Χρήσιμα

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΞΓ


Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε, στις 9/06, στον ιστοσελίδα: http://rproject.gr/article/o-protos-mpaltas-stis-ergodotikes-aythairesies-sta-frontistiria-mesis-ekpaideysis-kai-ta

Ο πρώτος "μπαλτάς" στις εργοδοτικές αυθαιρεσίες στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Στο Σχέδιο Νόμου για την Παιδεία εμπεριέχονται άρθρα που θα θεσπίσουν, εκτός των άλλων, και κάποια βασικά εργασιακά δικαιώματα και για τους καθηγητές που εργάζονται σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, μ’ άλλα λόγια, θα θέσουν ένα φραγμό στην ασυδοσία των εργοδοτών της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Οι ερ­γα­ζό­με­νοι στην ιδιω­τι­κή εκ­παί­δευ­ση είχαν αρ­χί­σει να πλήτ­το­νται  πολύ πριν την κρίση και να χά­νουν στα­δια­κά τις ελά­χι­στες κα­τα­κτή­σεις, που με σκλη­ρούς αγώ­νες είχαν πε­τύ­χει τα ερ­γα­τι­κά τους  σω­μα­τεία. Ο κλά­δος της ιδιω­τι­κής εκ­παί­δευ­σης επε­λέ­γη από τις προη­γού­με­νες κυ­βερ­νή­σεις ως ιδα­νι­κός χώρος πει­ρα­μα­τι­σμού για ό,τι θα συ­νέ­βαι­νε στο σύ­νο­λο των ερ­γα­ζο­μέ­νων στη συ­νέ­χεια. Οι ερ­γο­δο­τι­κές ενώ­σεις των ιδιο­κτη­τών φρο­ντι­στη­ρί­ων/Κ.Ξ.Γ. καθ’ όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα απο­θρα­σύν­θη­καν, συ­νε­πι­κου­ρού­με­νοι από τις αντι­δρα­στι­κές αλ­λα­γές στην ερ­γα­τι­κή νο­μο­θε­σία, που ψή­φι­σαν οι κα­θε­στω­τι­κές κυ­βερ­νή­σεις με το ξέ­σπα­σμα της κρί­σης. Το «κί­τρι­νο» σω­μα­τείο ερ­γα­ζο­μέ­νων στα Κέ­ντρα Ξένων Γλωσ­σών του νομού Ατ­τι­κής, που οι ερ­γο­δό­τες είχαν ιδρύ­σει το 2004, χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε και λει­τούρ­γη­σε ως πο­λιορ­κη­τι­κός κριός για όλα τα σω­μα­τεία ερ­γα­ζο­μέ­νων στην ιδιω­τι­κή εκ­παί­δευ­ση. Έτσι, όχι μόνο πέ­τυ­χαν να υπο­γρά­φουν συμ­βά­σεις δου­λο­πα­ροι­κί­ας με τους ίδιους τους εαυ­τούς τους συρ­ρι­κνώ­νο­ντας τις απο­δο­χές των ερ­γα­ζο­μέ­νων ακόμη και σε ωρο­μί­σθια  2,92€, αλλά και να κα­το­χυ­ρώ­σουν τη νο­μι­κή ανα­γνώ­ρι­ση του ψευ­δο­σω­μα­τεί­ου ως αντι­προ­σω­πευ­τι­κού του κλά­δου.
Σε όλη αυτή τη λαί­λα­πα οι τα­ξι­κά συ­νει­δη­το­ποι­η­μέ­νοι ερ­γα­ζό­με­νοι, λίγοι αριθ­μη­τι­κά, αντι­στά­θη­καν σθε­να­ρά σε έναν αγώνα άνισο απέ­να­ντι σε τρο­μο­κρα­τι­κές πρα­κτι­κές, δι­κα­στι­κές διώ­ξεις, απο­λύ­σεις και κάθε λογής αυ­θαι­ρε­σί­ες των ερ­γο­δο­τών. Η συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των συ­να­δέλ­φων, μέχρι πρό­τι­νος, είχε δυ­στυ­χώς εν­σω­μα­τώ­σει τη στρε­βλή πε­ποί­θη­ση πως η ερ­γα­σία τους στα φρο­ντι­στή­ρια ήταν προ­σω­ρι­νή, πως ήταν ένα με­τα­βα­τι­κό σκαλί μέχρι τον πο­λυ­πό­θη­το διο­ρι­σμό στη δη­μό­σια εκ­παί­δευ­ση. Κατ’ επέ­κτα­ση, απα­ξί­ω­ναν την ορ­γά­νω­σή τους στη συλ­λο­γι­κή πάλη. Πα­ράλ­λη­λα καλ­λιερ­γή­θη­καν επί χρό­νια η συ­κο­φά­ντη­ση της πρω­το­βάθ­μιας συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης, οι πε­λα­τεια­κές σχέ­σεις κι ο κυ­βερ­νη­τι­κός συν­δι­κα­λι­σμός από τα κόμ­μα­τα που ασκού­σαν εξου­σία.
Η εξέ­λι­ξη και εφαρ­μο­γή του σε­να­ρί­ου που απερ­γά­στη­καν τα αρ­πα­κτι­κά του χώρου ήταν προ­δια­γε­γραμ­μέ­νη. Η ακό­ρε­στη βου­λι­μία τους για κέρ­δος ξε­πέ­ρα­σε κάθε όριο. Στή­θη­κε ένα πάρτι εκα­τομ­μυ­ρί­ων σε βάρος των χι­λιά­δων μα­θη­τών και κα­θη­γη­τών. Σε αυτό ασφα­λώς συ­νη­γό­ρη­σε τα μέ­γι­στα η συ­νε­χής υπο­βάθ­μι­ση του δη­μό­σιου σχο­λεί­ου με τις δια­βό­η­τες «εκ­παι­δευ­τι­κές με­ταρ­ρυθ­μί­σεις» και τους αντιεκ­παι­δευ­τι­κούς νό­μους που βά­θαι­ναν ολο­έ­να και πιο πολύ τους τα­ξι­κούς φραγ­μούς για το με­γα­λύ­τε­ρο κομ­μά­τι της κοι­νω­νί­ας. Το με­φι­στο­φε­λι­κό αυτό σχέ­διο των κυ­ρί­αρ­χων τά­ξε­ων και των εκ­προ­σώ­πων της απέ­δω­σε!
Οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες της ιδιω­τι­κής εκ­παί­δευ­σης  μπο­ρού­σαν πλέον ανε­νό­χλη­τοι να επι­χαί­ρουν και να συ­νε­χί­ζουν να νέ­μο­νται την ερ­γα­σία των ιδιω­τι­κών εκ­παι­δευ­τι­κών και τα δί­δα­κτρα των μα­θη­τών. Εν­δει­κτι­κές για το μέ­γε­θος των κερ­δών τους είναι οι δυο έρευ­νες: του Πα­νε­πι­στη­μια­κού Ιν­στι­τού­του του ΠΑ.ΜΑΚ. (2012), σύμ­φω­να με την οποία το 48% των οι­κο­γε­νειών πλη­ρώ­νει από 700 έως 1.500 ευρώ το χρόνο για την εκ­μά­θη­ση ξένων γλωσ­σών και του Κέ­ντρο Ανά­πτυ­ξης Εκ­παι­δευ­τι­κής Πο­λι­τι­κής της ΓΣΕΕ (2011), η οποία κα­τέ­δει­ξε ότι μόνο κατά το έτος 2008 οι δα­πά­νες στη χώρα για ξένες γλώσ­σες ανέρ­χο­νταν στα 858,4 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ! Κι εδώ αξί­ζει να ση­μειω­θεί ότι η φοί­τη­ση στα φρο­ντι­στή­ρια και τα Κ.Ξ.Γ.,  ακρι­βώς εξ αι­τί­ας της πα­θο­γό­νου δη­μό­σιας εκ­παί­δευ­σης και της πι­στο­ποι­η­τι­κο­λα­γνεί­ας της ελ­λη­νι­κής κοι­νω­νί­ας, είναι σχε­δόν εκ των πραγ­μά­των επι­βε­βλη­μέ­νη για όσους μα­θη­τές επι­θυ­μούν να μά­θουν ξένες γλώσ­σες ή να προ­ε­τοι­μα­στούν για εν­δο­σχο­λι­κές και πα­νελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις. Οι ίδιες αι­τί­ες απο­τε­λούν συ­νά­μα το «εμπο­ρι­κό προ­ϊ­όν» των ιδιω­τι­κών σχο­λεί­ων και λει­τουρ­γούν ως δια­φη­μι­στι­κό δέ­λε­αρ για τις λίγο πιο εύ­πο­ρες μι­κρο­α­στι­κές οι­κο­γέ­νειες. Όλο αυτό επι­τεί­νει και ενι­σχύ­ει την ανι­σό­τη­τα των μα­θη­τών στη μόρ­φω­ση.  Έως ότου, λοι­πόν, εμπε­δω­θεί και δο­μη­θεί το Ενιαίο Σχο­λείο Θε­ω­ρί­ας και Πρά­ξης με την απα­ραί­τη­τη απο­σύν­δε­ση των εξε­τά­σε­ων για την ει­σα­γω­γή στην τρι­το­βάθ­μια  εκ­παί­δευ­ση, το Σ/Ν συ­νο­λι­κά είναι ένα στέ­ρεο θε­μέ­λιο για τις μελ­λο­ντι­κές αλ­λα­γές στο εκ­παι­δευ­τι­κό σύ­στη­μα όπως τις ορα­μα­τί­ζε­ται η αρι­στε­ρά.
Η απώ­λεια των κερ­δών είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο οι ερ­γο­δο­τι­κές ενώ­σεις κατά το τε­λευ­ταίο διά­στη­μα έχουν επι­δο­θεί σε μια επι­κοι­νω­νια­κή προ­σπά­θεια απο­δό­μη­σης όλων των θε­τι­κών ρυθ­μί­σε­ων που πε­ριέ­χει το  Σ/Ν του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, ο τρό­μος τους δε είναι πα­σί­δη­λος στις δη­μο­σιεύ­σεις τους σε έντυ­πο και ηλε­κτρο­νι­κό τύπο. Εξα­νί­στα­νται, σκού­ζουν κι αλα­λά­ζουν ως σύγ­χρο­νες ΄Αρ­πυιες. Μέσα στον πα­ρα­λη­ρη­μα­τι­κό τους πα­νι­κό υπο­στη­ρί­ζουν, με­τα­ξύ των άλλων στρε­βλώ­σε­ων που δια­τυ­πώ­νουν, ότι ο υπουρ­γός ευ­νο­εί τη διό­γκω­ση του φαι­νο­μέ­νου των ιδιαί­τε­ρων μα­θη­μά­των, τη γρα­φειο­κρα­τία και ότι το Σ/Ν «γρά­φτη­κε σε κομ­μα­τι­κά γρα­φεία»! Γνω­ρί­ζουν ότι τα δί­καια αι­τή­μα­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων όλης της ιδιω­τι­κής εκ­παί­δευ­σης για ωρά­ριο ερ­γα­σί­ας, μισθό, ξε­κού­ρα­ση, ασφά­λι­ση, κα­τα­πο­λέ­μη­ση της μαύ­ρης ερ­γα­σί­ας, καθώς και για έλεγ­χο των προ­γραμ­μά­των σπου­δών, το είδος των πα­ρε­χό­με­νων υπη­ρε­σιών και της ασφά­λειας των μα­θη­τών εφό­σον θε­σμο­θε­τη­θούν, θα επι­βλη­θούν από το κί­νη­μα και τα ερ­γα­σια­κά σω­μα­τεία  στους χώ­ρους δου­λειάς. Το Σ/Ν της κυ­βέρ­νη­σης ση­μα­το­δο­τεί την αρχή, η κοι­νω­νία πρέ­πει να συ­νε­χί­σει να πα­λεύ­ει για κα­θο­λι­κή δη­μό­σια και υψη­λού επι­πέ­δου παι­δεία ώστε η ιδιω­τι­κή εκ­παί­δευ­ση να μην έχει λόγο ύπαρ­ξης. Η μόρ­φω­ση ως κοι­νω­νι­κό αγαθό πρέ­πει να πα­ρέ­χε­ται δω­ρε­άν και χωρίς δια­κρί­σεις και τα­ξι­κούς απο­κλει­σμούς.  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου