Χρήσιμα

Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΩΝ

Ημέρες αργίας εορτών Πάσχα 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ5/5500/83 πού έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 652, τ. Β, 16-11-1983, τα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας από την Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά παραμένουν υποχρεωτικά κλειστά για παράδοση μαθημάτων και ως εκ τούτου οι εργαζόμενοι αμείβονται κανονικά. H Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας επικαιροποιήθηκε, για μια ακόμα φορά, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες με την   Φ8 245/14/182782/Δ2, 12-11-2014 εγκύκλιο του διευθυντή της διεύθυνσης σπουδών προγραμμάτων και οργάνωσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τμήμα Β' Ιδιωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ.  

Εδώ σχετικό Δελτίο Τύπου της ΟΙΕΛΕ με θέμα "Στην Δικαιοσύνη θα παραπεμφθούν όσα ιδιωτικά σχολεία λειτουργήσουν παρανόμως κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα"


Δώρο Πάσχα


Μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με εξαρτημένη εργασία καταβάλλεται το δώρο του Πάσχα.  Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό, με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο διακινούνται από τους εργοδότες το επίδομα εορτών Πάσχα. Το ποσό του Δώρου Πάσχα καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών είχε διάρκεια ολόκληρη την χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ης Απριλίου. Η μη καταβολή του είναι παράνομη και επισείει την αυτόφορη διαδικασία, ενώ επιφέρει στον παραβάτη εργοδότη ποινή φυλάκισης και χρηματικό πρόστιμο.

Α) Το επίδομα εορτών Πάσχα είναι ίσο με το μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Επιπλέον συνυπολογίζεται και αναλογία επιδόματος που βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό του Δώρου με τον συντελεστή 0,04166.

Β) Για τους ωρομίσθιους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου το Δώρο Πάσχα είναι ίσο με 2 ημερομίσθια ανά 13 πραγματοποιηθέντα, συν την αναλογία επιδόματος που βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό του Δώρου με τον συντελεστή 0,04166.

Παράδειγμα: Αν υποθέσουμε ότι ένας εργαζόμενος για το διάστημα από 1/1 έως 30/4 έλαβε συνολικά αποδοχές 1.200 ευρώ. Υπολογίζουμε το σύνολο των ημερών που εργάστηκε κατά το παραπάνω διάστημα (μαζί με τις αργίες που συμπίπτουν στο εβδομαδιαίο ωρολογιακό πρόγραμμα), για παράδειγμα 80 ημέρες εργασίας.

Κάνουμε τους παρακάτω υπολογισμούς:


1) Βρίσκουμε το Μέσο Ημερομίσθιο που είναι το σύνολο των απολαβών από 1/1/ έως 40/4 δια των πραγματοποιηθέντων ημερών εργασίας, δηλαδή 1.200 ευρώ : 80 ημέρες εργασίας = 15 ευρώ.


2) Βρίσκουμε το Ημερομίσθιο Δώρου που είναι οι ημέρες εργασίας δια 13 επί 2, δηλαδή 80 : 13 Χ 2 = 12,30 ευρώ.


3) Βρίσκουμε το Ποσό Δώρου που είναι το Μέσο Ημερομίσθιο επί του Ημερομίσθιου Δώρου, δηλαδή 15 Χ 12,30 = 184,50 ευρώ.


4) Βρίσκουμε την Αναλογία Επιδόματος Δώρου, δηλαδή, 184,5 ευρώ Χ 0,04166 = 7,68 ευρώ.


5) Βρίσκουμε το Συνολικό Ποσό Δώρου, δηλαδή 184,5 ευρώ (Ποσό Δώρου) + 7,68 ευρώ (Αναλογία Επιδόματος) = 192,18 ευρώ.   


Πρακτικός Τρόπος: Για να βρούμε το Ποσό Δώρου μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τις συνολικές αποδοχές (από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου) με την αναλογία 2/13, στη συνέχεια βρίσκουμε την Αναλογία Επιδόματος Δώρου και τέλος προσθέτουμε τα δύο ποσά για να βρούμε το συνολικό Ποσό Δώρου.


Γ) Δώρο Πάσχα ανάλογο με τον χρόνο που διήρκεσε η εργασιακή σχέση δικαιούνται και οι μισθωτοί που έχουν αποχωρήσει από την εργασίας πριν από την 30η Απριλίου, είτε γιατί απολύθηκαν από τον εργοδότη, είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου