΓΣΕΕ και έχουν καθηλώσει τα κατώτατα όρια αμοιβών σε εξευτελιστικά χαμηλά όρια, είναι βέβαια μια επιπλέον δυσκολία.
Αυτή την πραγματικότητα που έχει οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα να εργάζονται είτε χωρίς σύμβαση εργασίας, χωρίς δηλαδή ένα ελάχιστο πλαίσιο όρων και δικαιωμάτων, είτε με απαράδεκτες συμβάσεις που αποτελούν αντίγραφα των εκάστοτε κυβερνητικών αλλαγών στα εργασιακά, φαίνεται ότι ο Ριζοσπάστης δεν την έχει αντιληφθεί.
Για την ουσία του σχολίου, που αφορά τη σύμβαση του ΣΕΦΚ, ο ίδιος ο σύλλογος έχει δώσει την απάντησή του. Όπου αναφέρεται στην περιοριστική διαδικασία της μεσολάβησης, αφού η απόρριψη της πρότασης του μεσολαβητή θα επέβαλε εξ αρχής διαπραγματεύσεις και άρα παύση ισχύος της παλιάς σύμβασης που είχε πλέον καταγγελθεί: «Καθώς στον κλάδο μας υπάρχουν μόνο συμβάσεις ορισμένου χρόνου αυτό θα σήμαινε ότι οι εργαζόμενοι καθηγητές φροντιστηρίων θα υπέγραφαν ατομικές συμβάσεις το Σεπτέμβρη χωρίς κατώτερες αμοιβές, χωρίς αργίες και διακοπές, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα. Αποδεχτήκαμε, επομένως, μια σύμβαση που διατηρεί όλες τις θεσμικές κατακτήσεις του ΣΕΦΚ (45λεπτο μάθημα, υποχρεωτικές αργίες και ημέρες διακοπών που αμείβονται, υποχρεωτική επαναπρόσληψη εγκύων συναδέλφων, αμειβόμενες ενημερώσεις και επιτηρήσεις) και έχει μισθολογικές αυξήσεις ανάλογες με αυτές της ΕΓΣΣΕ».
Πέρα από τις όποιες αντιρρήσεις μπορεί να έχει ο κάθε αναγνώστης αυτής της ανακοίνωσης, δεν μπορεί παρά να εντοπίσει μια εγγενή δυσκολία στην οποία δυστυχώς έχουν συμβάλει όλες οι πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις που υποβάθμισαν τη διαδικασία διεκδίκησης και περιφρούρησης των συλλογικών συμβάσεων.
Πριν κλείσουμε, θέλουμε να θέσουμε και εμείς τα ερωτήματα που βάζει ο ΣΕΦΚ στην ανακοίνωσή του:
-Στο χώρο όπου δρα το ιστορικό σωματείο των καθηγητών ξένων γλωσσών «Βύρων» (όπου το ΠΑΜΕ διαθέτει την πλειοψηφία), είναι αλήθεια ότι επεβλήθη, ως πιο αντιπροσωπευτικό, ένα εργοδοτικό σωματείο το οποίο και επέβαλε ως υποχρεωτική σύμβαση χειρότερη από αυτή που υπέγραφε παλαιότερα ο «Βύρων»;
-Είναι επίσης αλήθεια ότι η αντίδραση του «Βύρωνα» ήταν να επεκτείνει τη δράση του στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, υπονομεύοντας έτσι τη δράση του ΣΕΦΚ;
-Είναι,τέλος, αλήθεια ότι στο σχέδιο ΣΣΕ που προτείνει το ίδιο σωματείο γίνονται αποδεκτά τα δελτία παροχής υπηρεσιών, τα γνωστά μπλοκάκια, που στο χώρο των φροντιστηρίων έχουν απαγορευτεί χάρη στη δράση του ΣΕΦΚ;
Θα ήταν πράγματι ενδιαφέρον να δούμε τις απαντήσεις του Ριζοσπάστη σε όλα αυτά, αλλά και στην υπενθύμιση ότι ο νόμος 1876/90 που ρυθμίζει τη μεσολάβηση και τη διαιτησία, είναι ένας νόμος που ψηφίστηκε επί Οικουμενικής κυβέρνησης στην οποία συμμετείχε και το ΚΚΕ.

Γιώργος Κατερίνης
(αναδημοσίευση από το ΔΡΟΜΟ της αριστεράς)

ΣΕΦΚ: Απάντηση σε συκοφαντικό δημοσίευμα της εφημερίδας ‘Ριζοσπάστης’

19/08/2010


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

(ΣΕΦΚ)

Μέλος ΟΙΕΛΕ

Ανδρέα Λόντου 6, 10681 Αθήνα

τηλ. 210-3820537, 6938-204777, 6974-439203, 6977-652768
e-mail: sefk@sefk.gr, www.sefk.gr

Αθήνα 18/08/2010Απάντηση σε συκοφαντικό δημοσίευμα της εφημερίδας ‘Ριζοσπάστης’

Σχετικά με τα όσα αναφέρετε σε σχόλιο της εφημερίδας σας ( http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=5792595&publDate=17/8/2010 ) σχετικά με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπέγραψε ο Σύλλογος Εργαζόμενων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (ΣΕΦΚ) θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα.Ο συντάκτης του άρθρου μπορεί να μην παρέλειψε, με επιμέλεια που θα ζήλευε και το συνδικαλιστικό της Ασφάλειας, να αναφερθεί στις πολιτικές τοποθετήσεις της πλειοψηφίας του ΔΣ του ΣΕΦΚ, όμως παρέλειψε να αναφερθεί στην ουσία του ζητήματος. Ο ΣΕΦΚ κατήγγειλε την ισχύουσα ΣΣΕ το Γενάρη και μετά ήταν σε διαδικασία διαπραγματεύσεων αρχικά και μεσολάβησης στον ΟΜΕΔ μετά. Η σύμβαση που υπογράψαμε ήταν η πρόταση του μεσολαβητή. Όπως είναι γνωστό, εάν δεν γίνει αποδεκτή από την εργατική πλευρά η πρόταση του μεσολαβητή, μετά δεν μπορεί να υπάρξει προσφυγή στη διαιτησία και πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία από την αρχή. Επειδή, όμως, θα είχαν περάσει 6 μήνες από την καταγγελία της σύμβασης, αυτή θα έπαυε να ισχύει. Καθώς στον κλάδο μας υπάρχουν μόνο συμβάσεις ορισμένου χρόνου αυτό θα σήμαινε ότι οι εργαζόμενοι καθηγητές φροντιστηρίων θα υπέγραφαν ατομικές συμβάσεις το Σεπτέμβρη χωρίς κατώτερες αμοιβές, χωρίς αργίες και διακοπές, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα. Αποδεχτήκαμε, επομένως, μια σύμβαση που διατηρεί όλες τις θεσμικές κατακτήσεις του ΣΕΦΚ (45λεπτο μάθημα, υποχρεωτικές αργίες και ημέρες διακοπών που αμείβονται, υποχρεωτική επαναπρόσληψη εγκύων συναδέλφων, αμειβόμενες ενημερώσεις και επιτηρήσεις) και έχει μισθολογικές αυξήσεις ανάλογες με αυτές της ΕΓΣΣΕ. Με αυτό τον τρόπο καταφέραμε ο κλάδος των εργαζόμενων καθηγητών φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης στην Αττική να συνεχίσει να έχει σύμβαση και δικαιώματα. Γιατί δεν είχαμε το δικαίωμα ως σωματείο να απεμπολήσουνε μια συλλογική σύμβαση που με αγώνες κατακτήσαμε στο όνομα μιας υποτιθέμενης γραμμής ‘ταξικής καθαρότητας’, ούτε μπορούσαμε να στείλουμε τις/τους συναδέλφους να πηγαίνουν το Σεπτέμβρη να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις πείνας και εξευτελισμού.Ξέρετε πολύ καλά ότι τα σωματεία συχνά βρίσκονται μπροστά σε εκβιασμούς στη διαδικασία της μεσολάβησης. Ο Ν. 1876/90, που ρυθμίζει μέχρι τώρα τη διαδικασία της μεσολάβησης και διαιτησίας, περιλαμβάνει αυτούς τους θεσμικούς εκβιασμούς για τα σωματεία, όπως είναι η υποχρέωση αποδοχής της πρότασης του μεσολαβητή, γιατί στον πυρήνα του είναι ένας νόμος ταξικής συνεργασίας και ταξικής ειρήνης. Μόνο που το νόμο αυτό τον ψήφισε η Οικουμενική Κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε και το ΚΚΕ. Αυτό γιατί το αποσιωπάτε;Εκτός και εάν θα έπρεπε να ακολουθήσουμε το δρόμο του ‘Βύρωνα’, του ιστορικού σωματείου της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, στο οποίο πλειοψηφούν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Εκεί, όπως ξέρετε, η αποτυχία της πλειοψηφίας του ‘Βύρωνα’ να απαντήσει στις μεθοδεύσεις των εργοδοτών οδήγησε στο να έχει εδραιωθεί εργοδοτικό σωματείο, που κάνει εκλογές με μπράβους και λίστες καθηγητών κατευθείαν από τους εργοδότες, και το οποίο κατάφερε να έχει επιβάλει να είναι η δική του σύμβαση υποχρεωτική, σύμβαση κατά πολύ χειρότερη από αυτή που υπέγραφε παλιά ο ‘Βύρωνας’. Ποια ήταν η απάντηση της πλειοψηφίας του ΠΑΜΕ στο ‘Βύρωνα’; Αντί να δώσει τη μάχη της μαζικοποίησης, προτίμησε να διεκδικήσει να ‘εκπροσωπήσει’ και άλλους κλάδους, όπως τους εργαζόμενους καθηγητές σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, υπονομεύοντας τη δράση του ΣΕΦΚ. Πόσο ταξική είναι η γραμμή της πλειοψηφίας του ‘Βύρωνα’ που προτείνει Σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης που αποδέχεται τα ‘μπλοκάκια’, τα οποία στο χώρο μας χάρη στη δράση του ΣΕΦΚ απαγορεύονται, και που προτείνει διαχωρισμό ‘επαρκιούχων’ και ‘πτυχιούχων’ στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, αποδεχόμενη πλήρως μια αντιδραστική συντεχνιακή λογική;Όμως, νομίζουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι η σύμβαση του ΣΕΦΚ, ή η διάθεση του συντάκτη σας να ασκήσει συναδελφική ή συντροφική κριτική. Το θέμα είναι η βαθιά παραταξιακή αντίληψη που θέλει τα σωματεία να είναι ταξικά όχι με βάση τη δράση τους, την ανεξαρτησία τους από το κράτος και τα αφεντικά, αλλά με βάση τις παρατάξεις στο εσωτερικό τους. Είναι η λογική που λέει ότι κάθε σωματείο στο οποίο δεν πλειοψηφεί το ΠΑΜΕ είναι εργοδοτικό. Είναι η άρνηση κάθε αγωνιστικού συντονισμού και αλληλεγγύης ανάμεσα στα ταξικά σωματεία. Είναι η συστηματική παραπληροφόρηση για τη δράση ακηδεμόνευτων μαχόμενων σωματείων όπως ο ΣΕΦΚ, που αντικειμενικά δημιουργεί σύγχυση στους εργαζομένους και υπονομεύει τη δράση αυτών των σωματείων.Για εμάς η διαχωριστική γραμμή είναι μία. Αυτή που διαχωρίζει τους εργαζομένους από το κεφάλαιο, την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την ΕΕ, το ΔΝΤ, τον υποταγμένο συνδικαλισμό. Μόνο που για να χαράξουμε αυτή τη διαχωριστική γραμμή θα πρέπει να παλέψουμε και για την ενότητα, τη συναδελφικότητα και την αλληλεγγύη των εργαζομένων μέσα στον αγώνα. Μόνο έτσι θα μπορέσει το εργατικό κίνημα να κερδίσει στη μάχη ενάντια στις πολιτικές του ‘Μνημονίου’ και να ανοίξει δρόμους για την κοινωνική χειραφέτηση και για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση.