Χρήσιμα

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

ΔΩΡΟ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ

Επειδή οι υποχρεωτικές ημέρες διακοπών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών πλησιάζουν και δεδομένου ότι αρκετοί εργοδότες καταστρατηγούν την εργατική νομοθεσία καταβάλλοντας στους συναδέλφους μέρος ή τίποτα από το Δώρο του Πάσχα, η Ενωτική Πρωτοβουλία παραθέτει ό,τι ισχύει σχετικά, καταγράφοντας συγκεκριμένο παράδειγμα υπολογισμού του Δώρου Εορτών Πάσχα και υπενθυμίζει ότι η μη καταβολή αποδοχών τιμωρείται με φυλάκιση και πρόστιμο. Το αδίκημα είναι αυτόφωρο, αν η μήνυση γίνει στο χρόνο που έπρεπε να καταβληθούν οι αποδοχές.

ΔΩΡΟ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ

-Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό, με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο δικαιούνται από τους εργοδότες τους επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα.
-Το ποσό του Δώρου Πάσχα καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών είχε διάρκεια ολόκληρη την χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ης Απριλίου.
-Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται στους δικαιούχους την Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους. Νοείται βέβαια ότι δεν υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλλει το δώρο νωρίτερα απ' αυτή την ημερομηνία.

Α) Το επίδομα εορτών Πάσχα είναι ίσο με το μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβομένους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβομένους με ημερομίσθιο. Επιπλέον συνυπολογίζεται και αναλογία επιδόματος που βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό του Δώρου με τον συντελεστή 0,04166.

Β) Για τους ωρομισθίους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (το σύνολο σχεδόν των καθηγητών στα ξενόγλωσσα φροντιστήρια) το Δώρο Πάσχα είναι ίσο με 2 ημερομίσθια ανά 13 πραγματοποιηθέντα, συν την αναλογία επιδόματος που βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό του Δώρου με τον συντελεστή 0,04166.Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ένας εργαζόμενος για το διάστημα από 1/1 έως 30/4 έλαβε συνολικές αποδοχές 1200 ευρώ. Υπολογίζουμε το σύνολο των ημερών που εργάστηκε κατά το παραπάνω διάστημα (μαζί με τις αργίες που συμπίπτουν στο εβδομαδιαίο ωρολογιακό πρόγραμμα), για παράδειγμα 80 ημέρες εργασίας.

Κάνουμε τους παρακάτω υπολογισμούς:
1) Βρίσκουμε το Μέσο Ημερομίσθιο που είναι το σύνολο των απολαβών από 1/1 έως 30/4 δια των πραγματοποιηθέντων ημερών εργασίας: 1200 ευρώ : 80 = 15 ευρώ.
2) Βρίσκουμε το Ημερομίσθιο Δώρου που είναι οι ημέρες εργασίας δια 13 επί 2, δηλαδή 80 : 13 Χ 2 = 12,30 ευρώ.
3) Βρίσκουμε το Ποσό Δώρου που είναι το Μέσο Ημερομίσθιο επί του Ημερομίσθιου Δώρου, δηλαδή 15 Χ 12, 30 = 184,50 ευρώ
4) Βρίσκουμε την Αναλογία Επιδόματος Δώρου, δηλαδή 184,5 ευρώ Χ 0,04166 = 7,68 ευρώ
5) Βρίσκουμε το Συνολικό Ποσό Δώρου 184,5 (Ποσό Δώρου) + 7,68 (Αναλογία Επιδόματος) = 192,18 ευρώ.

[Πρακτικός τρόπος: Για να βρούμε το Ποσό Δώρου μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τις συνολικές αποδοχές (1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου) με την αναλογία 2/13, στην συνέχεια βρίσκουμε την Αναλογία Επιδόματος Δώρου και τέλος προσθέσουμε τα δύο ποσά για να βρούμε το συνολικό Ποσό Δώρου].

Γ) Δώρο Πάσχα ανάλογο με το χρόνο πού διήρκησε η εργασιακή τους σχέση δικαιούνται και οι μισθωτοί που έχουν αποχωρήσει από την εργασίας τους πριν από την 30η Απριλίου είτε γιατί απολύθηκαν από τον εργοδότη, είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς.

Χρόνος συνυπολογισμού στο Δώρο Πάσχα

Χρόνος που συνυπολογίζεται στο Δώρο Πάσχα: 1) Ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό. 2) Οι άδειες των εργαζόμενων σπουδαστών για συμμετοχή τους στις εξετάσεις. 3) Ημέρες ασθένειας για τις οποίες ο εργαζόμενος δεν επιδοτήθηκε από το ΙΚΑ.

Χρόνος που δεν συνυπολογίζεται στο Δώρο Πάσχα: 1) Οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές. 2) Οι ημέρες της απεργίας. 3) Οι ημέρες ασθένειας για τις οποίες ο εργαζόμενος επιδοτήθηκε από το ΙΚΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου