Χρήσιμα

Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Μάθε, παιδί μου, (ξένα) γράμματα…

ΠΕΔΙΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ Η ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ *

Έρευ­να που πραγ­μα­το­ποίη­σε το Πα­νε­πι­στη­μια­κό Ινστι­τού­το του Πα­νε­πι­στη­μίου Μα­κε­δο­νίας στο διά­στη­μα 10-14.09.2012, δεί­χνει ό­τι ε­τη­σίως κα­τα­βάλ­λο­νται ως δί­δακ­τρα στα κέ­ντρα ξέ­νων γλωσ­σών πο­σά που ε­πι­βα­ρύ­νουν κα­θο­ρι­στι­κά τον οι­κο­γε­νεια­κό προϋπο­λο­γι­σμό. Το 48% των γο­νέων δα­πα­νούν α­πό 700 έως 1.500 ευ­ρώ, έ­να ση­μα­ντι­κό πο­σο­στό 16% πλη­ρώ­νει α­πό 1.500 έως 2.200 ευ­ρώ, το 8% των γο­νέων δί­νουν α­πό 2.000 έως 3.000 ευ­ρώ το χρό­νο, ε­νώ α­ξιο­ση­μείω­το εί­ναι ό­τι μι­κρή με­ρί­δα γο­νέων 3% κα­τα­βά­λει έως και 4.000 ευ­ρώ.


Το Κέ­ντρο Ανά­πτυ­ξης Εκπαι­δευ­τι­κής Πο­λι­τι­κής της ΓΣΕΕ, στην ε­τή­σια έκ­θε­σή του για την εκ­παί­δευ­ση του έ­τους 2011, υ­πο­λο­γί­ζει τις δα­πά­νες των νοι­κο­κυ­ριών για την α­γο­ρά υ­πη­ρε­σιών ξέ­νων γλωσ­σών για το έ­τος 2008 στο πο­σό των 858,4 ε­κατ. ευ­ρώ που α­ντι­στοι­χεί στο 16.4% των συ­νο­λι­κών δα­πα­νών για α­γα­θά και υ­πη­ρε­σίες εκ­παί­δευ­σης. Από το 2004 έως το 2008 οι δα­πά­νες για τις ξέ­νες γλώσ­σες πα­ρου­σία­σαν κα­τα­κό­ρυ­φη αύ­ξη­ση κα­τά 27%.
Σω­ρεία πα­ρα­νο­μιώ­ν
Οκτώ βου­λευ­τές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κα­τέ­θε­σαν ε­ρώ­τη­ση στην βου­λή (1967/21-9-2012) κα­ταγ­γέλ­λο­ντας ό­τι ο Πα­νελ­λή­νιος Σύν­δε­σμος Ιδιο­κτη­τών Κέ­ντρων Ξέ­νων Γλωσ­σώ­ν-EUROPALSO, συ­νά­πτο­ντας το­πι­κή κλα­δι­κή «συλ­λο­γι­κή» σύμ­βα­ση με το «Σω­μα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στα Κέ­ντρα Ξέ­νων Γλωσ­σών Αττι­κής» που ί­δρυ­σε με στε­νά συγ­γε­νι­κά πρό­σω­πα ερ­γο­δο­τών, έ­χει α­να­λά­βει το έρ­γο της α­πό­λυ­της ε­ξα­θλίω­σης και φτω­χο­ποίη­σης των κα­θη­γη­τών. Με­τα­τρέ­πο­ντας τα κα­τώ­τε­ρα της Εθνι­κής Γε­νι­κής ΣΣΕ σε κα­θο­λι­κά, κα­θο­ρί­ζε­ται μι­κτό ε­ξευ­τε­λι­στι­κό ω­ρο­μί­σθιο 3,52 ευ­ρώ. Ο υ­πουρ­γός Εργα­σίας Ι. Βρού­τσης, για να α­πο­φύ­γει την πα­σι­φα­νή ε­μπλο­κή της κυ­βέρ­νη­σης, α­να­γκά­ζε­ται να ο­μο­λο­γή­σει σω­ρεία πα­ρα­βιά­σεων στην ι­διω­τι­κή εκ­παί­δευ­ση και στα κέ­ντρα ξέ­νων γλωσ­σών. Σύμ­φω­να με το δια­βι­βα­σθέν στη Βου­λή έγ­γρα­φο (449/15-9-2012) και τα μέ­χρι τό­τε ε­πε­ξερ­γα­σμέ­να στοι­χεία του 2012, προ­κύ­πτουν 432 έ­λεγ­χοι. Για τις δια­πι­στω­μέ­νες πα­ρα­βά­σεις υ­πο­βλή­θη­καν 57 μη­νύ­σεις, συ­ντά­χθη­καν 32 μη­νυ­τή­ριες α­να­φο­ρές και ε­πι­βλή­θη­καν 44 διοι­κη­τι­κά πρό­στι­μα ύ­ψους 92.977 ευ­ρώ. Επί­σης, ση­μειώ­θη­καν 204 ερ­γα­τι­κές δια­φο­ρές α­πό τις ο­ποίες ε­πι­λύ­θη­καν ε­πι­τυ­χώς οι 81 και κα­τα­βλή­θη­καν στους ερ­γα­ζό­με­νους 121.632 ευ­ρώ, ε­νώ 65 πα­ρα­πέμ­φθη­καν στα αρ­μό­δια πο­λι­τι­κά δι­κα­στή­ρια. Ωστό­σο, ο α­ριθ­μός των ε­λέγ­χων φα­ντά­ζει ι­κα­νο­ποιη­τι­κός μό­νο στα μά­τια ό­σων α­γνοούν το τε­ρά­στιο σύ­νο­λο των ε­πι­χει­ρή­σεων της ι­διω­τι­κής εκ­παί­δευ­σης και τις λη­στρι­κές για την ερ­γα­σία συν­θή­κες. Η ερ­γο­δο­τι­κή αυ­θαι­ρε­σία, που βρί­σκει πι­στή έκ­φρα­ση στην δια­λυ­τι­κή νο­μο­θε­σία των μνη­μο­νια­κών κυ­βερ­νή­σεων του κε­φα­λαίου εμ­φα­νί­ζε­ται πλέ­ον συ­χνά.
Το καρ­τέλ των υ­ψη­λών δι­δάκ­τρω­ν
Ως μνη­μεία α­ντερ­γα­τι­κής συ­μπε­ρι­φο­ρά α­να­φέ­ρο­νται οι πε­ρι­πτώ­σεις της ε­ται­ρεία Franchise AXON A.E. που ό­χι μό­νο μή­νυ­σε εκ­φο­βι­στι­κά ερ­γα­ζο­μέ­νούς της ε­πει­δή διεκ­δι­κή­σαν τα δι­καιώ­μα­τά τους και κα­τήγ­γει­λαν κα­θε­στώς μαύ­ρης, ό­πως α­πο­δεί­χθη­κε, ερ­γα­σίας, αλ­λά και δεν υ­πα­κούει σε τε­λε­σί­δι­κη δι­κα­στι­κή α­πό­φα­ση για κα­τα­βο­λή δε­δου­λευ­μέ­νων α­πο­δο­χών. Πα­ρά­δειγ­μα ερ­γο­δο­τι­κής φρι­κα­λεό­τη­τας α­πο­τε­λεί και ο Όμι­λος Interlingua που για πολ­λούς μή­νες δεν κα­τέ­βα­λε δε­δου­λευ­μέ­νες α­πο­δο­χές έως ό­του οι υ­πεύ­θυ­νοι να «ε­ξα­φα­νι­στούν».
Η πρό­σφα­τη ε­πι­και­ρο­ποιη­μέ­νη α­πό­φα­ση της Ε.Α. (554/2012), σύμ­φω­να με την ο­ποία για πά­νω α­πό μια δε­κα­ε­τία ι­διο­κτή­τες και ερ­γο­δο­τι­κές ε­νώ­σεις ι­διο­κτη­τών κέ­ντρων ξέ­νων γλωσ­σών ε­φάρ­μο­ζαν πρα­κτι­κές καρ­τέλ με κρυ­φές συμ­φω­νίες για υ­ψη­λές τι­μές στα δί­δακ­τρα, ρή­τρες πε­ρί συμ­με­το­χής ή μη σπου­δα­στών σε συ­γκε­κρι­μέ­νες ε­ξε­τά­σεις γλωσ­σο­μά­θειας ή α­κό­μα και πε­ριο­ρι­σμούς στις δια­φη­μι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες των με­λών τους, προ­κά­λε­σε το δι­καιο­λο­γη­μέ­νο εν­δια­φέ­ρον του έ­ντυ­που και η­λεκ­τρο­νι­κού τύ­που, χω­ρίς ω­στό­σο να α­να­δει­χθεί και το α­πα­ρά­δε­κτο ερ­γα­σια­κό κα­θε­στώς.
Σύμ­φω­να με την α­πό­φα­ση και α­να­λό­γως της σο­βα­ρό­τη­τας και της διάρ­κειας των πα­ρα­βά­σεων κα­θώς και του συ­νο­λι­κού κύ­κλου ερ­γα­σιών ε­πι­βάλ­λε­ται σε 5 συλ­λό­γους ι­διο­κτη­τών κέ­ντρων ξέ­νων γλωσ­σών δια­φό­ρων νο­μών και πε­ρι­φε­ρειών [Βό­ρειας Ελλά­δος (205 μέ­λη) και των νο­μών Ηρα­κλείου (168 μέ­λη), Σερ­ρών (73 μέ­λη), Xα­νίων (118 μέ­λη) και Κιλ­κίς (33 μέ­λη)] το συ­νο­λι­κό πρό­στι­μο των 835.356 ευ­ρώ. Επι­πλέ­ον, η Ε.Α. α­πο­φά­σι­σε να α­πευ­θύ­νει σύ­στα­ση στον Πα­νελ­λή­νιο Σύν­δε­σμο Ιδιο­κτη­τών Κέ­ντρων Ξέ­νων Γλωσ­σώ­ν-«EUROPALSO» που τα 1.240 μέ­λη του δρα­στη­ριο­ποιού­νται κα­τ’ ε­ξο­χήν στην Αττι­κή (63% του συ­νό­λου των κέ­ντρων του νο­μού) ως προς τη δια­πι­στω­θεί­σα πα­ρά­βα­ση πε­ρί α­πα­γο­ρευ­μέ­νων συ­μπρά­ξεων σχε­τι­κά με την προ­στα­σία του ε­λευ­θέ­ρου α­ντα­γω­νι­σμού. Επι­προ­σθέ­τως, η πα­ρα­πά­νω α­πό­φα­ση α­να­φέ­ρει ό­τι σε πε­ρί­πτω­ση μη συμ­μόρ­φω­σης της Πα­νελ­λή­νιας Ομο­σπον­δίας Ιδιο­κτη­τών Κέ­ντρων Ξέ­νων Γλωσ­σώ­ν- «PALSO» (με μέ­λη ερ­γο­δο­τι­κές ε­νώ­σεις που εκ­προ­σω­πούν 2.577 ε­πι­χει­ρή­σεις σε ό­λη την Ελλά­δα) σε ε­πι­και­ρο­ποιη­μέ­νη δέ­σμευ­σή της προς παύ­ση πι­θα­νο­λο­γού­με­νης πα­ρά­βα­σης, που α­φο­ρά πε­ριο­ρι­σμούς και συμ­με­το­χή μα­θη­τών σε α­ντα­γω­νι­στι­κές ε­ξε­τά­σεις και έκ­δο­ση πι­στο­ποιη­τι­κών γλωσ­σο­μά­θειας, μπο­ρεί να ε­πι­φέ­ρει ε­πι­βο­λή προ­στί­μου.

Το «καρ­τέλ» του χα­μη­λού κό­στους ερ­γα­σίας
Οι ε­ναρ­μο­νι­σμέ­νες πρα­κτι­κές των ερ­γο­δο­τι­κών ε­νώ­σεων βρί­σκουν ε­φαρ­μο­γή και σε φαι­νό­με­να «κί­τρι­νου» συν­δι­κα­λι­σμού, ώ­στε να υ­πο­τι­μη­θεί «νο­μό­τυ­πα» η ερ­γα­σία των κα­θη­γη­τών και να πα­ρα­δο­θεί ο κλά­δος στο κα­θε­στώς των α­το­μι­κών ή των ερ­γο­δο­τι­κών συμ­βά­σεων ερ­γα­σίας που προω­θούν κυ­βέρ­νη­ση και τρόι­κα. Σε έ­ναν κλά­δο, ό­που ε­πι­κρα­τούν α­πο­κλει­στι­κά συμ­βά­σεις ο­ρι­σμέ­νου χρό­νου, υ­ψη­λή α­νερ­γία και με­ρι­κή α­πα­σχό­λη­ση, ο Πα­νελ­λή­νιος Σύν­δε­σμος Ιδιο­κτη­τών Κέ­ντρων Ξέ­νων Γλωσ­σώ­ν-EUROPALSO, προ­κει­μέ­νου να πα­ρα­κάμ­ψει την εκ­προ­σώ­πη­ση του Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων στην Ιδιω­τι­κή Εκπαί­δευ­ση Νο­μού Αττι­κής «ο Βύ­ρω­νας» και της Ομο­σπον­δίας Ιδιω­τι­κών Εκπαι­δευ­τι­κών Λει­τουρ­γών Ελλά­δος (ΟΙΕ­ΛΕ), σύ­να­ψε, ό­πως άλ­λω­στε και οι ερ­γο­δο­τι­κές ε­νώ­σεις των φρο­ντι­στη­ρίων Ο­ΜΗ­ΡΟΣ, «σύμ­βα­ση» ερ­γα­σίας (9/2012) με το αυ­θε­ντι­κό ερ­γο­δο­τι­κό «σω­μα­τείο ερ­γα­ζο­μέ­νων στα κέ­ντρα ξέ­νων γλωσ­σών νο­μού Αττι­κής».
Η «κί­τρι­νη» συμ­φω­νία [να ση­μειώ­σου­με ό­τι σύμ­φω­να με το υ­πουρ­γείο Παι­δείας το 2012-2013 λει­τούρ­γη­σαν 6.619 ε­πι­χει­ρή­σεις (1.799 στην Αττι­κή) με 20.019 κα­θη­γη­τές (8.157 στην Αττι­κή)] κα­ταρ­γεί το μη­νιαίο μι­σθό, ε­φό­σον α­πα­λεί­φε­τε η πλή­ρης ε­βδο­μα­διαία α­πα­σχό­λη­ση των 18 ω­ρών και κα­θο­ρί­ζει δύο βα­σι­κά (;) ω­ρο­μί­σθια: 3,52 ευ­ρώ και 6,60 μι­κτά για ό­σους έ­χουν πολ­λά χρό­νια ερ­γα­σίας στις πλά­τες τους. Κα­ταρ­γεί ό­λες οι θε­σμι­κές κα­τα­κτή­σεις του κλά­δου, α­πό τις αρ­γίες των εκ­παι­δευ­τι­κών δια­κο­πών των ε­ορ­τών Χρι­στου­γέν­νων και Πά­σχα και τα ε­πι­δό­μα­τα που σχε­τί­ζο­νται με την φύ­ση του ε­παγ­γέλ­μα­τος, έως τις ρυθ­μί­σεις που στοι­χειω­δώς προ­στά­τευαν την μη­τρό­τη­τα και την ε­γκυ­μο­σύ­νη. Οι κα­θη­γη­τές κα­τα­δι­κά­ζο­νται να ζουν κά­τω α­πό το ό­ριο της φτώ­χειας με την συ­νο­λι­κή μείω­ση των α­πο­δο­χών τους να φτά­νει το 90% έ­να­ντι της Διαι­τη­τι­κής Από­φα­σης 5/2011.
Πα­ρά τη θύελ­λα των α­ντι­δρά­σεων ερ­γα­ζο­μέ­νων, ερ­γα­τι­κών συν­δι­κά­των, ε­πι­στη­μο­νι­κών ε­νώ­σεων και πο­λι­τι­κών φο­ρέων η ερ­γο­δο­σία ε­πέ­κτει­νε για δύο α­κό­μα χρό­νια τη «σύμ­βα­ση» -μνη­μείο ερ­γα­σια­κού με­σαίω­να- α­πό 1/9/2013 έως 31/8/2015, που έ­γι­νε και πά­λι α­πο­δε­κτή, πρω­το­κολ­λή­θη­κε και α­ναρ­τή­θη­κε α­πό το υ­πουρ­γείο Εργα­σίας.
Η κυ­βέρ­νη­ση, α­φού πρώ­τα κα­τάρ­γη­σε ο­λό­κλη­ρο το ερ­γα­τι­κό δί­καιο, τώ­ρα θε­σμο­θε­τεί τον «κί­τρι­νο» συν­δι­κα­λι­σμό και τις «νέ­ου τύ­που» συμ­φω­νίες που ο­δη­γούν τους ερ­γα­ζό­με­νους και την κοι­νω­νία στην α­πό­λυ­τη ε­ξα­θλίω­ση. Στις 5/11/2013 ο υ­φυ­πουρ­γός Παι­δείας Συ­μεών Κε­δί­κο­γλου «ε­ποίη­σε την νήσ­σα» στη Βου­λή, ό­ταν ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Κα­ρα­θα­να­σό­που­λος α­να­φέρ­θη­κε στη «νέ­α» ερ­γο­δο­τι­κή συμ­φω­νία με α­φορ­μή ε­πί­και­ρη ε­ρώ­τη­σή του για την ε­γκύ­κλιο του υ­πουρ­γού Παι­δείας που με­τα­φέ­ρει την ε­πο­πτεία των ι­διω­τι­κών σχο­λείων στο υ­πουρ­γείο Εργα­σίας και ε­πι­φέ­ρει δυ­σβά­στα­κτες συ­νέ­πειες για τους εκ­παι­δευ­τι­κούς, αν κρι­θεί συ­νταγ­μα­τι­κή α­πό το ΣτΕ.
Οι ο­φει­λό­με­νες α­πο­δο­χές
Εί­ναι α­πό­το­κο της κυ­βερ­νη­τι­κής πα­ρακ­μής το γε­γο­νός ό­τι α­πό την μια με­ριά η Ε.Α. θεω­ρεί ό­τι «Η διοί­κη­ση ε­νός φρο­ντι­στη­ρίου ο­φεί­λει να προ­σφέ­ρει ι­κα­νο­ποιη­τι­κές α­μοι­βές α­νά ώ­ρα δι­δα­σκα­λίας (20-25 ευ­ρώ/ώ­ρα πε­ρί­που), κα­θώς και να ε­ξα­σφα­λί­ζει ε­βδο­μα­διαίο πρό­γραμ­μα που να α­πο­τε­λεί­ται α­πό 20 κα­τά μέ­σο ό­ρο ώ­ρες, σε συ­νε­χό­με­να τμή­μα­τα, ώ­στε να μην δη­μιουρ­γού­νται κε­νά» και α­πό την άλ­λη οι δη­μό­σιες αρ­χές με τους ξε­σα­λω­μέ­νους ι­διο­κτή­τες να «ε­πι­βρα­βεύουν» τους κα­θη­γη­τές με 3,5 ευ­ρώ την ώ­ρα και χω­ρίς κα­νέ­να ω­ρά­ριο ερ­γα­σίας.
Συ­μπε­ρά­σμα­τα

Η ξε­νό­γλωσ­ση εκ­παί­δευ­ση στη χώ­ρα μας α­πο­τε­λεί έ­να προ­νο­μια­κό πε­δίο α­δη­φά­γων και α­ντι­κρουό­με­νων ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων, με κά­θε λο­γής πα­ρά­πλευ­ρες δια­φη­μι­στι­κές και ε­μπο­ρι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και ά­σκη­σης α­ντερ­γα­τι­κής μνη­μο­νια­κής πο­λι­τι­κής. Η αλ­μα­τώ­δης αύ­ξη­ση του α­ριθ­μού των κέ­ντρων με την ε­πι­χει­ρού­με­νη «α­φο­μοίω­σή» τους α­πό με­γά­λα ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και ο τε­ρά­στιος α­ριθ­μός σπου­δα­στώ­ν/πε­λα­τών κα­τα­δει­κνύει την α­δυ­να­μία της δη­μό­σιας εκ­παί­δευ­σης να κα­λύ­ψει την α­νά­γκη εκ­μά­θη­σης ξέ­νων γλωσ­σών.

Σε μια ε­πο­χή οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης, που προω­θού­νται συ­στη­μα­τι­κά η α­πο­σπα­σμα­τι­κή και ερ­γα­λεια­κή γνώ­ση για τις α­νά­γκες της α­σύ­δο­της α­γο­ράς, η α­νε­ξέ­λε­γκτη λει­τουρ­γία κά­θε εί­δους ι­διω­τι­κής εκ­παι­δευ­τι­κής ε­πι­χεί­ρη­σης, ο οι­κο­νο­μι­κός πα­ρα­σι­τι­σμός και η φτω­χο­ποίη­ση της πλειο­ψη­φείς του λα­ού, το αί­τη­μα για α­πο­κλει­στι­κά δω­ρεάν δη­μό­σια και υ­ψη­λού ε­πι­πέ­δου ξε­νό­γλωσ­σης εκ­παί­δευ­σης γί­νε­ται ε­πι­τα­κτι­κό και ε­πί­και­ρο ό­σο πο­τέ άλ­λο­τε. Η μόρ­φω­ση ως κοι­νω­νι­κό και δη­μό­σιο α­γα­θό δεν μπο­ρεί να πα­ρέ­χε­ται πα­ρά μό­νο δω­ρεάν και χω­ρίς δια­κρί­σεις. Εί­ναι πλέ­ον και­ρός οι ί­διοι οι ερ­γα­ζό­με­νοι στον χώ­ρο της ξε­νό­γλωσ­σης εκ­παί­δευ­σης ν’ αρ­χί­ζουν να συ­ζη­τά­νε με­τα­ξύ τους για αυ­τήν την ά­θλια κα­τά­στα­ση, να α­να­λά­βουν πρω­το­βου­λίες για να την αλ­λά­ξουν, για­τί το ζή­τη­μα της εκ­παί­δευ­σης α­φο­ρά το μέλ­λον της ί­διας της κοι­νω­νίας.
Πη­γές:
Από­φα­ση της Ε.Α. 554/2012: http://static.diavgeia.gov.gr
Από­φα­ση της Ε.Α. 455/2009 : http://www.epant.gr
Στα­τι­στι­κά στοι­χεία του υπ. Παι­δείας, 2012-2013: http://www.minedu.gov.gr
Έρευ­να του Πα­νε­πι­στη­μια­κού Ινστι­τού­του Μα­κε­δο­νίας: http://www.eea.gr
Ετή­σια έ­ρευ­να του ΚΑ­ΝΕΠ της ΓΣΕΕ,2011: http://www.kanep-gsee.gr
* Άρθρο από την εβδομαδιαία εφημερίδα (1/12/2013)  "η εποχή"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου