Χρήσιμα

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

7/11: ΘΕΣΜΟΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΣΥΔΩΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΦΑΓΗ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ, ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ;) ΜΟΝΙΜΩΝ

Με το μεσοπρόθεσμο που έχει ήδη κατατεθεί και πάει για ψήφιση σήμερα Τετάρτη με τη διαδικασία του επείγοντος:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ: Τροποποίηση 3848/10, α.2, παρ.1:

Θ.2. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. α. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄71) με τίτλο «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης στην εκπαίδευση και λογικές διατάξεις», τροποποιείται ως εξής:  «1. Το Α.Σ.Ε.Π προκηρύσσει και διενεργεί κάθε τρία έτη διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες».

Η τροποποίηση αυτή αντικαθιστά την παρ.1, α.2 του 3848/2010 που έλεγε:
  • Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και πιστοποιημένα στις επόμενες παραγράφους.

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

το στοιχείο δ, παρ. 10 και η παρ. 14 του α. 9 του 3848/10 καταργούνται. Οι καταργημένες παρ. έλεγαν τα εξής:

δ) ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α).
14. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 1566/1985 εξακολουθούν να ισχύουν για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι την 1η Ιουλίου έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εξαετή υπηρεσία και οι οποίοι απολύονται ύστερα από την ημερομηνία αυτή λόγω κατάργησης των ιδιωτικών σχολικών μονάδων στις οποίες εργάζονται, εφόσον δεν έχουν αξιολογηθεί αρνητικά. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί διορίζονται κατά σειρά που εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά κριτήρια, την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά ακαδημαϊκά κριτήρια, την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά κριτήρια σύμφωνα με τις περιπτώσεις β, γ΄και δ’ του άρθρου 3 που εφαρμόζονται αναλόγως.  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται, με βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που διορίζονται ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.


Ωστόσο, διατηρείται το ακόλουθο:

3. Διατηρείται η εγγραφή σε επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.682/1977 (Α΄).

Περί κριτηρίων μετάθεσης εκπαιδευτικών α’θμιας και β’θμιας.

  1. Το στοιχεία (α) της απρ. 1 του Κεφαλαίου Β του άρθρου 16 του ν. 1566/85 αντικαθίσταται ως εξής: (α) Για το συμφέρον της εθνικής οικονομίας και την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και με δαπάνη του Δημοσίου από σχολείο σε σχολείο σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης και οργανικής θέσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η υπεραριθμία στο σχολείο ή στο Δήμο, τα έτη προϋπηρεσίας, η οικογενειακή κατάσταση μεταξύ άλλων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια μεταθέσεων.
Το α.16, Κεφ. Β, παρ.1α που αντικαθίσταται έλεγε τα εξής:

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετατίθενται:
α) Για το συμφέρον της υπηρεσίας και με δαπάνη του δημοσίου
 Δηλαδή, οι κυβέρνηση θα κάνει μεταθέσεις κατά βούληση και όποτε αυτή το κρίνει.


ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σ. 118 με 140 περίπου

Όποιος νάναι μπορεί ν’ ανοίξει ιδιωτικό σχολείο, φροντιστήριο, κολλέγιο, ιεκ κλπ., αρκεί να μην είναι νυν Δ.Υ. ή πρώην Δ.Υ. ή ιδιωτικός εκπαιδευτικός που απολύθηκε για πειθαρχικά παραπτώματα ή ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του! Το μεσοπρόθεσμο προβλέπει:

Θ.3 ΑΔΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.), ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ.

1. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κολλεγίου και ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. α) Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου 1 της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του ν. 3879/2010 (Α’ 163), αντικαθίσταται ωε εξής:
«Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου (ν.π.δ.δ.) παρέχουν υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης».
δ) Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης διακρίνονται σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, του επιπέδου εξαρτωμένου από την κτηριακή υποδομή.
3. Οι ανώτερες άδεις χορηγούνται εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και η λειτουργία των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης το επόμενο σχολικό έτος.
4. Σε φυσικό πρόσωπο χορηγείται άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
(β) έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(γ) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού,
(δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο,
(ε) δεν έχει κηρυχτεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης.
(στ) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
(ζ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του,
(η) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.
Κ.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου